Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

11/9/07

Part 2: The Western European Roots of the Saami - Samenes røtter i Vest-Europa

Photo Courtesy NASA JPL-Caltech. Added information to the map are names and the years of drawn state borders in the Nordic and Russian areas (Informational source: The Sami, Regeringskanseliet in Sweden, 2007). Click on the photo for a higher resolution


Some thoughts of a Norwegian man with / Noen tanker av en norsk mann med haplogroup I1a (M253)


My contribution: *Your I1a haplogroup appear to have belonged the earliest European hunter and gatherer populations and it likely migrated here with the two haplogroups observed in about 90% of the present Saami women. Can you please share some of your thoughts about your connection to the Saami culture?

Answer: "After I got the genetic test results I found that my paternal line descends from the Dovre Mountain. I read Internet sites about archaeological findings of Old Saami settlements in Østerdalen from the Stone Age and in Lesja. This is new to me. Because of the climate it make sense that the cultures, here in the sparsely populated Nordic areas, must have been very similar for thousands of years. The old Saami culture in the south must have disappeared early because of pressure from agricultural cultures, and later due to heavy norwegianisation. I have never thought about myself as a part of the Saami culture, but far back in history some of my ancestors likely were. Some connections are stronger than words, I1a and U5b1 migrating together explains it all."

Mitt innspill:
* Din I1a haplogruppe ser ut til å ha tilhørt den første europeiske jeger- og samlerbefolkningen og det er sannsynlig at den kom hit med de to haplogruppene som finnes hos 90% av dagens samiske kvinner. Kan du fortelle hva du tenker om din forbindelse med den samiske kulturen?

Svar: “Etter at jeg fikk resultatet av den genetiske testen fant jeg ut at min farslinje kommer fra Dovre-fjell. Jeg leste Internett sider om arkeologiske funn av gamle samiske boplasser i Østerdalen fra steinalderen og i Lesja. Dette er nytt for meg. På grunn av klimaet er det naturlig at kulturene her i de tynt befolkede nordiske områdene må ha vært like i tusenvis av år. De fleste gamle samiske kulturene i sør må ha forsvunnet tidlig på grunn av press fra jordbruksbefolkningene og senere på grunn av sterk fornorskning. Jeg har aldri tenkt på meg selv som en del av den samiske kulturen, men langt tilbake i historien så var sikkert noen av mine forfedre det. Noen forbindelser er sterkere enn ord, at I1a og U5b1 har migrert sammen forklarer alt.”

My contribution: * Saami men in general have a high frequency of I1a, while the Skolt Saami have over 50% of I1a.

Answer: " Oh, I see, but I do not have any known close family in the Saami population. My I1a paternal-line haplotype descends from some generations of men that lived in Dovre during the 1700eds. My haplotype is matching another test-taker that traced his paternal-line to a man of Saami origin that lived in Finnmark in the 1700eds. The match is 34 of 37 markers. This means that there is a 95% probability for us having a “Most Recent Common Ancestor” (MRCA) within 14 generations“

Mitt bidrag: *Samiske menn har generelt en høy frekvens av I1a, mens skoltsamene har over 50% av I1a.

Svar: ”Å har de det, men så vidt jeg vet så har jeg ingen nær familie blant samene. Min farslinje med I1a haplotype stammer fra noen generasjoner av menn som bodde på Dovre på 1700-tallet. Min I1a haplotype matcher en annen testtaker, han sporet opp sin farslinje til en mann med samisk opprinnelse som bodde i Finnmark på 1700-tallet. Vår match er 34 av 37 markører. Det betyr at det er 95% sannsynlighet for at vi hadde en felles forfar (MRCA) innen de siste 14 generasjoner.”

My contribution: * it seems like you were surprised about the possibility of your paternal line being the same as the Saami?

