Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

1/29/09

Pre - Christian Sami Religion, Shamans and Gods - Førkristen Samisk Religion, Sjamaner og Guder

Source: Ellinor Public Share photo. Modified photo. ”Med trolltrumman trängde nåjden ut over sinnevärden och sökte påverka andemakterna.” (Ernst Manker, 1959). ”Using the shaman drum the Sami Noaide transcended awareness and tried to influence the spiritual-powers” (my translation).

Kopi av en samisk runebomme (sjaman tromme) som engang tilhørte Anders Paulsen. Copy of a Sami shaman drum that once belonged to Anders Paulsen. Source: Wikimedia GNU by Sandivas, 2007. (Cropped and modified photo).


The Sami Shaman - Den samiske sjaman

The shaman drum in the photo was confiscated in Vadsø, Norway, (1691) by Danish-Norwegian authorities, when Anders Paulsen was accused of sorcery. Other names for Shaman drum are runebomme, sjamantromme and gievrie.

Runebommen vist på bildet over ble konfiskert i Vadsø, Norge, (1691) av dansk-norske myndigheter etter at Anders Paulsen hadde blitt anklaget for å utøve trolldom. Andre navn på Runebomme er sjamantromme og gievrie.

Du kan lese mer om Samisk sjamanisme og runebommen til Anders Paulsen her: Om Anders Paulsen og hans tromme, tekst fra "Lapptrummor och Runmagi" av Sigurd Agrell (1934).

Sami Shamanic Drum with a sun cross in the middle, photo by Zouavman Le Zouave. Samisk sjaman tromme med et solkors i midten. Source: Wikimedia creative commons.

Rock carvings and rock paintings indicate that Shaman practicing in the Nordic and the rest of the Saami areas go back to the Neolithic period and even further. Many different figures are connected to rock paintings that are interpreted as Shaman-related e.g. sticks, curved (likely boats or antlers) and zigzag shaped figures, animals as birds, elks, fish and snakes (Source: Lahelma, A. 2005).

Helleristninger og tegninger på stein gir indikasjoner på at sjamanpraksis går tilbake til neolittisk tid og muligens ennå lengre tilbake i Norden og hele det samiske området. Mange ulike figurer er tolket som sjamansrelaterte, for eksempel pinner, kurveform (muligens båter eller gevir) og sikksakk formede figurer, dyr slik som fugler, elg, fisk eller slanger (kilde: Lahelma, A. 2005).

An about 800 years old Sami Shaman hammer found at Nordset, Rendalen in Southern Norway and exhibited at Historical Museum in Oslo. En omtrent 800 år gammel Samisk sjaman hammer funnet på Nordset, Rendalen i Sør-Norge, utstilt på Historisk Museum i Oslo. Les mer Bergstøl (2008).

Sámi Shamanism in Historia Norwegiae


Read about Sami shaman practice in the URL over. Historia Norwegiæ dated to about 1150-1200 CE (Ekrem et.al. 2003). Clive Tolley have discussed the description of Saami Shaman Practice in his work: The Historia Norwegiae as a Shamanistic Source by Clive Tolley.
Les om samisk sjamanpraksis i lenken over. Historia Norwegiæ er datert til ca. 1150-1200 CE (Ekrem et.al. 2003). Clive Tolley har diskutert beskrivelsen gjort av samisk sjamanpraksis i følgende artikkel: The Historia Norwegiae as a Shamanistic Source av Clive Tolley.

Saami shaman in Lule Lappmark (Sweden) with drum and one one the ground in trance. Engraving by Rheen, 1671. Samisk sjaman i Lule Lappmark (Sverige) med tromme og en som ligger i transe. Source: Universitet i Trømsø: Hekser i Nord.
This picture reflects how the Christians at that time projected their beliefs in the devil (ref. symbolised by the figures with tails and bat wings) on to the Saami shaman practice. This was unlikely the Saami perception of the Shaman. Dette bildet reflekterer hvordan datidens kristne projiserte sin egen religiøse tro på djevelen (ref. symbolisert av figurene med hale og flaggermusvinger) på den samiske sjaman praksis. Samene erfarte ganske sikkert ikke sjamanen på en slik måte.


In spite of variations the Sami shaman is according to Clive Tolley organizing the course of a ritual séance to follow a somewhat predicable pattern. Bäckman, Louise, and Åke Hultkrantz (1978) have described this séance in 12 steps were the Shaman use the drum, toxins and joik to enter a state of trance from were he would enter different destinations. Such supernatural places are called Saiva, places where information can be gathered. Such Saiva places is described as e.g. far away places, the land of the dead or sick souls and heaven.

“Besides the kingdom of the dead there was a happy world, Saivo which would be the Lapp equivalent of Paradise”(end of quote from Vorren and Manker, Oxford, 1962)

Selv om det forekommer variasjoner så vil den samiske sjamanen ifølge Clive Tolley organisere en rituell seanse etter et ganske forutsigbart mønster. Bäckman, Louise, and Åke Hultkrantz (1978) beskrev denne seansen i 12 steg hvor sjamanen bruker trommen, rus og joik for å komme i en transetilstand slik at han kan nå ulike overnaturlige destinasjoner. Disse overnaturlige plassene kalles Saiva, hvor ulik informasjon kan samles inn. Slike Saivaplasser er for eksempel beskrevet som steder langt borte, i dødsriket, stedet for syke sjeler og himmelen.

