Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

6/3/07

From Africa to Scandinavia – Some terms used to explain genetic migration / Noen termer som brukes for å forklare genetisk migrasjon

Y-chromosomal haplogroup I1a and mtDNA haplogroups U5 and V. Source of the map is NASA World. The map is cropped and marked with colors by me.

The map shows genetic migrations from Africa of female U5 (pink) and V (yellow) and male I1a (blue) Northwestern Europe, in fact it seems like all these genes have stayed in Europe for long period of time, migrated down south during the last ice age and then remigrated to Northwestern Europe from an Iberia-refuge where they stayed during the coldest period (Last Glacial Maximum).

Dette et kart som er ment å vise migrasjon fra Afrika til Nordvest Europa av kvinnelige U5 (rosa) og V (gul) gener og mannlig I1a (blå), det er faktisk ut til at alle disse genene som har holdt til i Europa svært lenge migrerte sørover under den av siste istid og så migrerte tilbake til det nordvestlige Europa fra Iberia hvor de holdt til under den kaldeste tiden (Last Glacial Maximum).


Mitochondrial Eve originated in Africa about 150.000 years BP (i.e. Before Present time) in the present areas of Ethiopia. Female mtDNA explores the DNA that is only given from mother to child, both to men and women. You will end up with mitochondrial eve when you trace the DNA from mother, mothers-mother, mothers-mothers- mother...etc.

Mitokondrisk Eva kommer fra nåværende områdene av Etiopia i Afrika for omtrent 150.000 år siden. Morsbundet mitokondrie DNA (mtDNA) overføres kun fra mor til både jente og guttebarn. Når man sporer seg bakover i generasjonene fra mor, mormor, mormors mor, osv. så ender man tilslutt hos Mitokondrisk Eva. Dette er en video om Genograpic prosjektet som er produsert av IBM og som ikke kan limes inn så du må klikke på lenken.

Here you can watch an interesting Video about the Genographic Project:


Adam: Is the African man from the areas of present Ethiopia that all males descend from. YDNA is nuclear DNA found in the 23rd pair of chromosomes and represents the paternal line, fathers’ father and after thousands of generations ends up in African Adam.

Adam: Er den afrikanske mann i nåtidens områder av Etiopia som alle menn bærer arv fra. YDNA er kjerne DNA funnet i det 23. kromosompar og representerer farslinjen, dvs. fars far, farfars far, og som etter mange tusen generasjoner ender opp i den Afrikanske Adam.

It is always exciting to test ones genes and it is interesting to see what have been hidden in the deep structures for thousands to ten thousands of years. Today it is possible to trace history via genetic analysis of mitochondrial and nuclear DNA. Genes in the 23 and last chromosome pair are tested. Men can learn about their maternal mtDNA line and their paternal Y-chromosomal nuclear DNA ( yDNA ) line, while women learn about their maternal mtDNA line. The rest of our 22 pairs of chromosomes are called autosome or autosomal genes, but I do not deal with them here. You can see an illustration made by U.S. National Library of Medicine under.

Det er alltid spennende å teste sine gener og interessant å få vite hva som har ligget skjult i de dypere strukturer i alt fra tusenvis til titusener av år. I dag er det mulig å spore opp historie via genetisk analyse av mitokondrie og kjerne DNA. Gener i det 23. og siste kromosompar testes. Menn får vite både sin morsbundne mtDNA og sin farslinje Y-kromosomer ( kjerne yDNA ), mens kvinner får vite den arven som er overført via morslinjens mitokondriene ( mtDNA ). De resterende 22 par av kromosomer kalles for autosome eller autosomale gener. Legger ved en illustrasjon laget av U.S. National Library of Medicine.

Autosomale DNA and Sex Chromosomes. Source of picture: US National Library of Medicine

I tested my genes in December 2005 and got the result female group U5. Here is an article of a Scottish man reflecting about his wife’s U5 genes:

Jeg testet mine gener i desember 2005 og fikk vite at jeg har mtDNA haplogruppe U5. Her er en artikkel på engelsk om en ektemann som filosoferer over sin kones U5 gener:

Meet the family by Stephen McGinty.

Before I continue to write about genetic tests and the northwestwardly migration of my genes it is important to explain some terms used in this field of research.

Før jeg fortsetter å skrive om genetiske tester og migrasjonen av mine gener nordvestover så er det viktig å forklare noen termer. Beklageligvis er de videoene jeg legger ved kun på engelsk.

