Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

12/4/08

Wood Tar, Boris Gleb and Pomor Trade - Tretjære, Boris Gleb og Pomorhandel

Click on the picture - Klikk på bildet.

This segment of picture is an engraving (published in 1894) it is made after a photography by M. Ch. Rabot. Skolt Sami men in Boris Gleb (present Russia) is treating a small boat, using bundled twigs as a brush. They likely used wood tar to caulk the boat. Wood tar has been mixed with hair, fibres or moss as caulking when building the boats Foteviken
Wood tar was also used to caulk e.g.containers of different sorts, skis and sleighs.

Dette er et utsnitt av et gravert bilde som ble publisert i 1894 og er laget etter et fotografi av M. CH. Rabot. Skolt samiske menn fra Boris Gleb i dagens Russland behandler en liten båt ved å bruke buntede kviser som pensel. Det som brukes for å tette båten er sannsynligvis tretjære. Tre-tjære ble brukt i en blanding med hår, fibrer og mose for å tette båter når de ble bygget. Foteviken
Tretjære ble også brukt til å tette for eksempel ulike slags beholdere, ski og pulker.To burn wood tar they often used wooden roots and according to this source it was produced about 120 litre wood tar from about 2.4 cubic meters roots. In the northernmost areas of Sapmi the roots typically used were from the pine tree and in the following site from Porsanger County in Finnmark you can see photos from such a wood-tar making process

Tjæremila

I lenken over kan man se hvordan tretjære ble laget og i følge forfatteren kunne man produsere omtrent 120 liter tretjære av 1 favn røtter. I de nordligste områdene av Sapmi brukte man vanligvis fururøtter.

Pomor trade have long traditions in the Nordic and people had traded in the same way even before that. In this engraving by Olaus Magnus 1555, the Sami are on the left and the Russians on the right. The trade was exchange of goods: The people of the Nordic offered fish, flour, axes, knives, scissors, cloth etc. while the Russians offered skins, butter, arrows, bows, etc.

Pomorhandel har lange tradisjoner i Norden og folk har handlet på samme måte før det. I denne graveringen av Olaus Magnus 1555 ser man samene til venstre og russerne til høyre. De byttehandlet: Folkene fra Norden tilbød fisk, mel, økser, kniver, sakser, tekstiler etc. mens russerne tilbød skinn, smør, piler, buer, etc.In Finnmark county wood tar was sometimes traded from Pomor Russian in exchange for Norwegian fish, as late as in 1920ies according to Thaden (2001).

I Finnmark fylke ble tretjære brukt som handelsbytte for fisk av Pomorene, så sent som i 1920-årene i følge Thaden (2001).

Photo: Russian Pomors before 1917. Russiske pomorer før 1917.


References:

"State and People in the History of Northern Norwegians and White Sea and Kola Russians" by Edward Thaden, East European Quarterly, Vol. 35, 2001.

“Sewn boats of the North: A preliminary catalogue with introductory comments. Part 2*” by Christer Westerdahl. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration (1985) 14.2: 119-142

”Tjæremila” av Mari Reinersen (Porsanger kommunes nettside, 2008)

Map: Places participating in the Pomor trade