“I tillegg til dødsriket fantes det en verden av lykke, Saivo, som kan sies å være lik paradis”(Vorren and Manker, Oxford, 1962).

Saivo is in this world sacred empowering places for the shaman (Encyclopædia Britannica)(such as e.g. sacred stones). Saivo describes places represented spiritually as well as a place were the dead goes.

Saivo er i denne verden hellige steder (Encyclopædia Britannica) (slike som eksempelvis hellige steiner) hvor sjamanen henter styrke. Saivo betegner også åndelig representerte steder samt et sted hvor de døde drar.

To accomplish the journey during a seance the shaman use helping spirits (sáivugázzi, saivogadze) to reach different Saiva levels. For å gjennomføre sin reise under seansen bruker sjamanen hjelper-ånder (sáivugázzi, saivogadze) for å nå ulike Saiva nivå:

Saiva sarva (sarvo) – a Saiva-deer representing a spiritual support assistant (alter ego). Et Saiva-dyr som representer en åndelig støttende assistent (alter ego).


Human and snake lie on the ground. Rock painting from Finland.
Photo from fig. 3, Lahelma(2005).

Saiva guelie (guolle) – a Saiva-fish or Saiva-snake to reach the underworld and travel back again. En Saiva-fisk eller Saiva-slange for å komme til og fra underverden.

Saiva leddie (loddle)
– a Saiva-bird to the upper world and back again. En Saiva-fugl for å komme til og fra oververden. Sources: A. Lahelma (2005) and Tolley.

Tolley refers to Kildal (1807) who describes how the helper spirits will support the shaman to intervene, for instance how Saiva guilie would fight the dead to free the soul of a sick and in some cases steal the soul and in addition guarding the shaman through the state of trance.

Tolley referrer til Kildal (1807) som beskriver hvordan hjelperåndene vil støtte sjamanens intervensjon, hvordan eksempelvis Saiva guilie vil sloss mot de døde for å frigi sjelen til en syk person og i noen tilfeller stjele sjelen i tillegg til å beskytte sjamanen gjennom hele transe-tilstanden.

Credits to Kungliga biblioteket, Sweden

A) Thor B) Thors servant. Thors tjener. C) Storjunkaren D) His servant Hans tjener. E) Birds. Fugler. F) Stars. Stjerner. G) Christ. Kristus. H) His Apostels. Hans apostler. I) Bear. Bjørn. K) Wolf. Ulv. L) Reindeer. Reinsdyr. M) Ox. Okse. N) The Sun. Solen. O) Lake. Innsjø. P) Fox. Rev. Q) Squirrel. Ekorn. R) Serpent. Slange. (Scheffer, 1774 chapter 11).

Question / Spørsmål:
On this drum Storjunkaren and Christ are included as religious symbols. Is it possible that both deities were introduced to the Saami with two different influencing belief systems? The first with the ancient Goths a few hundred years before Common Era and the other one with Christianity that likely was introduced to the Sami people about 1277 CE during the reign of Magnus Lagabøte [Ref. Scheffer; Jacob Ziegler (1470-1549)]. This date mentioned in Scheffer's Lapponica show that there are different views about when Christianity first was introduced to the Sami. På denne trommen er Storjunkaren og Kristus inkludert som religiøse symboler. Kan det være så at begge guddommer ble innført til samene med to ulike trossystem? Den ene med de første Götene (Goths) noen hundre år før vanlig tidsregning og den andre med kristendommen ca. 1277 CE på Magnus Lagabøtes tid [Ref. Scheffer; Jacob Ziegler (1470-1549)]. Denne datoen som nevnes i Scheffers Lapponica viser at det er ulike syn på når kristendommen først ble introdusert for samene.


Video about Sami religion. Video om samisk religion: Samisk religion


You can read more in the following book about Sami religion and Cosmology: "Samenes historie frem til 1750" by Lars Ivar Hansen and Bjørnar Olsen (2004), the text is in Norwegian. Du kan lese mer i den nettopp nevnte boken som også omhandler samisk religion og kosmologi. Klikk på bildene.

Credits to Nasjonalbiblioteket (The National Library of Norway).

Many different religious figures are represented with symbols on the shaman drums, and when the Shaman is drumming the pointer will show the way. The shaman observes the relational constellations of the different religious symbols as indicated by the pointer. All symbols represents a certain meaning within Sami mythology. Vorren and Manker (1962) have described several of these ancient religious deities and here are named a few of them.
Mange forskjellige religiøse figurer er representert med symboler på sjamantrommene, og når sjamanen trommer så vil pekeren eller trommeviseren vise vei. Sjamanen observerer de relasjonelle konstellasjonene mellom de ulike religiøse symbolene som indikert av trommeviseren. Symbolene har alle en bestemt mening innen samisk mytologi. Vorren og Manker (1962) har beskrevet flere av disse religiøse guddommer og her nevner jeg noen av dem:
Tiermes (Thor), Storjunkaren, the Sun (Solen), Sarakka (spinning woman. spinnende kvinne), Juksakka (bow woman. bue kvinne), Uksakka (door-woman. dør-kvinne), Madderakka (woman creator. kvinne skaper), Aske (Mano = Moon = Månen), Væraldenolmai, Rananeida, Tjasolmai, Radien-kiedde (Tjorve-radien: had reindeer horn over his head/ hadde reinsdyr horn over sitt hode), Påssjo-akko (permitted shooting. tillot skyting), Gieddegæsj-galgo (guarded the borders of the camp. voktet grensene til leiren) and/og Rota. Radien-atye (father) often dominates the Swedish shaman drums with his family: Radien-akka (wife) and Radien-pardne (son). Radien-atye (far) dominerer ofte svenske sjaman trommer med sin familie: Radien-akka (kone) og Radien-pardne (sønn).


