Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

8/5/10

Alternative Medicine, Old illustrations and Photos of Sami people - Alternativ Medisin, gamle illustrasjoner og foto av samene


A. © Norsk Folkemuseum. Svensk Lappland om sommeren. “The English Atlas” av Moses Pitt (1639 - 1697) og J. Jansson. Jeg søker fortsatt etter teksten om "Svensk Lappland" som finnes i tilknytning til disse to illustrasjonene i den nevnte boken vil senere legge teksten i dette blogginnlegget. Swedish Lapland in the Summer. I am still searching for the text belonging to these two illustrations.


B. © Norsk Folkemuseum. “The English Atlas” av Moses Pitt (1639 - 1697) og J. Jansson: Svensk Lappland om vinteren. Sverige inkluderte hele dagens Finland, en del av det vestlige Russland og de Baltiske statene i den perioden da illustrasjonene ble laget. Swedish Lapland in the winter. Sweden included all of present Finland and the Baltic states in the period when the illustrations were made. Klikk her for å se kartet: Sverige (1658)

Samiske boliger fra 1700 til slutten av 1800-tallet
Som du kan se i disse gamle bildene som ble laget av Moses Pitt så er samene avbildet som om de kun bor i telt. Dette er bare en del av sannheten fordi noen samer var og er fremdeles "halvnomader" (dvs. de bodde i telt når de fulgte reinsdyrflokken om våren og sommeren og de hadde permanent bygde hjem om vinteren), noen samer var kun bønder og kombinerte jordbruk og fiske (fisker-bønder). Som nevnt i en tidligere blogg så bygde samene fra gammelt av hus av tømmer eller en kombinasjon av tømmer og jord-hus (gammer).

You can observe in the illustrations made by Moses Pitt that the Sami are depicted as living in tents. This is only a part of the fact, because some Sami were and some still are ”semi-nomads” (i.e. they lived in tents while following the reindeers herds during the spring & summer and had permanent built homes during the winters), some were exclusively farmers or some combined farming and fishing. As mentioned in a previous blog the Sami built from early on houses of timber or combined turf and timber.

Gamle graverte bilder laget av Knud Leem (en kristen prest) dokumenterte samenes boliger i Porsanger, Finnmark, Norge fra tidlig 1700-tall. Samene bodde i laftede tømmerhus og hadde stabbur med laftet konstruksjon. Carl von Linné dokumenterte at det fantes samiske gårder i Sverige og Norge tidlig på 1700-tallet: Carl von Linnes ungdomsskrifter fra hans reise i de samiske områder i 1735.

Old engravings made by Knud Leem (a christian priest) are documenting different types of settlements of the Sami people from Porsanger in Finnmark, Norway in the early 1700's. The Sami lived in timbered houses and had additionally storehouses with cog joints / notched log constructions. Carl von Linne wrote about Sami farms in Sweden and Norway in the early 1700's: Lachesis lapponica. A tour in Lapland from the travel in he made in 1735 .

I nyere kart blir det informert på samene for det meste bor i jordhytter (gammer): Friis kart 1861

Det kan hende på kartet til Friis er en dokumentert del av en intensjonelt forvrengt historiefortelling. Det kan eventuelt være på dette kartet fra 1861 gir en indikasjon om den materielle og økonomiske undertrykkingen av samene som må vært alvorlig i løpet av 1800-tallet. Det kan også hende på kartet til Friis er en dokumentasjon på at omdefineringen av den kulturelle identiteten til samene i stor grad hadde skjedd i løpet av 1800-tallet. Muligens finnes det flere andre faktorer i tillegg til de nevnte som kan være en del av forklaringen for hvorfor den materielle situasjonen til samene endret seg så dramatisk fra 1700-tallet til sendt in 1800-tallet.

In newer maps it is told that the Sami mostly lived in turf huts (see the added link of a map by Friis). It might be that the map made by Friis is a documented part of intentionally distorted history. Eventually this map from 1861 may indicate that the material and economical oppression of the Sami people had been severe during the 1800's. It may be that the map made by Friis is a documentation of the redefinition of Sami cultural identity already in the 1800's. Likely additional factors or several of the mentioned factors are part of the explanation of why the material conditions of the Sami people changed so dramatically from 1700's to the late 1800's.


Lappstaden Arvidsjaur. Old Sami buildings in Sweden. Gamle Samiske bygninger i Arvidsjaur, Sverige. Bildet er tatt av Jürgen Howaldt, 2004.

Gamle tradisjoner møter nye i arkitekturen. Det norske Sametinget. The Sami parliament in Norway. Photo by Hapesoft 2010.
Sametinget i Norge. The Sami parliament in Norway. Photo by krynn1978, 2008.Sametinget i Norge. Sami parliament in Norway. Photo by krynn1978, 2008.

Photo from the Sami parliament exterior in Karasjok, Norway by Hapesoft (2010). Foto av den norske sametingets fra utsiden av bygningen.


