Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

1/29/09

Pre - Christian Sami Religion, Shamans and Gods - Førkristen Samisk Religion, Sjamaner og Guder

Source: Ellinor Public Share photo. Modified photo. ”Med trolltrumman trängde nåjden ut over sinnevärden och sökte påverka andemakterna.” (Ernst Manker, 1959). ”Using the shaman drum the Sami Noaide transcended awareness and tried to influence the spiritual-powers” (my translation).

Kopi av en samisk runebomme (sjaman tromme) som engang tilhørte Anders Paulsen. Copy of a Sami shaman drum that once belonged to Anders Paulsen. Source: Wikimedia GNU by Sandivas, 2007. (Cropped and modified photo).


The Sami Shaman - Den samiske sjaman

The shaman drum in the photo was confiscated in Vadsø, Norway, (1691) by Danish-Norwegian authorities, when Anders Paulsen was accused of sorcery. Other names for Shaman drum are runebomme, sjamantromme and gievrie.

Runebommen vist på bildet over ble konfiskert i Vadsø, Norge, (1691) av dansk-norske myndigheter etter at Anders Paulsen hadde blitt anklaget for å utøve trolldom. Andre navn på Runebomme er sjamantromme og gievrie.

Du kan lese mer om Samisk sjamanisme og runebommen til Anders Paulsen her: Om Anders Paulsen og hans tromme, tekst fra "Lapptrummor och Runmagi" av Sigurd Agrell (1934).

Sami Shamanic Drum with a sun cross in the middle, photo by Zouavman Le Zouave. Samisk sjaman tromme med et solkors i midten. Source: Wikimedia creative commons.

Rock carvings and rock paintings indicate that Shaman practicing in the Nordic and the rest of the Saami areas go back to the Neolithic period and even further. Many different figures are connected to rock paintings that are interpreted as Shaman-related e.g. sticks, curved (likely boats or antlers) and zigzag shaped figures, animals as birds, elks, fish and snakes (Source: Lahelma, A. 2005).

Helleristninger og tegninger på stein gir indikasjoner på at sjamanpraksis går tilbake til neolittisk tid og muligens ennå lengre tilbake i Norden og hele det samiske området. Mange ulike figurer er tolket som sjamansrelaterte, for eksempel pinner, kurveform (muligens båter eller gevir) og sikksakk formede figurer, dyr slik som fugler, elg, fisk eller slanger (kilde: Lahelma, A. 2005).

An about 800 years old Sami Shaman hammer found at Nordset, Rendalen in Southern Norway and exhibited at Historical Museum in Oslo. En omtrent 800 år gammel Samisk sjaman hammer funnet på Nordset, Rendalen i Sør-Norge, utstilt på Historisk Museum i Oslo. Les mer Bergstøl (2008).

Sámi Shamanism in Historia Norwegiae


Read about Sami shaman practice in the URL over. Historia Norwegiæ dated to about 1150-1200 CE (Ekrem et.al. 2003). Clive Tolley have discussed the description of Saami Shaman Practice in his work: The Historia Norwegiae as a Shamanistic Source by Clive Tolley.
Les om samisk sjamanpraksis i lenken over. Historia Norwegiæ er datert til ca. 1150-1200 CE (Ekrem et.al. 2003). Clive Tolley har diskutert beskrivelsen gjort av samisk sjamanpraksis i følgende artikkel: The Historia Norwegiae as a Shamanistic Source av Clive Tolley.

Saami shaman in Lule Lappmark (Sweden) with drum and one one the ground in trance. Engraving by Rheen, 1671. Samisk sjaman i Lule Lappmark (Sverige) med tromme og en som ligger i transe. Source: Universitet i Trømsø: Hekser i Nord.
This picture reflects how the Christians at that time projected their beliefs in the devil (ref. symbolised by the figures with tails and bat wings) on to the Saami shaman practice. This was unlikely the Saami perception of the Shaman. Dette bildet reflekterer hvordan datidens kristne projiserte sin egen religiøse tro på djevelen (ref. symbolisert av figurene med hale og flaggermusvinger) på den samiske sjaman praksis. Samene erfarte ganske sikkert ikke sjamanen på en slik måte.


In spite of variations the Sami shaman is according to Clive Tolley organizing the course of a ritual séance to follow a somewhat predicable pattern. Bäckman, Louise, and Åke Hultkrantz (1978) have described this séance in 12 steps were the Shaman use the drum, toxins and joik to enter a state of trance from were he would enter different destinations. Such supernatural places are called Saiva, places where information can be gathered. Such Saiva places is described as e.g. far away places, the land of the dead or sick souls and heaven.

“Besides the kingdom of the dead there was a happy world, Saivo which would be the Lapp equivalent of Paradise”(end of quote from Vorren and Manker, Oxford, 1962)

Selv om det forekommer variasjoner så vil den samiske sjamanen ifølge Clive Tolley organisere en rituell seanse etter et ganske forutsigbart mønster. Bäckman, Louise, and Åke Hultkrantz (1978) beskrev denne seansen i 12 steg hvor sjamanen bruker trommen, rus og joik for å komme i en transetilstand slik at han kan nå ulike overnaturlige destinasjoner. Disse overnaturlige plassene kalles Saiva, hvor ulik informasjon kan samles inn. Slike Saivaplasser er for eksempel beskrevet som steder langt borte, i dødsriket, stedet for syke sjeler og himmelen.

“I tillegg til dødsriket fantes det en verden av lykke, Saivo, som kan sies å være lik paradis”(Vorren and Manker, Oxford, 1962).

Saivo is in this world sacred empowering places for the shaman (Encyclopædia Britannica)(such as e.g. sacred stones). Saivo describes places represented spiritually as well as a place were the dead goes.