Shaman Pointer, Hammer and Brass Ring from Scheffer, 1774:
Credits to Kungliga biblioteket, Sweden
Postuur van een Laplander zoo als hy met de tover-trommel ter aarde legt Waaragtige en aanmerkenswaardige historie van Lapland en Finland

These photos are shared via Europeana Cultural share. The first is of a Sami priest in trance, engraving and the next photo is of a Sami priest with a horned hat. Engravings made by Luyken, Jan (1649-1712), the engraving was produced in 1682. Det første bildet er av en Noaide prest i transe, laget av Jan Luyken i 1682. Det neste bildet viser en Noaide prest med en spesiell hatt med horn. Bildet er laget av Jan Luyken i 1682.Tegning av sjamankjede
Sami Noita Priest Chain. This drawing of a neck-chain shared by Europeana cultural collections. Halsekjedet til en samisk Noaide prest. Dette er en tegning av sjamankjede. Fra Chapell Brooke: A Winter in Lapland and Sweden.

Video from Lappland in Finland - Video fra finsk Lappland


Sompio - Life in Lapland 1962

Dette er en video fra 1962 om finsk Lappland med tekst laget av det Nasjonale Museum i Finland. Det blir fortalt at folk fra sørlige Finland fikk tillatelse til å flytte til Lappland etter at de eldgamle beskyttende lovene ble avskrevet i det 17ende århundret og blodet mellom samene og folkene fra sør ble blandet. Fire landsbyer i reinsdyras og samenes land er ennå igjen. Dette var også hjemlandet til de eldgamle gudene som våre forfedre ofret til og i Hietaoja-brook kan man kan finne graven til den kjente sjamanen Akmeel. Det er sagt at sjamanen Akmeel reiste rundt i Lappland i mange former: for eksempel som fisk, fugl, og vind.

Foto: Toivo Immanuel Itkonen. Museiverkets bildarkiv Helsingfors. Press photo from Murberget, Länsmuseet i Västernorrland

An Exhibit by Murberget Museum in Sweden.
Länsmuseet Västernorrland has made an exhibit about prejudiced pictures of the Sami people and this photo is part of this exhibit. A Saami family with traditional costumes and a group of road workers in Sodankylä, Finland.

En utstilling av Murberget Museum, Sverige.
Länsmuseet Västernorrland har laget utstillinger om fordomsfulle bilder av samer, dette er et av fotoene som inngår i denne utstillingen. En samisk familie med tradisjonelle drakter og en gruppe finske veiarbeidere fotografert i Iisakki Hettas storstuge, Sodankylä, Finnland i 1914.

The same photo as over, cropped.

This is a video from 1962 about Finnish Lappland with text from the National Museum of Finland: It is told that the people southern Finland were allowed to move to the previously protected areas of Lapland when the ancient protective laws were abolished in the 17th century and blood of the Sami and the southern peoples were mixed. Four villages are still left in the land of the reindeer and the Sami. This was also the home of the ancient Gods to whom our ancestors sacrificed and in Hietaoja-brook one can find the grave of the famous shaman Akmeel. Akmeel is said to have traveled around in Lapland in many forms: for example as fish, bird and breeze.

Source: Historia de Gentibus Septentrionalibus. Olaus Magnus, 1555. People in Arctic Scandinavia praying around a religious pole. Animal bones of burnt offerings, the moon and the sun, fish and animals is pictured. It seems like it is the oldest religion of the Sami people that are reflected in the picture, the one that is related to the same belief system as shamanism. Folk i arktisk Skandinavia ber til en religiøs påle. Brente bein etter offerdyr, samt månen, solen, fisk og dyr er inkludert i illustrasjonen. Dette ser ut til å være en illustrasjon som reflekterer den eldste religionen til samene, den som var knyttet til samme trossystem som sjamanismen.

Two holy Stones: An Old Belief System and a Newer Belief System? To hellige steiner: Et gammelt trossystem og et nyere trossystem?

These copper engravings illustrates a few objects related to early Sami Pre-Christian Religious practices, the illustration is published by Henry A. Chatelain about 1714: "Representations des Lapons". Disse kopperstikkene viser noen få gjenstander knyttet til tidlig førkristen religiøs praksis hos samene, illustrasjonen er publisert omtrent 1714. Credits to: Billedsamlingen Nasjonalbiblioteket Norge Brukt med tillatelse / Used with permission. Click the picture / Klikk på bildet.

I have made this slideshow about holy or sacred stones found in Norway, these stones have some similarity to the stones worshipped by the Saami (ref. illustration over). The two stone statues in the slideshow are dated to pre-Christian time about 200-600 CE.