Credits til Lee Jackson: http://www.leejacksonmaps.com/Scandinavia.htm. Publisert ca. 1683, Alain Manesson Mallet. To menn på en gammel illustrasjon som er kalt "nordmenn" og her er de med sine reinsdyr og skip i bakgrunnen. Drakten var veldig lik den sørsamiske drakter for eksempel i følgende foto fra Trøndelag og i de to illustrasjonene av Moses Pitt. Two men on an old illustration that is named "Norwegians" and here they are with their reindeers and ships in the background. The costumes were very similar to the southern Sami costumes e.g. in the following photo and in the illustrations by Moses Pitt.

Trøndelag - Midt Norge

© Foto: Norsk Folkemuseum - 2010. Sami man Jacob Dærga, Nord-Trøndelag in a traditional Sami costume from Røyrvik, 1956. Samisk mann i drakt fra Røyrvik i Trøndelag.
© Foto: Norsk Folkemuseum - 2010. Anna Stinnerbom Danielsen, ca. 1925, Norge. Norway. Legg merke slagene på kragen til kofta fra Namdalen, denne type krage ble også brukt andre steder, for eksempel i Ankarede, Jämtland i Sverige (1930). Jamtli Bildarkiv rapporter at denne type krage ble brukt av Hotagen-samene og at den ikke lenger er i bruk.

Finnmark i Nord-Norge

Norsk Samisk brud. Norwegian Sami bride. Flickr-bilde av Brom og samisknettverk, 2008.

© Foto Helge Amundsen / Dextra Photo. Teknisk Museum. Samiske menn på Samelandsmøtet, Kautokeino, Norge i 1956. Sami men from Norway at a Sami Congress, Kautokeino in 1956.
© Foto: Norsk Folkemuseum - 2010. Fotograf: Elisabeth Meyer. Samiske barn i en Lavvo med drakter fra Kautokeino. Finnmark. Sami children in a tent (lavvo) with traditional clothes from Kautokeino, Norway.

Hedemark - South Eastern Norway

© Foto: Norsk Folkemuseum - 2010. Fotograf: Hildur Luck. En Samisk familie fra Engerdal i Hedemark, 1935. Paul Danielsen med familie, Anna Stinnerbom Danielsen og en søster av Paul Danielsen. A Sami family from Engerdal in Hedemark, Southern Norway. Paul Danielsen with his family, Anna Stinnerbom Danielsen and a sister of Paul Danielsen.
Oppland fylke i Sør-Vest Norge.

Samer med transport rein på Grotli i Oppland fylke i den sørvestlige delen av Norge. Foto by Postaletrice (Flickr: Creative Commons License). Vestlandet.
Samisk mor med barn fra Grotli i Oppland fylke, Norge. Norway. Dette bildet er ett av mange gamle bilder med samer fra Grotli.

Telemark i Sør-Norge

Sami girls from Telemark Southern Norway late 1800
Samiske jenter i Telemark i Sør-Norge, sent på 1800-tallet. Teksten på kortet er: "Lappepiger Telemarken". Sami girls in the county of Telemark in Southern Norway, in the late 1800's.

Samiske folk fra Telemark er også avbildet i gamle malerier f.eks "Telemarksjenter" (Telemark jenter) av Werenskiold.

I det følgende lenke kan du se gamle bilder av samer i et fransk museum, søk etter ordet: LAPON i samlingenes Index. Simple search: Lapon

Disse er gamle bilder av Eurenius & Quist og av I. Lindegaard på Musée d'Orsay, Frankrike og er tatt i ca. 1870-årene. To samiske par og et barn fra Dalarna i Sverige, et par fra Åsele og to andre bilder av svenske samer. Så er det bilder av samer fra Norge: Setesdalen (Agder fylke), Hitterdal (Telemark), Hardanger (Hordaland), Kautokeino (Finnmark) og et par folk med kostymer som jeg ikke kjenner opprinnelsen til.
1. Sorbus aucuparia (Rowan / Rognebærtre)
2. Rumex Acetosella = engsyre (no) = ängsyra (sv) = Common sorrel (Eng.)
3. Rubus chamaemorus (Cloud Berry / Multebær).


Når engsyre blandes med reinsdyrmelk så kalles dette Juobmo på Samisk. When the Sami mix common sorrel with the reindeer milk it is in Sami language called Juobmo.