Haplogroups
Haplogroups do not describe race, but can be traced to geographical regions where they developed and in a very few cases to a specific cultural area, and are by The Genographic Project defined as:
“Branches on the tree of early human migrations and genetic evolution. Haplogroups are defined by genetic mutations or "markers" found in Y chromosome and mtDNA testing. These markers link the members of a haplogroup back to the marker's first appearance in the group's most recent common ancestor. Haplogroups often have a geographic relation.” Referred from the following URL: https://www3.nationalgeographic.com/genographic/glossary.html

Haplogruppe beskriver ikke "rase", men kan spores opp til spesielle geografiske regioner og i noen få tilfeller til spesielle kulturelle områder, og er definert som følgende av "The Genographic Project":
(Fritt oversatt) "Haplogruppe" er grener på et tre av tidlige menneskelige migrasjoner og genetisk evolusjon. De er definert av genetiske mutasjoner eller ”markører” funnet i Y-kromosomet og i mtDNA tester. Disse markørene forbinder medlemmer av en haplogruppe tilbake til når denne markøren først viste seg hos den nærmeste felles forfedre. (Jeg er her fristet til å lage et nytt ord: ”formødre”)

Haplotypes: “A person's individual footprint of all tested genetic markers. Even the difference of a single genetic marker delineates a distinct haplotype.” https://www5.nationalgeographic.com/genographic/glossary.html

Fritt oversatt er "Haplotype" en persons personlige genetiske avtrykk av alle de genetiske markører som er testet.Selv en forskjell i en enkelt markør definerer en spesifikk haplotype.

Mitochondrial DNA
http://www.youtube.com/watch?v=yF7esxWJj1Q

Among other tasks mitochondria produce energy out of nutrients, the mtDNA is only transferred from mother to child and both males and females get it from her. In other words males do not transfer mtDNA to the next generation. MtDNA is found in the sex chromosomes of the 23rd and last pair of chromosomes we have. Mtdna mutates at a very slow rate in intervals of ten thousands of years. It represents the maternal line, mothers’ mother in thousands of generations back to Eve in Africa for over hundred and fifty or more thousand years ago. She is traced via many specific mtDNA mutations that can be divided into haplogroups. All people on the planet can trace their maternal origin back to this one EVE in east Africa.

Blant andre oppgaver så produserer mitokondriene energi fra de næringsstoffer vi inntar, samt at mtDNA kun er overført fra mor til barn og til både til jente og guttebarn. Med andre ord så kan ikke menn overføre mtDNA til den neste generasjon. MtDNA er funnet i kjønnkromosomene på det 23. og siste kromosompar vi har. MtDNA muterer svært sakte i intervaller på titusener av år. Den presenterer morslinjen, mors mor i tusener av generasjoner, tilbake til Eva i Afrika for hundre og femti tusen eller flere år tilbake. Spores opp via flere spesielle mtDNA mutasjoner som kan deles inn i ulike haplogrupper. Alle mennesker på planeten kan spore sin morslinje tilbake til den ene EVA i Øst-Afrika.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Mitochondria

Females with the U genes seems to have migrated from the present area of Egypt and the Middle East very early and was the mtDNA of the first modern people that came to Europe about 58.300 – 50.400 years BP in the areas north of the Black Sea where they spread to for instance present Greece. People with U genes were around in these areas of Europe much earlier than people with other haplogroups there were few of us and we were living as gatherers and hunters of mammoths, reindeers and other animals. We lived in Europe parallel with the Neanderthals for a few ten thousands of years however genetic research shows that modern man and human neanderthals have not interbred.

Kvinner med U genene ser ut til å ha migrert fra dagens Egyptiske område og til Midt Østen svært tidlig og var den gruppen av mtDNA som var tilstede hos de første moderne mennesker som kom til Europa for omtrent 58.300 – 50.400 år siden i områdene nord for Svartehavet hvor de for eksempel spredte seg til dagens Hellas. Folk med U gener fantes i Europeiske områder tidligere enn folk med andre haplogrupper og det var få av oss, vi levde som samlere og jegere av for eksempel mammut og reinsdyr. Vi levde sannsynligvis i Europa parallelt med neandertalerne i noen tusen år, men genetisk forskning har vist at ingen moderne mennesker har krysset seg med neandertalerne.


The following figure is from an article by Martin Richards et.al. (2000): “Tracing European Founder Lineages in the Near Eastern mtDNA Pool”, it shows the time of arrival of people with different haplogroups to Europe. A link to the article is found in a list on the the right side listing of this blog.

Den følgende Figur viser når folk med de ulike haplogruppene kom til Europa. Følgende figur 1 er fra en artikkel av Martin Richards et.al (2000): “Tracing European Founder Lineages in the Near Eastern mtDNA Pool”. Lenke finnes i en liste på høyresiden av denne bloggen.