Jeg har laget dette lysbildeshowet om to hellige steiner som er funnet i Norge, disse likner noe på steinene som samene tilba (refererer til illustrasjonen over). De to steinstatuene i lysbildeshowet er datert til førkristen tid, omtrent 200-600 CE (vanlig tidsregning - "Common Era).
Sacred Stone Statues, Norway View Photo Slideshow


References - Referanser:

Text about Sami Religion from Lapponia by Scheffer, 1774

"Lapp Life and Customs: A Survey” by Ørnulv Vorren and Ernst Manker, Oxford, 1962

"Historia Norwegie" edited by Inger Ekrem and Lars Boie Mortensen. Translated by Peter Fisher. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2003.

Sámi drums in Historia Norwegiae

"Archaeological and Ethnographic Approaches to Interpreting Finnish Rock Paintings" by Antti Lahelma (2008)

Between the Worlds: Rock Art, Landscape and Shamanism in Subneolithic Finland” by Lahelma
(2005). Norwegian Archaeological Review 38 (1): 29-47.

Förfädernas land: en arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr-1600 e. Kr av Birgitta Fossum (2007)

Sami shamanism

Rock Carvings in Alta, Norway

Front Sami Shaman drum Fronten på samisk sjaman tromme. Source: British Museum.

Base of Sami Shaman drum Bunnen på en samisk sjaman tromme. Source: British Museum

The Shaman’s Journey to the underworld by Marko Nenonen

The Archaeology of Seidr: Circumpolar Traditions in Viking Pre-Christian Religion by Dr. Neil Price (2004).

Sjamantrommen

Sámi drums Kommentar: Det er funnet samiske runebommer i Sør-Norge (Sør-samiske sjamantrommer) i de seneste år. Comment: Sami Shaman drums have been found in Southern Norway. her ser du kart over slike funn av Gievrieh i Ytre Namdal

Extracts of John Scheffer, History of Lapland

Finsk og samisk mytologi

Sáivu

Salten Museum:Gudene

Trumman och nåjden

Lapptrummor och Runmagi av Sigurd Agrell, 1826

When the Thieves Became Masters in the Land of the Shamans by Gaski and Weinstock. University of Texas

Sámi Drums – Then and Now By Gusto (Ken Emerson Jr.) University of Texas

Hellige hvite steiner – fallossteiner

Runebomme

Forestillinger om samisk trolldomskunst

Elgsamer i Østerdalen for 2500 år siden I denne artikkelen kan du se en sjaman hammer som er tolket som en hybrid mellom samisk og norsk kultur i Østerdalen. Det er også funnet et skjellett fra ca. år 500 ved en samisk boplass. In this article a researcher tells about archaeological findings of Elk (Moose) hunting Sami in Østerdalen, in southeastern Norway. A photo shows a shaman hammer that is interpreted as a hybrid between Norse and Sami culture in Østerdalen. There is found a skeleton from about year 500 in connection to the Sami settlement site.

Blain, J. & Wallis, R J. 2000. The ‘ergi’ seidman: contestations of gender, shamanism and sexuality in northern religion past and present. Journal of Contemporary Religion 15(3): 395-411.

THE NATIVE POET AS SHAMAN by Kathleen Osgood Dana

Shamans, stones, authenticity and appropriation:contestations of invention and meaning by Jenny Blain

Shamanism Словари и энциклопедии на Академике

Historia Norwegiæ

Sami Shamanism from a Diachronic Point of View by Erich Kasten, 1989

Kritik troll, shaman, trolltrumma av Bengt Hemtun.
Min kommentar: Jeg er enig, "Trollet sitter i vissa betraktares öga". I Mankers (1956) utgivelse av boken ”Lappland” av Johannes Schefferus (oversatt av Henrik Sundin) så er ”demons” (eng. utgave fra 1774) oversatt som ”troll”. Side 130 refererer til en tekst av Samuel Rheen om guden Thor: ”Thordöns ämbete håøøa the wara, att döda och dräpa alla troll”. Det er fra denne teksten klart at det ikke kan være en parallell mellom samene og hva som betegnes som ”troll”. Troll blir sett på noen overnaturlige vesen som kan forstyrre hverdagen for samene for eksempel jakt og fiske. Thor eller Tiermes hadde ulike metoder for å drepe disse ”troll”. Hvorfor svenskene benevner samiske religiøse gjenstander med prefiks som ”troll” (trolltrumma, trollmössa, etc.) skyldes enten uvitenhet eller kan være rester av kristen og statsmaktspropaganda mot det samiske, den har jo vært omfattede og langvarig.

Critic shaman, noide, magic drum by Bengt Hemtun


Religion: Jubmel og Berkel
Sáivu
Sáivu (in English)
Sami faith and mythology
Offer och offrande i samernas religion
Trollheksenes djevelarbeid. Kvinneskjebner fra hekseforfølgelsens tidsalder i nord
Trollkvinnenes hemmelige rike
„Begegnungen besonderer Art“ by Armin Krause, Leipzig
Kildeskrifter og kildekritikk
Samisk religion : En kortfattet oversikt
Litteratur til fordypning i samisk religion
Hva kan boken Beskrivelse over Finmarkens Lapper, både boken i seg selv og dens tilblivelseshistorie, fortelle oss om 1700-tallets syn på trolldom i Danmark-Norge?
Norges Samemisjon - en kortfattet historisk oversikt
Christianity in Sápmi - University of Texas
Lapponia (1663): History of Lapland, its description, the origin, manners, the manner of living of its Inhabitants, their Religion, their Magic and...
Saami Pagan Religion immortalised by Henry A. Chatelain (1684-1743):"Representations des Lapons" Paris about 1714
Samisk førkristen religion
Samisk Mytologi og sjamanen
About Saami religion (Youtube Video language Saami)
Vottovaara - Saami worship complex in Karelia - Russia
Saami Sacred Stones in Karelia
The Historia Norwegiae as a Shamanic Source
“The seið-workers of the sagas were, in contrast, generally female and we have speculated that there may be a connection with Norse women training as 'assistants' to Sámi, but practising in their own right and their own way (Blain and Wallis, 2000).”
Sámi Drums – Then and Now
Trolldomsprosessen mot samen Anders Poulsen i 1692
Rune Hagen hjemmeside (del 2)
Sámi drums
The Finno-Ugric Shaman and the West European Magician - Carla Corradi Musi
Sami Shamanism: Variations of a Religious Concept under the Impact of Cultural Contact - Erich Kasten
Den magiska bilden som scriptoid visualisering av ritualerna narrariva talakt