Hvorfor drakk samene reinsdyrblod?
Sitert fra s. 53-54, Pehr A. Siljestrøm 1842: "En omständighet i Lapparnas hushållning förtjenar att att omnämnas för den medicinska nytta densamma medför, nämligen det ymniga bruk de göra af syrkål (rumex acetosella) som växer i myckenhet på dessa kuster. De blanda den alltid uti mjölken som de förtära, hvilket lärer hafva den verkan, enligt hvad Hr Doctor Walter i Hammerfest försäkrade mig , att Lapparna mycket sällan angripas af skörbjugg, som deremot är en lika allmänn som till sin beskaffenhet ofta svår sjukdom bland de öfriga innebyggarena, hvilka ej begagna detta præservativ. Under tre års tid, som Doctor Walter varit i Hammerfest, hade han blott hört omtalas ett enda fall af skörbjugg bland Lapparna, dá denna sjukdom deremot tidtals under samma period varit ganska allmännt gängse bland Norrmännen. Mot skörbjugg bruka eljest Sjö-Lapparna varmt skälblod, likasom Fjäll-Lapparna renblod." Samene i fjellet drakk reinsdyrblod (se nummer 9 i vinter illustrasjon B) og kystsamene drakk blod fra sel, samt at de brukte vanlig engsyre (Rumex acetosella) i melken. I tillegg vet man at samene har brukt og de brukte rognebær og multebær for å få i seg nok vitamin C, og på den måten har de forhindret skjørbuk. Kilde: Anteckningar och observationer rörande Norrige, i synnerhet de nordligaste delarna af dette land, Pehr Adam Siljeström, 1842: Anteckningar och observationer rörande Norrige, jeg synnerhet de nordligaste delarna AF dette landet by Pehr Adam Siljestrøm 1842.

Why the Sami were drinking reindeer blood?
Omtrentlig oversatt fra Side 53 - 54 med Pehr A. Siljestrøm 1842. Roughly translated from page 53 - 54 from Pehr A. Siljeström, 1842: Common sorrel (Rumex acetosella, sheep sorrel) has a medical purpose for the Lapps. It is mixed in the milk they drink, which according to Doctor Walter in Hammerfest explains why the Lapps rarely suffer from scurvy, an illness that is a common and often a serious disease among the other inhabitants that never uses common sorrel. During a period of three years Doctor Walter had only heard about one single case of Scurvy among the Lapps, while it in the same period was rather common among the Norwegians. Against scurvy the Sea Lapps drink warm seal blood, while the Mountain Lapps drink reindeer blood. Source: Anteckningar och observationer rörande Norrige, i synnerhet de nordligaste delarna af dette land, Pehr Adam Siljeström, 1842: Anteckningar och observationer rörande Norrige, jeg synnerhet de nordligaste delarna AF dette landet by Pehr Adam Siljestrøm 1842. Sami people drank reindeer blood (see number 9 in the winter illustration B) and common sorrel in milk. Additionally it is known that they eat Rowan berries and Cloud berries for vitamin C, and in that way they prevents getting scurvy.
Video: Laila Spik - Swedish language with English subtitles. Laila Spik - Natural Remedies and Foods. Laila Spik - Samisk kultur och naturmedicin. Samisk kultur og naturmedisin.Noen av plantene som er nevnt i denne videoen er: Some of the plants mentioned in this video are: Sorbus aucuparia (Rowan / Rognebærtre), Rubus chamaemorus (Cloud Berry / Multebær), Filipendula Ulmaria (Meadow Sweet / Mjødurt) og Rhodiola rosea Rosenrot(Rhodiola rosea).


Some of my comments and some quotes from the referred book: The English Atlas Volume I containing a description of the places next to the North-Pole as also of Muscovy, Poland, Sweden, Denmark.” Oxford, printed at the theater, for Moses Pitt at the Angel in St. Pauls-Church-Yard, London. MDCLXXX. 1680.

On page 68 has Moses Pitt (1680) written about Trondheim, Norway.

Truntheim. “Potanus somewhere calls this city the cabinet of all the Norwegian monuments; but Wormius found no great reason to confer to honourable a title upon it, when (after a diligent search into the antiquities, old monuments and reliques of the primitive inhabitants of this kingdom) he met with no more then three runic inscriptions in this whole diocefs”….. the text continues…. “it looks more like a village than a city , not having had any opportunity of recovering its former splendour since it was burnt down in the year 1522.”

Trondheim had been the cathedral city for Catholic church since the end of 1100's and was burnt down in the end of the 1500's. The Nordic areas had with The Kalmar Union a common king and in 1522 there was a process of religious reformatiion from the Catholic epoch to the lutheran in what is called Lutheran Reformation During the Catholic era people were allowed to expression of the old pagan relgion in the Nordic.

A copper stitch made in 1676 after an older woodcut from 1524. Stockholm blodbad. Et kobberstikk laget i 1676 basert på et eldre tresnitt fra 1524.

King Christian II (a lutheran reformist) killed people in Uppsala and in the Stockholm Bloodbath. Christian II was king before the present Nordic national state borders were defined, and the Kalmar Union included present day areas of Norway, Denmark, Sweden, parts of Western Russia, Faroe Islands, Greenland, Iceland, and the United Kingdom (Shetland and Orkney).

In a previous blog I told about Gregory Istoma and his travel in 1496 along the coast of present state of Norway. Istoma told how the Laplander people in Trondheim provided him with transport reindeers and sledges when he travelled towards Bergen which at that time was the northernmost part of Norway.

