Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

5/29/07

Introduction - Introduksjon

Welcome to this blog that is mainly about the Saami people, my search for cultural identity and learning Saami and Kven history. My childhood in the Norwegian county of Finnmark made me well aware of cultural conflicts as well as racism. As for many others of Saami heritage the demonstrations in Alta in 1980 – 81 increased my ethnic and cultural consciousness in spite the fact that everything about "the Saami" was taboo in the geographical area where I grew up and in my family. My grandparents told me about the old way of life and 3 of them had Saami language as the mother tongue.


The picture "Alta" painted by Rolf Groven (1980)


My approach towards a Saami identity has been gradual. First accepting that I am Saami, that was the hardest part because of strong denial in a norwegianised society and harassment by other people, both by “closet-Saami” (i.e. people that wanted to hide their Saami heritage) and by non-Saami. Then about 15 years ago I started to gather some information, using the Internet, remembering what my grandparents taught me, and then joined some Saami groups as a passive member.

I tested my genes in 2005 and was told about the pre-historical migrations of people with my genetic group out of Africa (we all seems to come from there) and into Europe about 45000 years ago, they had a genetic group called U and U5. These genes belonged to the first modern humans of hunters and gatherers that followed the reindeer's to northwestern Europe and to the present Nordic areas following the melting ice after the last Ice Age. The genetic group called U5 developed into what is called “The Saami Motif” or U5b1b1 about 15.000 years ago when my Saami ancestors had been isolated in the blistering cold for a long period.

The Saami can be defined from genetics because over 90% of women in present Sapmi have the specific genetic motifs of U5b or V. The genes that seem to have been present in Sami men were first likely haplogroup I1a. Later came men with haplogroup R1a from the east and even later men with haplogroup N1 from the east via present Finland.

It is possible to define “the Sami” based on the concentration of specific genes and also socio-culturally.

By choosing a socio-cultural definition, one can use the term ”pre-Sami” or ”Pre-Saami”. The pre-Saami people populated areas much larger than present Sapmi area (the Scandinavian and Kola Peninsula, Karelia, and as far south as Estonia) and they were likely isolated for several thousands of years. Because the pre-Saami developed particular mutations of U5b and V genes the Saami can at present be traced geographical to the northwestern European areas. I will explain more about genetics later on.

This knowledge about the genetic Sami-specific-motif further motivated me to learn more and to study the genealogy of my family. As most people from Finnmark my roots are mainly Sami, nomad Sami that moved the reindeer herds on different places in Finnmark and Troms and also Sea Saami. My nomad Sami ancestors was restricted by the political definitions and the new national state borders, and most became Sea Sami during the 1800-eds. Meaning that they settled, did some fishing, and had a few reindeer's and gathered food in addition to boat building and a few other occupations. Additionally some of my ancestors are of Kven origin (settlers in Sweden and Norway from Finland), they came to Sweden during the 1600-1700eds, and to Troms and Finnmark in Norway during the 1700-1800eds.

These are a few of the subjects I want address in this blog: About the Sami, about genetics and genealogy, and to learn more about Sami history.

Where I grew up nobody took care of or lived Sami traditions besides food, and the fact that we had Saami fur shoes, a few traditional Sami costumes and a few other inherited Sami artifacts. My grandparents told me something about the old way of living, showed me a few places and told about traditions. In spite of this fact my knowledge about lived Sami traditions are minimal, however with this blog I will share some of what I learn with my family and people from all over the world.

In the Alta conflict both Saami and Norwegian people demonstrated against the building of a dam for a hydroelectric power plant in Finnmark county, because it disturbed important grassing lands for the reindeer's and nature in general. The dam was built, but the Saami won the conflict as a minority group and their culture became visible.

In English most uses Saami or Sami (I use both), but it is more correct to write Sàmi. "Lapp" or Lapps (plural) was earlier used, but that term is considered derogatory, even if there are counties in Sweden and Finland that is called Lapland. "Lapps" is a term that has been put on the Saami people by others, the Saami do not use that description and it gradually became a negative descriptive term. It has become loaded in the course of hundreds of years of oppression. From early on the Saami people were called Fenni, Fennr or Skridfenni, refer to the following article by Else Mundal. "Fenni" or "Finn" is used for the Saami and must not be confused with present inhabitants of Finland, since not all people in Finland are of Saami origin.

Coexistence of Saami and Norse culture – reflected in and interpreted by Old Norse myths by professor Else Mundal:

Important years in Sami history

General Information:
The Multi-Faceted Land of the Sámi
by Veli-Pekka Lehtola

The other language used in this blog is Norwegian (bokmål).På Norsk:

Velkommen til denne bloggen om samene, min søken etter samisk kulturell identitet og læring av samisk og kvensk historie. Jeg vokste opp i Finnmark og fikk på den måten blant annet oppleve kulturell konflikt og rasisme. Som for mange andre ble jeg mer bevisst mine samiske røtter etter Alta-aksjonen i 1980-81 og fikk en opplevelse av øket etnisk og kulturell tilhørighet trass i at det samiske hadde vært tabu i det området jeg kommer fra og i mesteparten av min familie.