" Yes, first of all I was surprised that some of my ancestors were from Dovre. This part of my family-history was completely unknown to me. In some old photographs of Saami men and women I can clearly see resemblances in looks with my fathers family, that was very unexpected from my earlier knowledge about the Saami. Particularly interesting is the photograph of the Lule Saami man Mickel Pannasson Kitok from Sweden here in your blog. I have always heard that the origin of the Saami people is different from the rest of the Norwegians, and had really not given such statements much attention before. The fact that I share genes with the Saami and have the same origin is new and fascinating knowledge to me. My impression is that the Saami are the one that continued to live the old Nordic culture."

Mitt bidrag: *Det virker som om du er overrasket over muligheten for at farslinjen din har samme opprinnelse som samene?

“Ja, først og fremst er jeg overrasket over at noen av mine forfedre var fra Dovre. Jeg kjente ikke til denne delen av familiehistorien. I noen gamle fotografier av samiske menn og kvinner ser jeg klart at utseendet likner min fars familie og det var uventet ut fra min tidligere kunnskap om samene. Spesielt interessant er fotografiet her i bloggen av den Lulesamiske mannen Mickel Pennasson Kitok fra Sverige. Jeg har alltid hørt at opprinnelsen til samene var annerledes enn for resten av nordmennene, og hadde egentlig aldri tenkt nøyere over disse påstandene før. Det faktum at jeg deler gener med samene og har den samme opprinnelsen er ny og fascinerende kunnskap. Mitt inntrykk er at samene er de som har fortsatt å leve den gamle nordiske kulturen.”

My contribution:
*I am referring to the photos you identified with: It is interesting that you, as most other people so easily make judgements from looks, even when we know that the truth about origin is hidden in the deeper structures of our genes. I often do the same thing, even if I know that conclusions about familiarity based on looks are “fast and easy” judgements that too often are erroneous. Racists systematically correlate based on looks, but haplogroups is not about looks and are not racial categorisations.

"Please do not misunderstand I do understand that. Right now I do not have much time to dig deeper into genealogy and genetics. I look forward to try to find out more about my Saami and Viking ancestors. Even if my haplotype seems to be one of the most common I1a in Norway, some of my genetic 25:25 matches are from the British Isles. Very likely it means that some of my ancestors participated in the Viking raids and trades.

As you told me, men with haplogroup I1a seem to have migrated northwards together with haplogroup U5 and V women after the last Ice Age and they are often observed together today. These findings must mean that the clear distinction between the Saami people and the Old Norse is more or less made up later in history and particularly during the national state building projects. Culturally there were some differences, but the people mixed. The Saami culture crosses the borders of four different national states. People with a culture that crossed the vertically drawn state borders did not fit well into the national romantic perspectives. This explains why it is unknown to most people that the Saami people came from Western Europe, and why many still believe in the old propaganda that the Saami migrated into the Nordic areas from the east in newer time. Hm, that was what we learnt in school... right? The new genetic research makes more sense of the Nordic history."

My response: *Thanks for sharing your thoughts. I have made an addition that supports your understanding about a false distinction between the old Saami people and the Viking culture in the following section.

Mitt bidrag:
* Jeg refererer til de foto du identifiserte deg med: Det er interessant at du som de fleste andre så enkelt drar slutninger ut fra utseende, selv når vi vet at sannheten om vår opprinnelse ligger i dypere genetiske strukturer. Jeg gjør ofte det samme, selv om jeg kjenner til at konklusjonene om slektskap basert på utseende er ”raske og forenklede” vurderinger som ofte er feilaktige. Rasister korrelerer systematisk basert på utseende, men haplogrupper sier ikke noe om utseende og er ikke rasekategorier.

Svar:
“Vær så snill og ikke misforstå, jeg forstår det. Akkurat nå har jeg ikke tid til å fordype meg i slektsgranskning og genetikk. Jeg ser frem til å finne ut mer om mine samiske og viking forfedre. Selv om min haplotype ser ut til å være blant de vanligste i Norge så er noen av mine genetiske 25:25 matcher fra de britiske øyer. Dette betyr sannsynligvis at noen av mine forfedre deltok i vikingtokter og handel.