“Tracing European Founder Lineages in the Near Eastern mtDNA Pool” by Martin Richards et al. 2000

Using my test results as an example shows that genetic mutations form many haplogroups before they end up in present area Scandinavia about 10000 to 15000 years “before present” (BP). EVE in Africa – L0/L1 – L2 – L3 – N – R – U – U5 and lucky me my specific genetic motif can be traced to specific people and culture in north-western Europe – The Saami.

Som et eksempel kan man ved se på mine testresultater finne at det mange mutasjoner som hver definerer ulike haplogrupper før de til slutt ender opp i dagens Skandinaviske områder for omtrent 10000 til 15000 år siden. EVA – L0/L1 – L2 – L3 – N – R – U – U5 og heldig for meg så kan mitt spesifikke motiv spores til et bestemt folk og en bestemt kultur i nordvest Europa – Samene.

This photo shows my specific haplotype of HVR-1 i.e. the Hyper Variable Region 1 of the tested genes. My mtDNA is coded like following 16144C 16189C 16270T and is by most researchers called “The Saami Motif” - U5b1.

Dette foto er en visualisering av min spesifikke haplotype av HVR1 eller Hyper Variable Region 1 av genene som er testet. Mitt mtDNA er kodet som følgende 16144C 16189C 16270T og kalles av de fleste forskere for ”Det samiske motiv”- U5b1b1.

Cambridge Reference Sequence (CRS) is a standard template for comparison of DNA sequences and is mtDNA haplogroup H. CRS is the mitochondrial sequence that first was studied and decoded at Cambridge University and all other mtDNA sequences are compared against CRS to determine haplogroups. The fat yellow letters in the photo shows the area of HVR1 were my mitochondrial DNA differs from CRS or rCRS. The control regions of the mitochondrial DNA molecule define haplogroups and individual variations show up as mutations and differences from CRS in two Hyper Variable Regions i.e. low resolution HVR1 (from 16001 to 16568) and high resolution HVR2 (from 001 to 574).

Cambridge Referanse Sekvensen (CRS) er standard malen for sammenlikning av DNA sekvenser og tilhører mtDNA haplogruppe H. CRS er den mitokondrie sekvensen som først ble studert og dekodet på Cambridge universitetet og alle andre mtDNA sekvenser blir sammenliknet mot CRS for å bestemme haplogruppe tilhørighet. De fete gule bokstavene i fotografiet viser det området av HVR1 hvor mitt mitokondrie DNA skiller seg fra CRS eller rCRS som er en korrigert sekvens for sammenlikning. Kontroll regionene til mitokondrie DNA molekylet definerer haplogruppene og individuelle variasjoner viser seg som mutasjoner og forskjeller fra CRS i to Hyper Variable Regioner dvs. lavoppløsnings HVR1 (fra 16001 til 16568) og høytoppløsnings HVR2 (fra 001 til 574).


In this field of science there is one part of the story that is based on hardcore genetic data, such as the similarities between people’s genes found in different areas on the globe, the mutations that makes up similar or different haplogroups and each person’s exact haplotype. Timing issues and migration paths of mutations are a bit more controversial, however there have been and still are much serious research going on in this fields. In the side-element of this blog you can find web links to several relevant scientific articles where you can learn much more, an example is "Tracing European Founder Lineages in the Near Eastern mtDNA Pool" by Martin Richards et.al.(2000).

Of course nobody know the exact route – Where - these genes migrated, so this knowledge is judged in the light of higher and lower probabilities for where things happened and the use of knowledge from many different fields such as language, registered history and anthropology. For instance similarities of genetic mutations of people living in particular areas and known migrations to the same areas give the researchers a clue of where these genes developed. Particularly are the genes of the indigenous people around the globe thoroughly studied.

Innen dette forskningsfeltet er en del av kunnskapen basert på harde genetiske data, slik som likhetene i genene hos folk ulike steder på kloden, mutasjoner som danner like og ulike haplogrupper og hver persons nøyaktige haplotype. Tidfestingen av og migrasjonsveien til mutasjonene er mer omdiskuterte felt, men det har vært og er fremdeles mye seriøs forskning på dette. I sidefeltene av denne bloggen kan du finne weblenker til flere relevante vitenskapelige artikler hvor du kan lære mye mer, et eksempel er "Tracing European Founder Lineages in the Near Eastern mtDNA Pool"" by Martin Richards et.al.(2000).

