Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

3/1/09

Daniel Mortensson & Waren Sardne

A painting of Daniel Mortensson. Et maleri av Daniel Mortensson. Artist: Ludvik Marius Eggen (1950). Internet source: Kildenett. Foto: Rørosmuseets arkiv. Foto brukt med tillatelse. Photo used with permission.

Waren Sardne var en sørsamisk avis som ble grunnlagt av Daniel Mortensson (1860 – 1924) og utgitt i Røros. Daniel Mortensson ble minnet i Waren Sardne 15. september 1925 og han ble der beskrevet som en foregangsmann, en stormann, en åndelig stjerne og høvding for samefolket. Han ble beskrevet som en med viljesterk handlekraft og selvoppofrelse når han brukte av sine midler og sin tid for å vekke sitt folk.

Waren Sardne was a southern Sami newspaper and the name means something like ”message from the mountains”. It was published in Røros in Central Norway and the founder was Daniel Mortensson (1860-1924). There was a memorial article for Daniel Mortensson in Waren Sardne the 15th of September 1925, were he was described as pioneer, a great man, a spiritual leader and a chieftain for the Sami people. He was described as a strong-willed and vigorous man that with a selfless devotion spent his time and funds to enlighten his people.


Røros, Trøndelag in Central Norway.

Avisen kom først ut hver lørdag mellom 1910 – 1913 med Daniel Mortensson som redaktør, og ca. 2 ganger pr. måned fra 1922 til 1927 med Lars Danielsen som redaktør. Du kan lese Waren Sardne i digitalisert form på Nasjonalbiblioteket: Waren Sardne i digitalisert format

Waren Sardne tok opp saker som angikk reindrift, samisk historie, dagsaktuelle spørsmål, kulturell og etnisk diskriminering, og er en interessant kilde for å studere presset som samene har opplevd fra nasjonalstatens interesser, religion, rasehygienisk ideologi (rasisme) og jordbruksinteresser. Noen av de sentrale budskapene er betydningen av politisk bevissthet, opplysning og organisering av samefolket.

Waren Sardne Credits to Nasjonalbilbioteket, Norge.

The newspaper was published every Saturday in the period 1910 – 1913 with Daniel Mortensson as editor, and about twice every month in the period between 1922 and 1927 with Lars Danielsen as director. Waren Sardne is digitised by Nasjonalbiblioteket (The National library of Norway) and can be read online: Waren Sardne

Waren Sardne published articles about reindeer herding, Sami history, general news, about cultural and ethnical discrimination, and is an interesting source to study the general pressure the Sami people struggled with, such as the interests of national states, religion, racial ideology (racism) and the interests of the agriculturists. Some of the main messages are the importance of political awareness, information and organisation among the Sami people.

Henrik Kvandahl var en samisk foregangsmann fra Ballangen i Troms som i 1924 fikk et stipend av det akademiske kollegium til innsamling av folkeminne i Nordland og Ibestad (Tromsø). Kvandahl dro til Kristiania for videre studier og rapporterte om livet derfra i Waren Sardne. Mellom 1925 – 1947 ga han ut bokverket ”Samenes historie” i 3 bind. Kvandahl skrev fast i Waren Sardne, han skrev mest om samisk historie. Han opplyste i 1926 at 28.000 mennesker i Skandinavia ennå snakker samisk og lovpriser sitt folk for den store viljestyrken de viser.

Henrik Kvandahl was a Sami pioneer from Ballangen in Troms. In 1924 he got a scholarship from the Academic Collegiums to gather folk stories and artifacts from Nordland and Ibestad (Tromsø). Kvandahl went to Kristiania to study and reported about the life as a student in Waren Sardne. Between 1925 – 1947 he published a work of 3 books about Sami history called “Samenes historie”. Kvandahl was a regular reporter in Waren Sardne and wrote mostly about Sami history. In 1926 he reported that 28.000 people in Scandinavia still speaks the Sami language and praises his people for their strength of will.


Også eit 150-årsminne av Aake Jünge. Nord-Trøndelag Historielag, Namsos

Nord-Trøndelag Historielag, Namsos. Om samepolitikeren og redaktøren Daniel Mortensson. Brukt med tillatelse av Åke Junge.


Nomade skole. Nomad School by Ossian Elgström published in 1929. Ossian Elgström that studied and illustrated the life of the Sami people wrote articles in Waren Sardne. Ossian Elgström som forsket på og illustrerte det samiske liv skrev også artikler i Waren Sardne.

Et dikt fra siste avis av Waren Sardne.

Betal ondt med godt.
Blev du hånet
Blev du spottet
Av en annen på din ferd
Blev du miskjent
Og foraktet
Blev der tvistet om ditt verd,
Husk at kroket tre må rettes
For å vorde sterkt og rankt,
Og at sverdet rett må herdes
Om det skal bli skarpt og blankt.

Ta det hele
Som en skole
Der skal styrke blott ditt mot,
Der skal lære
Dig å vorde
Mer fruktbar, mere god.
En kan alltid høste lærdom
Av de ondes slette ferd,
Så en selv får lyst å strebe
Mot å bli litt mere verd.

Blev du såret
Gav det smerte,
Tap ei motet, rett dig blott;
Aldri nære
Onde tanker,
Bære nag for stort og smått.
Den er liten som sig hevner,
Derfor skal han ynkes blott:
Stor er den som tier stille,
Og betaler ondt med godt.

~ ”Folket” ~


A poem from the last published paper of Waren Sardne, this is my translation.

Pay evil’s with good.
Were you insulted
Were you scorned
By another on your way
Were you misjudged
And despised
Were your dignity mistrusted,
Remember that a bent tree must be straightened up
To strongly stand upright,
The sword must be proper hardened
To be sharp and shiny.


See it
As a lesson
To strengthen your courage,
That will teach
You to become
A richer, and a better man
One can always gain knowledge
By the evil’s misconduct,
So that one self want to strive
To be more worth.

Were you hurt
Were you in pain,
Do not lose courage, straighten up;
Never nourish
Evil thoughts,
Hold a grudge against someone.
They are small that take revenge
Take pity on him:
Great is the one that keep silent,
And pay evil with good