Som du fortalte så ser det ut til at menn med haplogruppe I1a har migrert nordover sammen med haplogruppe U5 og V kvinner etter siste istid og disse haplogruppene er ofte observert sammen i dag. Disse funnene må bety at den klare forskjellen som stadig påpekes mellom det samiske folket og de norrøne mer eller mindre er skapt senere i historien og spesielt under oppbygningen av nasjonalstaten. Kulturelt har det nok vært en del forskjeller, men folkene blandet seg. Den samiske kulturen krysser grensene til fire ulike nasjonalstater. Folk med en kultur som krysset vertikalt opptrukne statsgrenser passet ikke godt inn i de nasjonalromantiske perspektivene. Dette er med på å forklare hvorfor det er ukjent for de fleste folk at samene kom fra Vest-Europa, og hvorfor mange ennå tror på den gamle propagandaen om at samene vandret inn til de nordiske områdene fra øst i nyere tid. Hm, det var det vi lærte på skolen… ikke sant? Nyere genetisk forskning gjør at den nordiske historien virker mer fornuftig og forståelig.”

Min respons: *Takk for at du delte dine tanker. Jeg har i det følgende avsnitt laget et tillegg som støtter noe av din oppfatning av et falskt skille mellom den samiske og vikingkulturen.Photo of Mickel Pannasson Kitok by Ernst Manker, 1937. Internet Source: Kulturminner i ferskvann (2004) (Photo used with permission). Click on the photo for a higher resolution image.


The article “Acquired or inherited prestige?” by Anders Götherstrom (2001) and the findings from a Viking grave in Svealand (Sweden) are interesting in several ways. The finding support that the family structures of the Viking was open and it supports the stories in the Norse sagas about close and important relations between the Saami and the Old Norse people. The two people have intermarried and the Viking families could be multi ethnic.

Artikkelen “Ervervet eller arvet prestisje” (fritt oversatt) av Anders Götherstrom (2001) og funnene fra en Viking grav i Svealand (Sverige) er interessant på flere måter. Funnet støtter at familiestrukturene til Vikingene var åpne og støtter de norrøne sagaenes historier om at relasjonene mellom samefolket og de gamle norrøne folkene var nære og betydningsfulle. De to folkene giftet seg med hverandre og vikingfamiliene kunne være etnisk sammensatte.

There is a well-known example from Norway in the “Heimskringla” Saga written by Snorre Sturlasson. Professor Else Mundal (University of Bergen) mentions this example in an article called “Coexistence of Saami and Norse culture”.

Vi har et velkjent eksempel fra Norge som er nevnt i ”Heimskringla Sagaen” av Snorre Sturlasson. Professor Else Mundal (Universitetet i Bergen) nevner dette eksemplet i en artikkel kalt ”Coexistence of Saami and Norse culture” (Fritt oversatt: Sameksistens mellom samisk og norrøn kultur).

Both heroes and kings of the Vikings and Saami married. Best known is King Harald Hárfagri (Harald Hairfair) that married with Snefrid, she was the daughter of the Saami King Svasi and the couple got four sons. The article by Mundal mentions many kinds of relations and many examples of relationships and intermingling between the Norse and Saami on different societal levels.

Både helter og konger av vikinger og samer giftet seg. Den mest kjente er kong Harald Hårfagre som giftet seg med Snefrid, hun var datteren til den samiske kongen Svasi og paret fikk fire sønner. Artikkelen til Mundal gir eksempler på mange ulike typer av relasjoner mellom samer og norrøne på ulike sosiale nivå.

Such relations were common all over the Nordic and Kola areas including Svealand in present Sweden. Götherstrom supports the assumptions with DNA in the referred article: The ancestors of today’s Saami people and the upper-class Medieval Viking people in central Sweden had close and intimate relationships. Referred from the article: “When the Y-chromosomal alleles of the DYS388 marker were compared with a modern Swedish and a modern Saami reference sample, one of the alleles at the Alsike cemetery was found only in the Saami reference and not in the Swedish reference” (End of quote). The conclusion of Götherstrom is that at some point in the life of the buried king there have been sexual reproduction with someone that are the male ancestor of some present Saami males. The article does not tell what haplogroup the buried king shared with the present Saami.

