Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

12/8/08

About 100 Years Ago in Swedish Sapmi - For omtrent for 100 år siden i Svensk Sapmi

Source: Wikimedia creative commons by Lokal Profile, 2007. I have made changes to the file.

These are old pictures of the Sami from south to north Sweden, dating back to about 100 years ago. Looking at these pictures is like travelling back into the fairy tales. However the Saami culture was changing fast and oppression was at that time manifest. In the southern areas there were few nomads left (for instance in Gävleborg and Dalarne) and the Saami culture had been under tremendous pressure from the agriculturists for a long time. The colonising had lasted since the medieval period, and accumulated in the period when most European and northern American states colonised indigenous people and their lands all over the globe. The imperialists defined politics, deconstructed and reconstructed history to fit their own means, and the Saami was degraded and redefined as newcomers on the land they had inhabited since the Palaeolithic.

In spite of the harshness of history it is possible to enjoy the beauty and the history told in these pictures.

Dette er gamle bilder fra omtrent 100 år siden av samer fra sør til nord i Sverige. Når man ser på disse bildene er det som å reise inn i eventyrene, kulturen og folket var imidlertid virkelige. Bak idyllen i bildene endret den samiske kulturen seg raskt og undertrykkingen var markant. I de sørlige samiske områder var det da kun noen få samiske nomader igjen (for eksempel i Gävleborg og Dalarne) og sørsamene hadde allerede vært utsatt for et sterkt press fra bøndene i lang tid. Koloniseringen hadde pågått siden middelalderen, og akkumulerte samtidig med at de fleste stater i Europa og Nord-Amerika koloniserte urbefolkninger verden over. Imperialistene definerte politikken, dekonstruerte og rekonstruerte historien tilpasset egne behov og målsettinger, og samene ble degradert og omdefinert som nykommere på den jorda de hadde bebodd sidne steinalderen.

Selv om tidene nok har vært harde, så kan man likevel nyte skjønnheten og historiene som blir fortalt via disse bildene.

Dalarna County - Fylke (Län)

A nomad Sami settlement near Hävlingskällorna (between Slugufjäll and Storvätteshåga) in Dalarna, Sweden. The area is rich in lichen (reindeer moss) and one often meets herds of reindeers in these areas. Storvätteshågna is close to Mora and Rättvik. Samisk leir ved Hävlingskällorna mellom Slugufjell og Storvätteshåga i Dalarne. Disse fjellområdene er rike på lav som gir godt beite, og på Storvätteshågna møter man ofte streifende reinflokker. Published: 1926. Storvätteshågna er mellom Mora og Rättvik.

Rättviks Church in Dalarna and accommodation cottages in Southern Sweden. The Sami people used these cottages. This tradition was common in connection to Churches in Sweden as an adjustment to the nomad Sami way of life. In some cases small villages were built for the same reason, e.g. Gammelstad in Luleå (Norrland) and in Vilhelmina Kyrkstad (Västerbotten). Kirke i Rättvik, Dalarne med stuer for overnatting tilpasset nomade samene. Det var en vanlig tradisjon i Sverige å tilpasse kirkene til samenes livsstil. Noen steder ble det bygd små kirkesteder med det samme formål, for eksempel Gammelstad i Luleå (Norrbotten) og i Vilhelmina Kyrkstad (Västerbotten). Published: 1926.

Storehouse at Slugufjäll Sami Settlement in Dalarna, Sweden. The Sami in Dalarne partly live near Hävlingskällorna and partly 10 kilometers east near Slugufjäll. Storehouses and huts can be found in both these places. Et stabbur (matlager) på Slugufjälls sameby i Dalarne. Samene i Dalarne bor delvis nær Hävlingskällorna og delvis 10 kilometer østover nær Slugufjäll. Stabbur og gammer (kåtor) finnes på begge disse stedene. Published: 1926.

Gävleborgs County - Fylke (Län)

Sami people in Gävle, Gästrikland in Southern Central Sweden . These were likely Saami with some Goth (Göter) origin. There are several pictures in this post of Saami with some Goth ancestry. Samer i Gävle, Gästrikland i sørlige sentrale Sverige. Dette er samer som sannsynligvis er noe beslekted med Goth (Göter). Det finnes flere bilder i denne posten av samer med delvis Goth forfedre.

Sami people in Gävle, Gästrikland in Southern Central Sweden.

Sami people in Gävle, Gästrikland in Southern Central Sweden.


Jämtland County - Fylke (Län)

Sami camp at Kålåsen in Jämtland, Sweden late 1800 eds. Samisk leir ved Kålåsen i Jämtland, Sverige på slutten av 1800-tallet.


Fire tower guard at Rönnåsen, Lillhärdal in Härjedalen, Central Sweden. Branntårn vakt på Rönnåsen, Lillhärdal i Härjedalen, midt Sverige. Published: 1926.

Reindeers is separated during summers in Jämtland, Sweden. Reinsdyr separeres om sommeren i Jämtland, Sverige. Published: 1926.

The man in blue is Mattias Åren fra Frostviken (photo: 1870 - 1898). Mannen i blått er Mattias Åren (fotografert mellom 1870 - 1898).

Young Saami woman from Jämtland, before 1914. Ung samisk kvinne fra Jämtland, før 1914.

Saami men in Vålådalen in Jämtland. Samiske menn i Vålådalen i Jämtland. Published: 1926.

Saami boy with dog at Fjällnäs in Härjedalen, Sweden. Samisk gutt med hund på Fjällnäs i Härjedalen.

People at Rutfjället in Härjedalen. Folk foran en gamme på Rutfjället i Härjedalen. Published: 1926.

Before 1900. Før 1900.