Continuing with page 68 in the English Atlas: Finnmark or Norwegian Lapland
Finni… mentioned by Tacitus. For the character which that historian gives us is very applicable to the modern Finmarkers. When fishing season comes in , they throng to the sea coasts; and when it is over, retire again to the uplands. Only the islanders in Heymeland keep their stations, and have their churches in Trom, Suro, Maggero, and other places. The language, manners, and habits of the people, are the same as in the Swedish Lapland; of which an account has been already given."

Moses Pitt draws an interesting parallel between the people in Finnmark (Present Norway) and the people in Swedish Lapland which might be an indication of the fact that some of the old Nordic Goths in the southern parts of the Nordic had been displaced northwards. My hypothesis is that the The ancient Nordic Goths (Gøter) people since the Nordic Roman Iron Age had inhabited the Nordic areas, and partly and gradually merged with the indigenous Laplander people. The merge was intensified with the displacement of the ancient Nordic Goths to the northern areas.

A copy of the text "The English Atlas" can be read at the National Library in Oslo, Norway(Nasjonalbiblioteket i Norge). The text about the Swedish Lapland is not included in this copy, however it is available at Oxford University in England.

The same religious reformation process continued after the crumbling of the Kalmar Union, and the disuniting resulted in two different states, Sweden and Denmark. Moses Pitt described and depicted the Nordic during the Catholic era.

Continuing with page 68 in the English Atlas:
"… a cathedral dedicated to St. Olaus. In this church the huntsmen … made a yearly offering of the skins of the largest and softest white bears, which they kill’d for the priest to toead upon at divine service.“ …….. “Groneland and Iseland were formerly parts of the diocefs of Truntheim, but now this Bishopric us not so large extent.“

2/14/10

Genealogy, History and Old photos - Slektsforskning, Historie og gamle foto

En samisk gutt fra Norge på 1800-tallet. A norwegian Sami boy in the 1800's. Photo: F. Beyer, Bergen.

En samisk gutt og to jenter fra Norge på 1800-tallet. A norwegian Sami boy and two girls in the 1800's. Photo: F. Beyer, Bergen.

My great-grand parents, Berit Pedersdatter and Ole Eliassen. Mine oldeforeldre, Berit Pedersdatter og Ole Eliassen. Photo by Schrøder, Trondheim, 1944. Used with permission by Riddo Duottar Museat - Porsanger Museum.
This is the ancestral maternal line of five generations in my family with the population genetic haplogroup U5b1. Berit Pedersdatter is the one in the photo. Morslinjen for fem generasjoner formødre med den populasjonsgenetiske haplogruppen U5b1 i min familie. Berit Pedersdatter er den samme som i foto over.

1) Berit (Beret) Pedersdatter født/born, 1884 i Kistrand. Norge. Ektefelle/spouse: Ole Eliassen født/born in 1882, Finnmark, Norway.

2) Anna (evt. Anne) Grethe Hansdatter født / born 1851, Kistrand Finmark. Norge. Ektefelle/spouse: Peder Eliassen, Finnmark, Norway.

3) Valborg Josephsdatter født/born, 1829 i Kistrand. Norge. Ektefelle/spouse Hans Danielsen født/born in 1829, Kistrand. Norway.

4) Kirsten Larsdatter Utsi, født/born, 1803 i Porsanger. Norge. Ektefelle/spouse: Joseph Isaksen født/born 1808, Kjelvik, Finnmark. Norway.

5) Kirsten Andersdatter Joks (evt. Jogs) døpt/christianised, 1776 i Karasjok. Død/ dead, 1854, Kolvik. Norge. Ektefelle/Spouse: Lars Larsen Utsi født/born, 1770, Kautokeino. Norway. Død /dead, Porsanger, 1840. Norway.

My Sami family in the late 1930's from Porsanger in Finnmark, Norway. My mother's father Aslak and mother Margrethe are seen as the third and fourth adult from the left. Min samiske familie sent på 1930-tallet fra Porsanger i Finnmark. Min morfar Aslak og min mormor Margrethe er den tredje og fjerde voksne fra venstre.
Dette er noen få av de foto som var igjen av min familie etter 2. verdenskrig. Fotografiene ble gravd ned, men dessverre ble de fleste helt ødelagt eller vannskadet under evakueringstiden fra Porsanger på 1940-tallet.

These are a few of the photos that are left of my family after the second World War. The photos were dug down, but unfortunately most were completely demolished or water damaged during the evacuation time from Porsanger, Norway in the 1940's.My Sami family in the late 1930's: Olaug, Astrid, Erling and their aunt Ragnhild. Min samiske familie på slutten av 1930-tallet: Olaug, Astrid, Erling og deres tante Ragnhild.