Slike relasjoner var vanlige i hele Norden og Kola områdene inkludert i Svealand i dagens Sverige. Götherstrom støtter antakelsene med DNA i den refererte artikkelen: Forfedre av dagens samer og overklassens vikinger i middelalderens sentrale Sverige hadde nære og intime relasjoner. Referert fra artikkelen (fritt oversatt): ”Når Y-komosom alleler av DYS388 markøren ble sammenliknet med et moderne svensk og et moderne samisk referanseutvalg, var en av allelene funnet i Alsike graven kun lik det samiske referanseutvalget og ikke det svenske referanseutvalget” (sitat slutt). Götherstrom konkluderer med at det på et tidspunkt i løpet av livet til den gravlagte kongen har vært seksuell reproduksjon med noen som er forfar til noen av dagens samer. Artikkelen røper ikke hvilken haplogruppe denne gravlagte kongen hadde tilfelles med samene.

There are many examples about the intermingling of the Viking and the Saami, also when it comes to religious practises that were performed by and sometimes in cooperation between the Norse women and Saami men. This fact helps to explain why I1a are more prevalent all over the Nordic while the distribution of the Saami female haplogroups are more restricted to the present Saami areas.

Det finnes mange eksempler på at vikingene og samene blandet seg, også når det gjelder religious practises som i noen tilfeller ble utført i samarbeide mellom norrøne kvinner og samiske menn. Dette faktum hjelper med å forklare hvorfor I1a i dag er mer prevalent og vidt fordelt i hele Norden, mens forekomsten av kvinnelige samiske haplogrupper er mer begrenset til dagens samiske områder.


The wider distribution of I1a can of course be explained as other northern European I1a haplotypes (than the old Nordic ones) having migrated particularly to the southern Nordic areas later in history. I cannot tell since my knowledge is too restricted on this subject. However, it is well known that there have been immigrations to the Nordic areas from Germany, ( Hansa merchants),(Nobility), (2), (3), Netherlands, The British Isles and Scotland in particular. In all of these geographical areas of Europe I1a are relatively frequent. I will return to the subjects.

At I1a er bredere distribuert kan selvsagt forklares med at andre nordeuropeiske I1a haplotyper (enn de gamle nordiske) har migrert spesielt til de sørlige nordiske områdene senere i historien. Min kunnskap er for begrenset derfor kan jeg ikke si mer om dette. Det er imidlertid velkjent at det har vært migrasjoner til de nordiske områdene fra Tyskland, ( Hansa kjøpmenn), (Adel), (2), (3), Nederland, de Britiske øyer og spesielt fra Skottland. I alle disse Europeiske geografiske områdene er I1a relativt frekvente. Jeg skal komme tilbake til disse tema.


Saami family in their shelter 1910-1925 in Lyngen Norway (cropped old time photo)Photo: © The Stock Solution - www.tssphoto.com

A TABLE WITH MALE HAPLOGROUPS - EN TABELL MED MANNLIGE HAPLOGRUPPER

Click on the sample name to find the research source of the frequencies in the table and click on the name of each haplogroup to see a migration map in The Genographic Project Atlas to find out more about the haplogroup of interest.

Du kan klikke på navnet til utvalget (sample) for å finne forskningsartikkelen hvor frekvensene i tabellen er hentet fra og du kan klikke på navnet til hver haplogruppe for å se et migrasjonskart i The Genographic Project Atlas for å finne ut mer om haplogruppen du er interessert i.