Det sier seg selv at ingen vet den helt nøyaktige ruten – det vil si hvor – disse genene migrerte, derfor er dette et felt hvor man gjør vurderinger av høyere eller lavere sannsynligheter for hvor ting har skjedd med utgangspunkt i kunnskap fra mange fagfelt som for eksempel språk, kjent historie, antropologi. Det er likhetene i de genetiske mutasjonene testet hos ulike personer som i dag lever i ulike områder og kunnskap om kjente migrasjoner til de samme geografiske områdene som gir forskerne en ide om hvor deres spesielle gener utviklet seg. Spesielt grundig studert er genene til ulike urbefolkninger fra ulike steder på kloden.

DNA sequenceMutations are changes in the regular sequencing of the four nitrogenous base pairs [AT (Adenine –Thymine) and GC (Guanine – Cytosine)] on the DNA molecule that creates a new trait. In the previously added photo you can see a part of my sequences in the U5, subclade U5b1 where 16270T codes for U5, 16189C for U5b and 16144C for U5b1. The mutations are marked with bold yellow characters. The base pairs are matched against a standard called the "Cambridge Reference Sequence" (CRS).

Mutasjoner er endringer i den normale sekvensering av de fire nitrogenholdige baseparene [AT (Adenine –Thymine) og GC (Guanine – Cytosine)] på DNA molekylet som gjør at det dannes et nytt trekk. I det forrige foto kan du se deler av min U5-sekvens, undergruppe U5b1 hvor 16270T koder for U5, 16189C for U5b og 16144C for U5b1. Mutasjonene er merket med tykke gule bokstaver. Baseparene er matchet mot en standard som kalles "Cambridge Reference Sequence" (CRS).

Journey of Man: A Genetic Odyssey (Part 1 of 13)

http://www.youtube.com/watch?v=OV6A8oGtPc4

The rest of the 13 videos are found at Youtube and is embedded in my videoblog, click HERE.

De resterende videoene kan sees på Youtube og er satt inn i min videoblog.

(Part 2 of 13)

(Part 3 of 13)

(Part 4 of 13)

(Part 5 of 13)

(Part 6 of 13)

(Part 7 of 13)

(Part 8 of 13)

(Part 9 of 13)

(Part 10 of 13)

(Part 11 of 13)

(Part 12 of 13)

(Part 13 of 13)

Haplogroups are not measures of "race" - Haplogrupper er ikke mål på "rase"

Haplogroups are not markers of "races" because only a small part of the Human DNA is reflected in a haplogroup. Besides that the concept of “race” is vague. No pure races exists, not even in earlier times when mobility of people were restricted.
An example: There are European people with white skin color and a long history in Europe having a haplogroup for instance of sub-Saharan African origin (that are most frequent among black Africans) or Asia and vice versa.
As mentioned earlier in this posting only a part of the sex chromosomes are reflected in a haplogroup. Our ancestors could have had many different haplogroups with different geographical origins, such as illustrated in the following example of a genealogical tree. This genealogical tree is a hypothetical example. For women the haplogroup of the maternal line (mtDNA) will be expressed and for men additionally the paternal line (yDNA). Men do not pass on their maternal haplogroup to the next generation. By considering the Pedigree for only the last 5 generations teach us that a person might descend from people with many different haplogroups that have originated in different places around the globe.

Haplogrupper sier ikke noe om "rase" fordi bare en liten del av det menneskelige DNA reflekteres i en haplogruppe. Dessuten er rasebegrepet heller vagt, det finnes ingen rene raser slik mange tidligere har trodd, selv i tidligere tider når mobiliteten blant folk var begrenset.
Et eksempel: Det fines europeiske personer med hvit hud og en lang historie i Europa som har en haplogruppe med opprinnelse for eksempel sør for Sahara i Afrika (som er mest frekvent blant svarte afrikanere) eller Asia og vice versa.
Som allerede nevnt i dette innlegget så er det kun kjønnkromosomene som reflekteres i en haplogruppe. Våre forfedre og formødre kan ha hatt mange ulike haplogrupper med ulike geografisk opprinnelse, som illustrerert i følgende eksempel av et slektstre. Dette slektstreet er kun et tenkt eksempel. Hos kvinner vil haplogruppen i morslinjen (mtDNA) kunne testes og for menn kan i tillegg farslinjen (yDNA) testes slik følgende illustrasjon viser. Menn viderefører ikke haplogruppen fra sin mor til de neste generasjoner. Ser man bare på de siste fem generasjoner kan ens forfedre komme fra folk med mange ulike haplogrupper som kan ha opprinnelse ulike steder på kloden.

A haplogroup reflects only a small part of human DNA and different haplogroups is in this geneaolgical tree marked as mtDNA (female) and yDNA (male). Click on the picture. En haplogruppe reflekterer kun en liten del av menneskets DNA og ulike haplogrupper er i dette slektstreet merket som mtDNA (kvinnelig) og yDNA (mannlig). Klikk på bildet for å se et større bilde.