The Swedish Catholic archbishop Olaus Magnus wrote that there were four spoken languages in the Nordic areas in the early 1500's: Russian, Swedish, Lappish, and Gothic. Magnus made the following illustration: From the left a Russian Muscovite, a Swede, a Laplander and a Goth (with the crossbow). Den svenske katolske erkebiskopen Olaus Magnus skreiv at det var fire talespråk i de Nordiske områdene tidlig på 1500-tallet: Russisk, Svensk, Lappisk og Gøtisk. Magnus laget følgende illustrasjon: Fra venstre en Russisk moskovitt, en svenske, en Lapp og en Göte (med armbrøstet).
Illustration by Olaus Magnus "Historia de Gentibus Septentrionalibus" (History of the Nordic Peoples), published in Rome 1555. Olaus Magnus was archbishop in Uppsala, Sweden.This particular picture is from the collection of Lars Henriksson.


Sami people and their oppressed history – The people with marginalized history.
When we grew up we never learned about Sami history, and it was and still is impossible for me to accept or digest the negative information that so often have been communicated about the Sami people. As with many other Sami people my family did not know much about their own history. The Sami population was and still is excluded from the general ancient history in the Nordic, despite the fact that they are indigenous people in the Nordic areas. The Nordic areas has been colonized by the protestant Christians since the early 1500’s. During the protestant (Lutheran) reformation in the early 1500's the kings of Denmark and Sweden were supported from Germany. The colonization is a stain on the colonizers history so it is not very well known; about the theft of land, the slaughtering of people and the displacements of the ancient peoples. For example the Swedish king Christian II attacked and killed people in Uppsala and Stockholm (Stockholm Bloodbath) in 1520, and these attacks marked the end of the Catholic and ancient pagan religious practices era. They slaughtered the monks in the Catholic monasteries, for instance in Nydala. The same happened in Norway, to such an extent that there are no remains after some of these monasteries: Pay attention to the period of time when the monasteries in Norway where shut down: Catholic monasteries in Norway.
This is a tiny part of the happenings that explains how the Sami people lost the connection to the ancient history of the Nordic.
The Sami people are likely the same as the indigenous Laplanders and a merge of the Laplanders (lapps) and the first "pre-Christian Romans" i.e. the first Nordic Goths or Göter [the Göter people are likely the same as "Aser" (Ases) that from early on merged with the people of origin according the Nordic Saga's, and likely they are also related to the Kven people because the old Nordic people were also displaced to Finland after 1500]. These people (the Lapps and the ancient Goths) have been closely connected for thousands of years, therefore this distinction is only of interest for the sake of history. The colonizing of the Nordic and the displacement of the people of origin started after the reformation. The new colonizers redefined the ownership of history and started a severe oppression of the Sami using many different kinds of tools to enhance oppression, such as e.g. divide the people so that they could conquer their land, history and resources. Unfortunately the colonizing is still going on and the Sami people are still suffering from its ill effects. The Sami are still not included in the general and official ancient history of the Nordic.

In the book “Fortsättning af Journalen öfver Missions-resor i Lappmarken innbefattende årene 1822 – 1832” P. Læstadius writes on page 491: It is incomprehensible how the Kven people could have been replaced from Upland to Torneå without any known battles and without any traces. They might have merged with Swedes and Lapps before they disappeared. The text by Læstadius indicates that this history has been oppressed for a long time and that the Kven people have something to do with the ancient Scandinavian Goths. Read here: Forsättning af journalen öfver missions-resor i Lappmarken, innefattande ... (1833) av Petrus Læstadius. Downloadable.
Samisk lærer i Arvidsjaur, Västerbotten i Sverige. Sami School teacher in Arvidsjaur, Västerbotten in Sweden. Foto av Axel Calleberg tilhører Murberget, Länsmuseet Västernorrland. Photo is used with permission.
Sami family and slaughtered reindeers in front of their store houses, Sweden. Samisk familie med slaktede reinsdyr foran sine stabbur, Sverige. Foto av Axel Calleberg tilhører Murberget, Länsmuseet Västernorrland. Photo is used with permission.

Sami man and boy with a traditional ski pole in Sweden. They are likely Sami farmers. Foto av Axel Calleberg tilhører Murberget, Länsmuseet Västernorrland. Photo is used with permission.