Saami near Vallbo Chapel in Jämtland. During summers the Sami are for the most up in the mountains, where they live in tents. Twice during the summers they gather for church meetings at the small chapels in the mountain villages. Samer nær Vallbo kapell i Jämtland. I løpet av sommeren er samene for det meste å finne i høyfjellet, hvor de bor i telt. To ganger i løpet av sommeren samles de for kirkemøter i de små kapellene i fjellbygdene.
A wealthy Saami family at the Chicago World Exhibit in 1897. The family is not named (other than Neil Bull) in the text, however it is told that the man owns about 2000 reindeers. With reference to the dress they seem to come from Jämtland or Västerbotten in Sweden. It is commented on the young appearance of the parents. En rik samisk familie på verdensutstillingen i Chicago (1897). Navnet på familien er ikke oppgitt i kilden, men det fortelles at mannen eier omtrent 2000 reinsdyr. Vurdert ut fra stilen på draktene og hodeplagg ser de ut til å være fra Jämtland eller Västerbotten i Sverige. Teksten til bildet kommenterer hvor ung foreldrene ser ut.
From Swedish Lappland, late 1800 eds. Fra Svensk Lappland på slutten av 1800-tallet.

From Swedish Lappland, late 1800 eds. Fra Svensk Lappland på slutten av 1800-tallet.

Västerbotten County - Fylke (Län)

Sami man in front of a traditional Sami storehouse on pillars, Åsele in Västerbotten, Sweden. Samisk mann foran et tradisjonelt samisk stabbur, Åsele i Västerbotten.

Forest Saami place in Malå, Västerbotten Sweden. The forest Sami usually owns a farm, acreage or a forest area in addition to reindeers. Skogsamisk sted i Malå, Västerbotten. Skogssamene eier vanligvis (så og si uten unntak) en gård, et dyrkningsområde eller et skogsareal i tillegg til reinsdyrene. Published: 1926.

Church village near Fatmomakke (Kultsjön) in Västerbotten, Sweden. This village is inhabited twice a year, in June or July and in the beginning of September. Then settled and Lapp people gather here. Et kirkested nær Fatmomakke (Kultsjön) i Västerbotten. Dette stedet er bosatt to ganger om året, i Juni-Juli og i begynnelsen av September. Da møtes bofaste og samiske folk her. Published: 1926.Sami storehouses for food in Malå, Västerbotten Sweden. Storehouses were built in places where herding Sami used to stay for somewhat longer time during the reindeer migration. Samiske lagringshus for mat i Malå, Västerbotten. Slike lagre ble bygget på steder hvor samene hadde lengre opphold under flyttingen av reinsdyr. Published: 1926.

A settled Saami family from Stensele in Västerbotten County. Most of the Sami population in the southern part of Lappland have settled and engage in the same occupations and habits as the Swedish population near by. En fastboende samisk familie i Stensele, Västerbotten fylke. Den samiske befolkingen i sørlige Lappland har i liten grad beholdt sitt gamle levesett. De aller fleste har bosatt seg og innehar de samme yrker og vaner som den svenske nabobefolkingen. Published: 1926

My comment: Population genetics seem to teach us that most Southern Saami have not settled as farmers in central and southern Sweden, they have been pressured to the highlands and northwards from the earliest era of colonization. The Saami genes that are dated back to the Palaeolithic in the Nordic are today concentrated in the northern parts of Sweden and the Nordic. What more likely have happened is that the Saami first were pressured from the most fertile land areas by Christian agricultural colonisers from the late medieval, and then pressured northwards during the height of European colonialism and cultural imperialism by agriculturists and nobility during 1700 and 1800eds.

Min kommentar på denne teksten som står under bildet er at befolkningsgenetikk ser ut til å fortelle en annen historie, nemlig at de fleste samene ikke bosatte seg som bønder i de sentrale og sør samiske områdene. De samiske genene som er datert til paleolittisk tid i Norden er i dag konsentrert i de nordlige områdene av Sverige og i Norden. Hva som mer sannsynlig har skjedd er at samene først er blitt presset fra områdene med det mest dyrkbare landet av kristne koloniherrer fra senmiddelalderen, og at de deretter er presset til høyfjellet og nordover under den europeiske koloniserings og kulturelle imperialisme perioden av bønder og adelskap i løpet av 1700 og 1800-tallet.

Two old Sami men from Västerbotten. The reindeer herding Saami are many and most are well off and wealthy. The Saami from Västerbotten often moves the herds to the Gulf of Bothnia and during summers partly to Norway. To gamle samiske menn fra Västerbotten. Reineiere er som regel velberget og i forhold til folk i resten av området er de rike. Samene i Västerbotten flytter ofte sine dyr helt til Bottenviken om vinteren og delvis til Norge om sommeren. Published: 1926

Norrbotten County - Fylke (Län)

Nomad Sami group in the present areas of Sweden and Norway. Click on the picture. Samiske nomader i områdene Sverige & Norge. Klikk på bildet

Nomad school in Gällivare, Norbotten County Sweden. School teachers are following the children of the Nomad Saami when they are on the move. The language used is today mostly Swedish. Nomadeskole i Gällivare, Norrbotten. Lærerne følger barna til nomadesamene når de har flyttesesong. Språket det undervises på er for det meste svensk. Published: 1926

Nomad Sami, Lavvo tent and reindeer in the areas of present Norway and Sweden. Flyttsame, Lavvo og reinsdyr i områdene av dagens Sverige og Norge.

Forest Sami farm in Udtja, Lule in Norrbotten, Sweden. They move the reindeers in the forests. Skogsamisk gård i Udtja, Lule i Norbotten, Sverige. De flytter reinsdyrene i skogene. Published: 1926.

Interesting to read:
Colonialism in the Margins: Cultural Encounters in New Sweden and Lapland