1/28/09

Ptolemy (2nd century CE) and the travel of Gregory Istoma (1496) – Ptolemy (2. århundret e.kr.) og reisen til Gregory Istoma (1496)

Sami family. Samisk familie. Publ:1822

The Prince sent in 1496 Gregory Istoma to the Court of King John of Denmark in order to acquire Latin Language. The Journey: Novgorod (Russia) - The White Sea - Finlapeia - Ditciloppi (the land of the wild Laplanders) - Trondheim - Bergen - Denmark. It is interesting to read that there were herds of reindeer in Trondheim at that time. Bergen was described as North in Norway.

Prinsen sendte i 1496 Gregory Istoma til Danmark for å lære latin ved hoffet til Kong John av Danmark. Reisen: Novgorod (Russland) - Hvitsjøen / Kvitsjøen - Finlapeia - Ditciloppi (landet til de ville samene) - Trondheim - Bergen - Danmark. Det er interessant å lese at det var reinsdyrflokker i Trondheim på den tiden. Bergen ble beskrevet som nord i Norge.

King John of Denmark (about 1455 to 1513).

He told about his journey to Baron Sigismund von Herberstein: They had traveled through Novgorod in Russia to the mouths of Dvina and Potivlo where they party embarked in four boats and sailed along the right hand shore of the ocean.

Han fortalte om sin reise til Baron Sigismund von Heberstein: De hadde reist gjennom Novgorod i Russland til munningen av Dvina og Potivlo hvor selskapet gikk om bord i fire båter og seilte langs kysten på høyre hånd.

Sami men skiing. Samiske menn på ski. Publ. Olaus Magnus, 1555

“and after accomplishing sixteen miles and crossing a certain gulf, they sailed along the left shore. Leaving the open sea to their right, they came to the people of Finlapeia. Although these people dwell in low cottages, scattered here and there along the seacoast, and lead an almost savage life, Istoma reported, yet they are more gentle in their manners than the wild Laplanders. (end of quote)

Etter å ha seilt seksten mil og krysset en viss bukt, seilte de videre langs kysten på venstre hand. Når de seilte fra det åpne hav på sin høyre side, kom de til Finlapeia folket. Selv om disse folkene bodde i lave hytter som var spredt her og der langs kysten, og nesten levde et usivilisert liv, rapporterte Istoma at de likevel er vennligere i sin væremåte enn de ville Laplanders.

The wildness of the Dwellers. Villskapen til beboerne. Olaus Magnus, 1555.

“He stated that they were tributary to the Prince of Muscovy. A voyage of eighty miles, after leaving the land of the Laplanders, brought them to the country of Nortpoden, which was subject to the King of Sweden. The Russians call the country Kaienska Semla; and the people, Kaiemai. After having passed two perilous promontories, they sailed up to the country of the Ditciloppi, who are wild Laplanders, to a place named Dront [Drontheim], two hundred miles north of the Dvina.” (end of quote)

Han hevdet at de var sendt av Prinsen i Moskva. En reise på åtti mil, etter å ha forlatt landet til Laplanderne, brakte dem til landet Nortpoden, som var et område under svenskekongen. Russerne kaller dette området Kaienska Semla, og folket for Kaiemail. Etter å ha passert to halvøyer, seilte de opp landet til Ditciloppi, som er de ville Lappene, til et sted kalt Dront [Drontheim], to hundre mil nord for Dvina.

Wild Lapp from Norway about mid 1700eds, published 1780 - 1800. En vill-lapp fra Norge fra en gang midt på 1700-tallet.

I have so far not found many reports about “the wild Laplanders of Ditciloppi”, however they might be the Saami along the Norwegian coast to Trøndelag. In a map made by Hieronymus Münzers from 1493 it seems correct that the Wild Laplanders (Wildlappen) indeed were the ones settled along the Northern part of the Norwegian coastal line. See a closer description down this blog about location of Ditciloppi from Istoma's Journey. It seems correct that the Wild Laplanders settled the coastal line south of Lofoten to Trondheim.
Recently I have found out more: In the period between 1400-1700eds different authors have described the geographical localization of the Wild-Lapps between the Kola Peninsula in the north east and all along the coastal line of present Norway to Trondheim, and additionally the Wild Lapps were found in the woods and on the mountains. J.L. Wolf (1716) (my translation): in this county/ in the fjords/ there live Finns/ that also is called Wild Lapps/ Fjeld-Finner (mountain finns)/ or Lapfinner” (Norrigia Illustrata). Another source that supports the view that the Wild-Sami also lived in the areas of the Kola Peninsula is Samenes historie frem til 1750 av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen, 2004, side 21. These books are unfortunately only available in Norwegian language.