Samene og deres undertrykte historie – Folket med en marginalisert historie.
Når jeg vokste opp så lærte vi aldri om samenes historie, og for meg var det og fremdeles er det umulig å akseptere eller fordøye den negative informasjonen som så ofte er blitt kommunisert om det samiske folket. Som så mange andre så kjente ikke min familie mye til sin historie og den samiske befolkningen var og er fremdeles ekskludert fra den generelle eldgamle historien i Norden, trass i at de er opprinnelsesbefolkning. Kristne protestanter startet koloniseringen Norden fra tidlig på 1500-tallet. Tidlig i den protestantiske Lutheranske koloniseringen av Norden på 1500-tallet så var kongene i Danmark og Sverige støttet fra Tyskland. Det som utfoldet seg på den tiden er et skammens kapittel i kolonistenes historie og derfor er denne historien ikke så godt kjent; om tyveriet av land, om nedslaktningene av folk og fordrivingene av de gamle folkene. For eksempel angrep og drepte den svenske kongen Christian II folk i Uppsala og Stockholm (Blodbadet i Stockholm) på 1520-tallet, og disse angrepene markerte slutten på den katolske epoke og praktiseringen av den eldgamle førkristne religionen. De slaktet ned munkene i de katolske klostrene, for eksempel i Nydala. Det samme skjedde i Norge, til en slik grad at det ikke er noen spor igjen av enkelte av disse klostrene. Legg merke til hvilken tidsfestet periode de fleste av disse klostrene ble stengt: Katolske klostre i Norge.
Dette er en liten flik av den historien som vi ikke har hørt så mye om, men som er med på å forklare hvorfor samene mistet sin gamle historie her i Norden.

P. Læstadius skriver på side 491 i boken “Fortsättning af Journalen öfver Missions-resor i Lappmarken innbefattende årene 1822 – 1832” at det ikke begripelig hvordan kvenene kunne ha blitt fordrevet fra Uppland til Torneå uten kjente slag og uten spor. De kunne ha blandet seg med svenskene og lappene før de forsvant. Teksten til Læstadius indikerer at denne historien har vært undertrykt svært lenge og at Kven folkene har noe å gjøre med de første skandinaviske gøtene. Forsättning af journalen öfver missions-resor i Lappmarken, innefattande ... (1833) av Petrus Læstadius. Boken kan lasted ned.

Samene er sannsynligvis de opprinnelige folkene som før ble kalt "Lappene" og en sammensmelting av Lappene og de første førkristne romerne dvs. de første nordiske Göter. [Götene var sannsynligvis "Asene", de blandet seg fra tidlig av med opprinnelsesbefolkningen i følge den gamle nordiske sagalitteraturen og har sannsynligvis også noe med Kvenene å gjøre fordi de gamle nordiske folkene også ble fordrevet til Finland after 1500]. Disse folkene (Lappene og Gøtene) har smeltet sammen over flere tusen år, derfor er dette skillet interessant kun for å forstå historien. Koloniseringen av Norden og forflyttningene av opprinnelsesfolket startet etter reformasjonen og de nye kolonistene redefinerte eierskapet til historien og startet med en alvorlig undertrykking av samene ved bruk av mange ulike typer hersketeknikker for å lette undertrykkingen, for eksempel ved å splitte folket og herske så overtok de land, historie og ressurser. Uheldigvis så pågår koloniseringen fremdeles og samene erfarer fremdeles de negative effektene av dette. Fremdeles i dag, så er ikke samene inkludert i den generelle og offisielle eldgamle historien i Norden.

Dette er en svensk samisk skoleklasse med lærer tidlig på 1930-tallet. This is a Sami school class with teacher in the early 1930’s. Stensele, Västerbotten County in Sweden.

Sami girl and dog in Vemdalen, Härjedalen in Sweden. En samisk jente med hund i Vemdalen, Härjedalen i Sverige. Photo card by Einar Montén.

Two Sami girls in Vemdalen, Härjedalen in Sweden. To samiske jenter i Vemdalen, Härjedalen i Sverige. Photo card by Einar Montén.

Den samiske kunstneren Nils Nilsson Skum med mor Elli. The Sami artist Nils Nilsson Skum with mother Elli. Photo card by Carl Wennberg, Kiruna, Sweden.

Samiske barn fra tidlig 1900-tall, Sverige. Sami children from early 1900, Sweden.


A very old Sami man from Sweden. En svært gammel samisk mann fra Sverige. Photo card by Axel Eliasson, Stockholm.

Samisk mann i Sverige med hunder foran en gamme. Legg merke til hans tradisjonelle hatt og drakt. A Swedish Sami man with dogs in front of a turf hut. Pay attention to his traditional hat and costume.

Swedish Sami girl Dagny Marsja from Ratejokk. Svensk samisk jente Dagny Marsja fra Ratejokk. Photo card by Algård.


Slektsgranskning (genealogi) – Genealogical (Genealogy) Resources

NORWAY / NORGE

Slekter i Indre Finnmark II. De eldste generasjoner av Alf Strømstad.