yDNA I1ayDNA N3yDNA R1ayDNA R1byDNA JyDNA FyDNA E
Swedish Saami31.4 37.1 20.0 5.7 0.0 5.7 0.0
Finland Saami40.655.12.91.4-0.0
Norway Saami-------
Kola Saami17.439.121.78.74.30.08.7
Saami Total25.947.211.03.9---
Swedes48.22.818.422.0---
Norwegians40.36.923.627.8---
Danes38.70.516.536.1---
Finns28.963.27.90.0- --
Estonians18.230.633.59.1---
Latvians7.041.938.49.3---
North Russia20.828.640.30.0---
Swedish Saami31.644.715.87.90.00.00.0
Sweden total37.19.512.823.63.60.71.3
Österbotten20.065.07.52.50.00.00.0
All Finns19.077.02.40.00.0--
North Finns0.093.07.10.00.0--
West Finns32.064.04.30.00.0--
East Finns15.084.00.00.00.0--
Enare Saami34.061.04.50.00.0--
Kola Saami17.055.010.03.414.0--
Skolt Saami52.044.00.04.30.0--
All Saami33.055.05.22.04.1- -
Karelians33.043.020.03.00.0--
Mansi0.079.05.30.00.0--
Khanty0.057.09.50.00.0--
Ob-Ugric0.038.07.50.00.0--
Norway tot37.33.826.331.30.1--
North Norway34.710.627.126.8---
Mid Norway39.7-31.527.1---
West Norway30.2-24.343.2---
East Norway41.43.226.826.4---
South Norway42.1-13.244.7---


I will look more into the male haplogroups of the Saami in later blogs. The early origins of the present Saami are northwestern European. In some parts of the Saami areas some of our ancestors also have Eastern roots that came with migrations within the historical era. The N3 haplogroup seems to have come with the Kven people (kvener) and the Kvens have interesting migration histories. In the southern Nordic areas the Saami have had somewhat different population developments than in the northern parts.

Jeg vil se nærmere på de mannlige haplogruppene til samene senere. De tidligste røttene til dagens samer er nordvest Europeisk. I noen deler av de samiske områdene har våre forfedre og formødre også østlige røtter fra folk som kom hit med migrasjoner i historisk tid. Haplogruppe N3 ser ut til å ha kommet til de samiske områdene med Kvenene og kvenenes migrasjonshistorier er interessante. I de sørlige nordiske områdene har samene hatt en noe annen befolkingsutvikling enn i de nordlige områdene.


Old Postcard from Åsele Lappmark in Sweden (scanned and cropped): Public domain.

REFERENCES / REFERANSER :
1) The Genographic Atlas – I1a (M253)
The Genographic Atlas – N (LLY22G)
The Genographic Atlas – R1a (M17)
The Genographic Atlas – R1b (M343)
The Genographic Atlas – J (M304)
The Genographic Atlas – F (M89)
The Genographic Atlas – E (M96)

2) ”Samisk besetting på Lesjafjellet” - Gudbrandsdølen Dagningen (2006)

3) ”Samiske graver funnet i øvingsfelt: Funnet tyder på at det har vært sammenhengende samisk bosetting i Østerdalen siden før steinalderen.” (NRK, 2003)

4) ”Kulturminner i Ferskvann” (Vitenskapsmuseet, NTNU 2004)

5) ”Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europe” by Rootsi et al. (2004) (Alternative URL)

” Interestingly, subclade I1a shows a distribution similar to the second PC of the synthetic maps based on classical genetic markers (Cavalli-Sforza et al. 1994) and reveals a significantly positive correlation with mtDNA haplogroups V and U5b (r p 0.47; r p V U5b 0.60; significance level 0.999), which have been suggested to mark a postglacial population expansion from Iberia (Torroni et al. 1998, 2001; Tambets et al. 2004)” (End of quote).

6)
”Coexistence of Saami and Norse culture –reflected in and interpreted by Old Norse myths” by Else Mundal

7) ”The Historia Norwegiae as a Shamanic Source”by Clive Tolley

8) ”Seiðr, Gender and Transformation: From the Sagas to the New Millennium” by Jenny Blain and Robert J. Wallis (2000)

9) ”The Western and Eastern Roots of the Saami—the Story of Genetic “Outliers” Told by Mitochondrial DNA and Y Chromosomes” by Tambets et al. (2004)

10)

”Y-chromosome diversity in Sweden – A long-time perspective” by Karlsson et al. (2006)

11) ”Y-Chromosomal SNPs in Finno-Ugric-Speaking Populations Analyzed by Minisequencing on Microarrays” by Raitio et al.(2001)

12) ”Geographical heterogeneity of Y-chromosomal lineages in Norway” by Dupuy et al. (2005)