A segment of Hieronymus Münzers 1493 map over Northern Europe. In this Medieval Map there is an area called Wildlappen, north of Mitnacht and Norwega. In the descriptions of Gregory Istoma, the areas of the Wild Lapps went further south to Trondheim or near Trondheim. Dette er et segment av kart over Nord-Europa av Hieronymus Münzers (1493). I dette kartet fra middelalderen kan man se et område som kalles vill-lapper eller Wildlappen, nord for hva som kalles Mitnacht og Norwega. I beskrivelsene til Gregory Istoma så gikk områdene til vill-lappene lengre sør, helt til eller i nærheten av Trondheim.

Så langt har jeg ikke funnet mye informasjon om ”de ville Laplanderne av Ditciloppi”, men de er antakeligvis samene langs norskekysten til Trøndelag. På et kart laget av Hieronymus Münzers fra 1493 ser det ut til å stemme at de ville Laplanderne (Wildlappen) er de som bodde langs den nordlige norskekysten. Se på en nærmere beskrivelse av Istomas reise lengre ned in denne bloggen, der finner man ut noe mer lokalitet. Det ser ut til å være riktig at vill-lappene holdt til mellom Lofoten og Trondheim.
Senere har jeg funnet ut mer: Ulike forfattere har fra 1400-1700 tallet beskrevet at "de ville Samene" (Vill-Lappene) bor fra Kola halvøya i nordøst og langs hele norskekysten til Trondheim, og Vill-Lappene fant man også inne i skogene og på fjellene. J.L. Wolf (1716): ”Udi dette Læn/inde ved Fjordene/der boe Finner/som ellers kaldis Vildlapper/ Fjeld-Finner/ eller Lapfinner/” (Norrigia Illustrata). Source: Samene og andre urbefolkninger i nordområdene, av H. Lindkjølen, 1994. En annen bok som viser til kilder som støtter synet om at villsamene også bodde områdene på Kola halvøya: Samenes historie frem til 1750 av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen, 2004, side 21.

Samisk skiløper. Sami skiier. Published 1822.

They then came to Drontheim (Trondheim):
“They then left their boats and performed the rest of their journey by land, in sledges. He further related that there are herds of deer there, as plentiful as oxen are with us, which are called in the Norwegian language 'rhen.' They are somewhat larger than our stags, and are used by the Laplanders instead of oxen, and in the following manner: they yoke the deer to a carriage made in the form of a fishing-boat, in which the man is bound by his feet lest he should fall out while the deer is at full speed; in his left hand he holds a bridle, to guide the course of the deer, and in his right a staff, with which to prevent the upsetting of the carriage, if it should happen to lean too much on either side. He stated that, by this mode of travelling, he himself had accomplished twenty miles in one day, and had then let loose the deer; which returned of its own accord to its own master and its accustomed home." (end of quote)

De kom så til Drontheim (Trondheim):
De forlot da båtene og foretok resten av reisen på land, i sleder. Han fortalte sammenliknende at det var flokker med dyr der, like mange som det er okser hos oss, som på norsk kalles ”rhen”. De er noe større enn våre kronhjorter, og blir av laplanderne brukt i stedet for okser, på følgende måte: De binder dyret til en slags vogn som er formet som en fiskebåt, hvor man er bundet ved føttene for ikke å falle ut mens dyret er i full hastighet, i sin venstre hånd holder han en tømme, for å styre retningen på dyret, og i sin venstre hånd en stav, som brukes for å hindre at vognen velter hvis den skråner (vender) for mye til den ene eller andre siden. Han hevder at på denne reisemåten så reiste han selv tjue mil på en dag, og så satte han fri dyret, som av seg selv fant veien hjem og returnerte til sin eier.

Samisk mann med rein og pulk, publisert 1822. Sami man with reindeer and sledge.

They then reached Bergen North in Norway (clearly our maps have changed since then). De nådde da Bergen Nord ganske langt nord i Norge (det er helt klart at våre kart er endret siden den gang).

The text of Gregory Istoma mentioned the Lapps and the reindeer as far south as Bergen in this travel description. Bergen was also mentioned in a text from late 1800s: "The low limit of the fjeld Finns is the sea-level, about the North Cape. In Sweden the deer only come down in winter. There is plenty of moss pasture near the sea, but a certain fly drives deer and men to the snow. Further south, wild reindeer keep on the high tops, about Romsdal. Tame deer are kept as far south as Bergen, but they do not flourish in that wet climate, and they are kept on the high fjeld. They never come down to the sea or to rich grass pasture, but seem to prefer cold, and moss which grows in cold regions.” J. F. Campbell, 1866.

Teksten til Gregory Istoma nevner Lappene og reinsdyr så langt sør som Bergen i denne reisebeskrivelsen. Bergen er også nevnt i en tekst fra sist på 1800-tallet:
(her oversatt) “Det laveste høyden for fjell Finner er sjø-nivået, omtrent Nordkapp. I Sverige kommer dyra kun ned om vinteren. Det er mye mose nært sjøen, men visse insekter driver dyr og menn til snøen. Lengre sør, finnes det reinsdyr på de høye toppene, som Romsdal. Tamme dyr holdes så langt sør som Bergen, men de er ikke mange i et slikt vått klima, og de holdes på høyfjellet. De kommer aldri ned til sjøen eller til rike gressland, men fortrekker kulde, og mose som gror i de kjølige regioner. J.F. Campbell, 1866.