Lenker for Slektsgranskning - Links to genealogical resources

Publikasjoner-Kilder til samisk historie

Norwegian genealogical sites

Norwegian genealogy (Rootsweb)

The Norwegian Historical Data Centre (UiT - digital)

Digital Registreringssentral for historiske data (UiT)

Digitalarkivet(Norge): Folketellinger /Census for 1801, 1865, 1875, 1900 og skannede kirkebøker(Scanned Church archives) - Also in English

Slektsdata (Sapmi Norge) – Sapmi Norway

Troms KVEN slekt - Find KVEN Family in Troms Norway

Finn Troms slekt - Find family in Troms Norway

Slektsforskning i Troms

DIS forum Norge - DIS forum Norway

Norway (General) in Family Search

Kautokeino Finnmark Norway 1676 – 1916 in Family Search

Finnmark Norway in Family Search

Troms Norway in Family Search

Nordland Norway in Family Search

Nord-Trøndelag (Nord-Trondelag) Norway in Family Search

Sør-Trøndelag (Sor-Trondelag) Norway in Family Search

Oppland Norway in Family Search

Hedemark Norway in Family Search

”Østsamene i Neiden” av Enbusk, R., Lakselv 1984

”Sør-Varanger – en kommune på skoltesamisk jord” av Gorter Grønvik, W.T.:i Sør-Varanger – en samisk kommune? Kirkenes 1981.

”Sør-Varanger 1960-2005: Fra Malm til Mangfold” (Vol. 5 av Sør-Varangers historie] / Sør-Varanger historielag. - [Kirkenes] : Historielaget, 1997-2005. - 5 b.,441 s., ISBN 82-997145-0-8 (ib.)

”Porsangerfolket”, Utg. Porsanger historie- og museumslag. Red. Kari Mohn Andersen ofl. 2003. 83 s. ISBN 82–91278–07–5. Henv. Porsanger historie- og museumslag v/Arvid Petterson, Brennelv, 9700 Lakselv.

”Nesseby- og Polmakslekter” av Erik Schytte Blix, Oslo : Norsk folkemuseum, 1967.

”Åårjel-saemieh : samer i sør” av Saemien Sijte, 1991.

”Samer vest for Femund omkring år 1800 : Nils og Jonas Anderssøner” / Anders Løøv.

"Befolkningen i Indre Finnmark på 1700-tallet " av Alf Strømstad og Kristian Fors, 2003.

"Slekter i Indre Finnmark : de eldste generasjoner" av Alf Strømstad og Kristian Fors, 2006.

"BEFOLKNINGEN I INDRE FINNMARK PÅ 1700-TALLET. NAVN OG TALL", kan kjøpes fra forfatterne Alf Strømstad og Kristian Fors

NICs SLEKTSFORSKERTIPS

Genealogy / Slekt in Finnmark and Troms Norway

Norsk Lokalhistorisk Institutt

Slektshistorie - introduksjon

Bygdebøker - introduksjon

J.A. Friis (1861): Etnografisk kart over Finnmark med tegnforklaringer og befolkningstabell. Boplasser er merket med Finner, Samer, Norske, eller Gammer og Hus

Porsangerslekter

Genealogiske ressurser Sør-Varangerslekter og Sør-Varangers historie

Forfedrene til Anders Andersen Smuk

Karasjokslekter av Erik Schytte-Blix

Erik Schytte-Blix

”Tanadalen - slekter, historie” av
Aage Solbakk.


About Aage Solbakk

”Kautokeinoslekter” av Adolf Steen, 1. utg. 1952, 2. utg. / revidert og utvidet av Ola Aarseth, 1986, ISBN: 82-90036-26-4, Ovdasánit ja goargguid vuoddu ja historjá máiddái sámegillii.

”Sør-Varanger slekter” av Erik Schytte Blix ; utg. av Norsk folkemuseum, Oslo : Universitetsforlaget, 1971

Folketellingene 1845 og 1855 for Sør-Varanger. Originallister STATØ

Folketellingen 1835 for Kautokeino. Originallister STATØ.

Jordoppmålingsprotokoll fra Sør-Varanger; forretninger 1903-04. Sør-Varanger kommunes arkiv (fotokopi av sider tilsendt).

Lunde, Aa.: Sør-Varangers historie. Vadsø 1979.

St. Georgs kapell og den russisk-ortodokse kirkens historie i Neidenområdet, i Nordisk østforum 1988

”Befolkningen i Sør-Varanger efter 1870” / Wessel, A.B., 1928, Tromsø Museums skrifter, Årg. 2, Festskrift til rektor Just Qvigstad, 1853-4.

Nesseby kirke

Historikk fra Varanger

”Optegnelser fra Sør-Varanger” / Wessel, A.B, 1977.

Kart over reinbeite distriktene I norden / Map over reindeer herding districts in the Nordic countries, 1996

Tysfjords lokalnemnd for gårds- og slektshistorie


FINLAND

The Genealogical Society of Finland (Hiski)

Finnish genealogical sites

Finland (General) in Family Search

Lapinlahti – Kuopio (Finland) in Family Search

Lapinjärvi - Uusimaa (Finland) in Family Search

Lapin Kirjasto

”Inarin lappalaiset sukunimet ja suvut” by Ilmari Itkonen, Helsinki : Pohjois-Pohjalainen osakunta, 1914

”Morottajan suku” by A. Akujärvi, 1998

“Me Sompiosta”, T. Alaluusua, 2002] (Helsinki : Edita)