The picture "På Vidda" is painted by Rolf Groven (1980).

Jeg har tilnærmet meg samisk identitet gradvis. Først måtte jeg akseptere at jeg er samisk, det var vanskelig på grunn av en sterk grad av benektning i et fornorsket samfunn og på grunn av hets fra andre, både "skapsamer" (samer som ønsker å skjule sin samiske opprinnelse) og ikke-samer. Så fortsatte jeg med å samle inn informasjon om det samiske for ca. 15 år siden, ved hjelp av Internett, ved å tenke etter hva mine besteforeldre lærte meg og så meldte meg inn i noen samiske foreninger som passivt medlem. Tre av mine besteforeldre og mine foreldre snakket samisk, mine foreldre sluttet å snakke samisk når de begynte på skolen og ble tvunget til å snakke norsk.

Etter å ha testet mine gener i 2005 fikk jeg vite om den førhistoriske migrasjon av folk ut av Afrika (det ser ut til at vi alle kommer derfra) og inn i Europa for bortimot 45000 år siden, de hadde gener som kaltes U og U5. Disse genene tilhørte de første moderne menneskene av jegere og sankere som vandret etter reinsdyra inn i nordvest Europa og det området som i dag kalles Norden når isen smeltet. For omtrent 15.000 år siden utviklet den genetiske U5 seg til hva som kalles det samiske motiv – U5b1b1.
Med utgangspunkt i genene kan man altså definere samene fordi over 90% av kvinnene i dagens Sapmi har spesielle genetiske motiv av U5b eller V. De genene som ser ut til å ha fulgt samiske menn fra først av er sannsynligvis I1a. Senere kom menn med haplogruppen R1a fra øst og sannsynligvis ennå senere kom menn med haplogruppe N1 fra øst via Finland.

Man kan altså definere det samiske ut fra konsentrasjon av spesielle gener eller sosiokulturelt.

Om man velger å se på ”samisk” som en sosiokulturell definisjon fremfor en genetisk, så kan man bruke termen ”før-samisk” eller ”før-samiske”. De før-samiske folkene ser ut til å ha holdt til på et mye større område enn i dag (hele Skandinaviske halvøy og Kola halvøya, Karelia og helt ned til dagens Estland) og de var mest sannsynlig isolert i mange tusen år. Fordi før-samene utviklet spesielle genetiske mutasjoner av U5b and V kan man i dag kan spore dem opp i forhold til geografisk lokalitet. I dag finnes det som sagt spesielle mutasjoner av U5b og V hos over 90 % av samiske kvinner. Jeg skal forklare dette med gener senere.

Å få vite at jeg genetisk sett hadde hva forskerne kaller "Det Samiske Motiv" motiverte meg til å lære mer om mine røtter og å starte med slektsgranskning. Som Finnmarkinger flest har jeg mest samiske røtter, nomade samer som flyttet reinsdyr på ulike steder i Finnmark og Troms og sjøsamer. Mine nomade samiske slektninger ser ut til å ha blitt hardt rammet av grensepolistiske avgjørelser og de fleste sluttet derfor med reinsdrift i løpet av 1800-tallet. Noen av mine forfedre og formødre var også sjøsamer og de som sluttet med reinsdrift ble sjøsamer, hvor de drev med litt fiske, hadde noen reinsdyr og drev på med sanking i tillegg til at noen var båtbyggere og hadde andre yrker. Noen kvenske forfedre og formødre har jeg også, de kom til Sverige på 1600 og 1700-tallet, og til Troms og Finnmark i løpet av 1700 og 1800-tallet.

Dette er noen få av de temaene jeg ønsker ta opp i denne bloggen: Om det samiske, om gener og slekt, samt at jeg ønsker å lære mer om samisk historie. Der jeg vokste opp var det ingen som ivaretok samiske tradisjoner bortsett fra mat, at vi hadde skaller og noen kofter og en del andre arvede samiske gjenstander. Mine besteforeldre fortalte noe om det gamle levesettet, viste meg steder og fortalte om tradisjoner. Likevel er mine kunnskaper om levende samiske tradisjoner minimale, men med denne bloggen kan noe av det jeg lærer deles med min familie og folk fra hele verden.Alta-konflikten kan man lese mer om her

På engelsk er det mest vanlig å bruke ordet Saami, men Sàmi er mer korrekt. Lapp eller Lapper (flertall) er betraktet som nedsettende, selv om det er to fylker i Sverige og Finland som heter Lappland. "Lapp" er et ord andre brukte på samene og fikk etter hvert en nedsettende betydning. Fra tidlig i historien var det vanlig å kalle samer for Fenni, Fennr, Finner og Skridfinner, se artikkelen til professor Else Mundal.The two pictures in this blog is made by Rolf Groven - De to bildene i denne bloggen er malt av Rolf Groven.