Map by / Kart av Olaus Magnus, 1520

In this map you can see that Norvegia is at the southern tip of present Norway, south of Tilemarchia. På dette kartet kan du se at området som ble kalt Norvegia var på sørspissen av dagens Norge, sør for Tilemarchia (Telemark).

“Having at length accomplished this journey, they came to Berges [Bergen], a city of Norway, quite in the north, amongst the mountains, and then reached Denmark on horseback.” (end of quote)

“Etter å ha gjennomført denne reisen kom de til Berges [Bergen], en by i Norge, helt i nord, mellom fjellene, og så nådde de Danmark på hesteryggen.”

The text is quoted from the following book. Teksten er sitert fra følgende bok: Memoirs of the American Anthropological Association Volume IV (1917)

Sami man in sledge, engraving published in 1822. Samisk mann i pulk.


Closer description of the Journey of Istoma in Nordland and Trondelag - En nærmere beskrivelse av reisen til Istoma i Nordland og Trøndelag.


A more detailed description from the travel between a Malstrom in Nordland and Trondheim gives a better idea where the “wild Laplanders of Ditciloppi” are located geographically. En mer detaljert beskrivelse av reisen mellom en Malstrøm i Nordland og Trondheim gir en bedre forståelse av hvor de "ville Lappene av Ditciloppi" befant seg geografisk sett.

Malstöm in Norway, Olaus Magnus Carta Marina.

“After sailing thence along a very indented coast which jutted out to the right, they came to a peninsula, called the Holy Nose, consisting of a great rock, which like a nose projects into the sea. But in this there is a grotto or hollow which for six hours at a time swallows up water, and then with great noise and din casts out again in whirls the water which it had swallowed. Some call it the navel of the sea, others Charybdis. It is said that this whirlpool has such power, that it draws to itself ships and other things in its neighbourhood and swallows them.
Istoma said that he had never been in such danger as at that place, because the whirlpool drew the ship in which he travelled with such force, that it was only by extreme exertion at the oars that they could escape. After passing this Holy Nose they came to a rocky promontory, which they had to sail round.“ (End of quote)

Etter å ha seilt langs en ujevn kystlinje som stikker frem mot høyre, så kom de til en halvøy som kalles ”Hellig Nese”, som består av et stort fjell, som er lik en nese og som går rett ned i sjøen. Men i den er det en grotte eller hule som svelger vann i seks timer og så kaster ut igjen med virvler det vannet det hadde svelget med en høy lyd og bulder. Noen kaller dette navlen til havet, andre for Charybdis. Det er sagt at denne virvel-strømmen har en slik kraft at den drar til seg skip og andre ting som kommer i nærheten og svelger dem. Istoma fortalte at han aldri hadde vært i så stor fare som på den plassen, fordi virvelen dro til seg skipet de reiste med en sånn styrke, at det kun var ekstrem hard roing med årer som gjorde at de klarte å unnslippe. Etter å ha passert den Hellige Nesen kom de til en klippehalvøy som de måtte seile rundt. Source Gutenberg: The Voyage of the Vega, Vol. I” by A.E. Nordenskiöld, 1881

Malstrøm i Norge sluker skip. Malstrom in Norway swallows a ship. Picture published 1813

This was likely / Sannsynligvis var dette: Saltstrømmen / Moskstraumen

To shorten the text: They passed a rock called Semes that was considered dangerous to pass, if not the captain had offered for a favourable wind. They then sailed further until they came to another great promontory called Motka, resembling a peninsula. At the end of this there was a castle, Barthus, which means vakthus, watch-house, for there the King of Norway keeps a guard to protect his frontiers. This promontory was so long that it could scarcely be sailed round in eight days and they carried their boats and baggage over land for the distance of about half a mile. They then sailed on along the land of the Dikilopps or the Wild Lapps to a place which is called Dront (Trondhjem).

For å korte ned teksten: De passerte et fjell eller en klippe kalt Semes som ser ut til å ha vært oppfattet som farlig å passere, hvis ikke kapteinen hadde ofret for å få en mer fordelaktig vind. De seilte videre inntil de kom til et fremspring kalt Motka, som så ut som en halvøy. På enden av denne var det et slott, Barthus, som betyr vakthus, hvor kongen i Norge har vakter for å beskytte grensene. Denne halvøyen var så lang at det ville ta åtte dager å seile rundt og de bar derfor bagasje og båter over land i en halv mil. Så seilte de langs landet til Dikilopps eller de ville lappene til en plass som kalles Dront (Trondhejm).

My comment: The last part describes a peninsula called Motka between Nordland and Trondheim. I cannot tell what place this is. The only place I know with the name Motka is related to the Kola Peninsula and the Sami there, but the place Motka in this text have to be located south of Lofoten but north of Trondheim on the coast of Norway. Min kommentar: Den siste delen nevner et sted kalt Motka, jeg vet at det finnes en slik benevnelse ”Motka” knyttet til Kolahalvøya og samene der, men den plassen som i denne teksten blir kalt Motka må være lokalisert sør for Lofoten og nord for Trondheim på kysten av Norge.