ANARŠ 1994. Vol. 7, Feeilâgeh já lasattâsah Sarre-suuvâ „allui (‚aalâ „ujoot Anarâš-loostâ elomáánu 1993-numerân) / Ilmari Mattus

ANARŠ 1993. Vol. 6 Sare suuhâ / Ilmari Mattus

ANARŠ 1992. Vol. 5- Mattus suuhâ / Ilmari Mattus- Feeilâgeh já lasattâsâh Mattus suuhâ nommâsii „allui / Ilmari Mattus

”Enontekiön vanhoja sukuja 1800-luvun lopulle” /Salme & Toivo Tuominen, 2000

FINLAND & SWEDEN
Länker til slektsforskning i Finland og Sverige – Genealogical links Sweden and Finland


SWEDEN / SVERIGE

Swedish Department of National Archives (SVAR)

Sveriges Riksarkiv SVAR

Sverige Anbytarforum - Swedish genealogical forum

Samefynd i Sverige - Some Finds of Saami families in Sweden

Swedish genealogical sites

Sweden (General) in Family Search

Jämtland (Sverige) in Family Search

Västerbotten (Sverige) in Family Search

Norrbotten (Sverige) in Family Search

Skelleftebygdens Släktforskare

”Samer & Nybyggare i inlandet och fjällvärlden” / Kjell-Åke Lundström

”Sorsele: Släkter från nutid till 1600-talet” Thea Hälleberg, Föreningen DIS, 2000.

Ljungs Familjeregister för Kareduando (Enontekis) Församling 1720-1923 2 bind, registrert av Lenvik Bygdemuseum 1995.

Karesuando samesläkter: Johannes Marainen. Sámiid Riikasearvi Umeå.

”Karesuando samesläkter” / Johannes MarainenUmeå : Svenska samernas riksförbund (SSR), [1997]ISBN: 91-88204-04-9

”De gamla kyrkoböckerna och pastorsexpeditionerna i Jukkasjärvi, Vittangi, Karesuando församlingar” / Jan-Erik Johansson (red.), Kiruna kyrkliga samfällighet, 1999.

Lappmarkens Släkt och Bygdeforskare


RUSSIA - RUSSLAND - Кострома́

Doukhobor Genealogy Website Russia

Russia (General) in Family Search


GENERAL

1 Family Search (Internet Genealogy Service)

2 Family Search (Internet Genealogy Service)

3 Family Search (Internet Genealogy Service)

Free PAF (Family History Software) found in this page

The Sami people: genealogy site by Johan I. Borgos

Släktforskning från öst till väst

Publikasjoner: Kilder til Samisk historie

Slekt & Historie

EMIGRATION
Saami in Alaska and Canada

Sami immigrants to America

"Samer, rein og gull i Alaska" av Ørnulv Vorren, 1989.
"Saami, reindeer, and gold in Alaska : the emigration of Saami from Norway to Alaska" , Prospect Heights, Ill. : Waveland Press, 1994.

”Far Northern Connections: Researching Your Sami (and other) Ancestors in Northern Norway, Sweden, Finland and Russia” by Virginia Mattson-Schultz

Saami family from Tromso, Norway, Teller, Alaska, 1898

Alaska, Fairbanks, Sami Reindeer Herders, Group Portrait

Saami couple , Nome, Alaska

AV SÁPMIS ÆTT: Solveig og Rudolph Johnsons slektshistorie
"A History of the Norwegians in Illinois" (Chicago: J. Anderson Publishing Co.), 1905 by Algot E. Strand.
Algot E. Strand: A History of the Swedish-Americans of Minnesota. Chicago: The Lewis Publishing Co. 1910.
On Norwegian Settlement in the United States

The Promise of America
"My Minneapolis: a Chronicle of What Has Been Learned and Observed About the Norwegians in Minneapolis Through One Hundred Years" (1956) by Carl G. Hanson.
"A Century of Urban Life: the Norwegians in Chicago Before 1930" (1988) by Odd Lovoll.

ILLINOIS NORWEGIAN TRI-COUNTY/TRI-TOWNSHIP GENEALOGY GUILD HOME PAGE
The Ellis Island Records

Noen sentrale samiske sokn og lokale arkivnavn / Some Saami Nordic parishes and local archive names:

Sweden, County (Län) and Parish (Socken): e.g. Norrbotten, Church Registers (Kyrkoböker) and Swedish Church (Svenska kyrkan).
Norway County (Fylke) and Parish (Sokn): e.g. Finnmark Kautokeino, Church Registers (Kirkebøker) and Norwegian Church (Den norske kirke).
Norway Finnmark Porsanger, old name of the Parish is Kjelvik.
Finland County (Lääni) and Parish (Seurakunta): e.g. Lappi Enontekiö, Church Registers (Kirkonkirjat) and Finnish Church (Suomen kirkko).
Finland Lappi Kittilä.
Finland Lappi Utsjoki.
Finland Lappi Inari.