CONCLUSION / KONKLUSJON:
From this text one can conclude that the Wild Laplanders or Lapps settled the coast from south of Lofoten towards or to Trondheim, however according to several old texts the Wild-Lapps were also at the Kola Peninsula and along the coast of Finnmark as well as in the forests and on the mountains. Fra denne teksten kan man med sikkerhet konkludere er at vill-samene bodde sør for Lofoten i retning av og eventuelt helt til Trondheim, men flere gamle tekster beskriver også vill-samer på Kola halvøya og på Finnmarkskysten, samt i skogene og på fjellene.


Ptolemy 2nd Century CE: Lappelanth in Southern Sweden? 2. århundret etter Kristus: Lappelanth i Sør-Sverige?

In my search for Ditciloppi, I found an area called Pilappelanth and still a another Lappelanth in Southern Sweden. This placename is clearly Lappeland, however the prefix “pi” have made some, for instance Bruno Tallgren (1908) to interpret the name as Finlappeland (Finland). The name Pilappelanth was still found in the editions of Ptolemy in the years 1467, 1482 and 1490 and according to the article of Bruno Tallgren additionally on the maps of Nicolaus Germanus from 1482. However because the direction of the land structure does not fit with Finland, this interpretation can be set aside. This map was made in the early days of geographical science. As you can see it is difficult to conclude any precise locations based on the map. Pilappenlanth is on the map about 2 latitude degrees north of Gothia Orientalis (Östergotland). Then there is in the same map another place called Lappelanth south of Gothia Orientalis (Östergotland), this placename has a prefix "Gu" or "Fi". This second place called Lappelanth is north of Vermelant.

I min søken etter mer informasjon om Ditciloppi fant jeg et område kalt Pilappelanth, og ennå et stedsnavn med Lappelanth i Sør-Sverige. Dette stedsnavnet er helt klart Lappeland, og prefiksen ”pi” har gjort at noen, for eksempel Bruno Tallgren (1908), har tolket navnet som Finlappeland (Finland). Navnet Pilappelanth fantes fremdeles på utgavene av Ptolemy i årene 1467, 1482 og 1490 og i følge artikkelen til Bruno Tallgren i tillegg på et kart av Nicolaus Germanus fra 1482. Fordi retningen av landstrukturene ikke passer med Finland så må man imidlertid se bort fra en slik tolking. Dette kartet var laget på et tidlig tidspunkt innen den geografiske vitenskapen. Som du ser så er det vanskelig å konkludere presis lokalitet med utgangspunkt i dette kartet. Pilappenlanth er på kartet omtrent 2 breddegrader nord for Gothia Orientalis (Östergotland). På samme kart er det et annet stedsnavn med "lappelanth" sør for Gothia Orientalis (Östergotland), dette stedsnavnet har en prefiks "Gu" eller "Fi" og ligger nord for Vermelant.

Areas on this map are e.g. Gotland and Gothia, Dacia that extended into the present areas of southern Sweden, and then two places called Lappelanth. There was no place called Norway on this map, however Greenland and Thule (Iceland) were.

Områdene på dette kartet er for eksempel Gotland og Gothia, Dacia inkluderte på den tiden en del av nåtidens sørlige Sverige, og så fantes to steder kalt Lappelanth. Det var ingen områder kalt Norge på dette kartet, men Grønnland og Thule (Iceland) fantes.

A cropped segment of the following "Map of North Europe, from Nicholas Donis's edition of Ptolemy's Cosmographia, Ulm, 1482". Du kan se hele kartet i lenken ved å klikke på neste bilde.

This map is published with Nicolai Doni’s edition (1482) of Ptolemæi Cosmographia (Claudius Ptolemy from the c 83–c.168 CE). The area called Pilappelanth is north of Gothia orientalis (= Ostrogothia or Östergotland), but the areas are divided by water (likely the lakes Vättern, Vänern, Hjälmaren and Mälaren).

Dette kartet er publisert i Nicolai Doni’s utgave (1482) av Ptolemæi Cosmographia (Claudius Ptolemy som levde ca. 83 - 168 e.Kr.). Området som kalles Pilappelanth er nord for Gothia orientalis (= Ostrogothia eller Östergotland), men områdene er atskilt av vann (sannsynligvis innsjøene Vättern, Vänern, Hjälmaren og Mälaren).

Source: Project Gutenberg (Click om the map - Klikk på kartet)

ALONZO DE SANTA CRUZ'S Map of the world from 1542 by E.W. Dahlgren (1892). As you can check in this book by Dahlgren (1892) the names of Lappelanth is already removed from the maps in 1542. I have not yet checked the map from 1542 by Alonzo de Santa Cruz itself.

References / Referanser (others are found in the text):
Eftertryck: Geografiska Föreningens Tidskrift 1908 No 3-4. Abraham Ortelius' karta SEPENTRIONALIUM REGIONUM DESCRIP. ANTVERPIAE 1570, Föredrag för Geografiska Föreningen den 18 mars 1908 av Bruno Tallgren.

Istoma later traveled with later expeditions as a Latin translator. Istoma reiste på senere ekspedisjoner som oversetter i Latin:
Early English voyages to Northern Russia comprising the voyages of John Tradescant the Elder, Sir Hugh Willoughby, Richard Chancellor, Nelson, and others. By Dr. J. Hamel. Translated by John Studdy Leigh, London, 1857.

Memoirs of the American Anthropological Association Volume IV (1917)