Saivo er i denne verden hellige steder (Encyclopædia Britannica) (slike som eksempelvis hellige steiner) hvor sjamanen henter styrke. Saivo betegner også åndelig representerte steder samt et sted hvor de døde drar.

To accomplish the journey during a seance the shaman use helping spirits (sáivugázzi, saivogadze) to reach different Saiva levels. For å gjennomføre sin reise under seansen bruker sjamanen hjelper-ånder (sáivugázzi, saivogadze) for å nå ulike Saiva nivå:

Saiva sarva (sarvo) – a Saiva-deer representing a spiritual support assistant (alter ego). Et Saiva-dyr som representer en åndelig støttende assistent (alter ego).


Human and snake lie on the ground. Rock painting from Finland.
Photo from fig. 3, Lahelma(2005).

Saiva guelie (guolle) – a Saiva-fish or Saiva-snake to reach the underworld and travel back again. En Saiva-fisk eller Saiva-slange for å komme til og fra underverden.

Saiva leddie (loddle)
– a Saiva-bird to the upper world and back again. En Saiva-fugl for å komme til og fra oververden. Sources: A. Lahelma (2005) and Tolley.

Tolley refers to Kildal (1807) who describes how the helper spirits will support the shaman to intervene, for instance how Saiva guilie would fight the dead to free the soul of a sick and in some cases steal the soul and in addition guarding the shaman through the state of trance.

Tolley referrer til Kildal (1807) som beskriver hvordan hjelperåndene vil støtte sjamanens intervensjon, hvordan eksempelvis Saiva guilie vil sloss mot de døde for å frigi sjelen til en syk person og i noen tilfeller stjele sjelen i tillegg til å beskytte sjamanen gjennom hele transe-tilstanden.

Credits to Kungliga biblioteket, Sweden

A) Thor B) Thors servant. Thors tjener. C) Storjunkaren D) His servant Hans tjener. E) Birds. Fugler. F) Stars. Stjerner. G) Christ. Kristus. H) His Apostels. Hans apostler. I) Bear. Bjørn. K) Wolf. Ulv. L) Reindeer. Reinsdyr. M) Ox. Okse. N) The Sun. Solen. O) Lake. Innsjø. P) Fox. Rev. Q) Squirrel. Ekorn. R) Serpent. Slange. (Scheffer, 1774 chapter 11).

Question / Spørsmål:
On this drum Storjunkaren and Christ are included as religious symbols. Is it possible that both deities were introduced to the Saami with two different influencing belief systems? The first with the ancient Goths a few hundred years before Common Era and the other one with Christianity that likely was introduced to the Sami people about 1277 CE during the reign of Magnus Lagabøte [Ref. Scheffer; Jacob Ziegler (1470-1549)]. This date mentioned in Scheffer's Lapponica show that there are different views about when Christianity first was introduced to the Sami. På denne trommen er Storjunkaren og Kristus inkludert som religiøse symboler. Kan det være så at begge guddommer ble innført til samene med to ulike trossystem? Den ene med de første Götene (Goths) noen hundre år før vanlig tidsregning og den andre med kristendommen ca. 1277 CE på Magnus Lagabøtes tid [Ref. Scheffer; Jacob Ziegler (1470-1549)]. Denne datoen som nevnes i Scheffers Lapponica viser at det er ulike syn på når kristendommen først ble introdusert for samene.


Video about Sami religion. Video om samisk religion: Samisk religion


You can read more in the following book about Sami religion and Cosmology: "Samenes historie frem til 1750" by Lars Ivar Hansen and Bjørnar Olsen (2004), the text is in Norwegian. Du kan lese mer i den nettopp nevnte boken som også omhandler samisk religion og kosmologi. Klikk på bildene.

Credits to Nasjonalbiblioteket (The National Library of Norway).

Many different religious figures are represented with symbols on the shaman drums, and when the Shaman is drumming the pointer will show the way. The shaman observes the relational constellations of the different religious symbols as indicated by the pointer. All symbols represents a certain meaning within Sami mythology. Vorren and Manker (1962) have described several of these ancient religious deities and here are named a few of them.
Mange forskjellige religiøse figurer er representert med symboler på sjamantrommene, og når sjamanen trommer så vil pekeren eller trommeviseren vise vei. Sjamanen observerer de relasjonelle konstellasjonene mellom de ulike religiøse symbolene som indikert av trommeviseren. Symbolene har alle en bestemt mening innen samisk mytologi. Vorren og Manker (1962) har beskrevet flere av disse religiøse guddommer og her nevner jeg noen av dem:
Tiermes (Thor), Storjunkaren, the Sun (Solen), Sarakka (spinning woman. spinnende kvinne), Juksakka (bow woman. bue kvinne), Uksakka (door-woman. dør-kvinne), Madderakka (woman creator. kvinne skaper), Aske (Mano = Moon = Månen), Væraldenolmai, Rananeida, Tjasolmai, Radien-kiedde (Tjorve-radien: had reindeer horn over his head/ hadde reinsdyr horn over sitt hode), Påssjo-akko (permitted shooting. tillot skyting), Gieddegæsj-galgo (guarded the borders of the camp. voktet grensene til leiren) and/og Rota. Radien-atye (father) often dominates the Swedish shaman drums with his family: Radien-akka (wife) and Radien-pardne (son). Radien-atye (far) dominerer ofte svenske sjaman trommer med sin familie: Radien-akka (kone) og Radien-pardne (sønn).


Shaman Pointer, Hammer and Brass Ring from Scheffer, 1774:
Credits to Kungliga biblioteket, Sweden
Postuur van een Laplander zoo als hy met de tover-trommel ter aarde legt Waaragtige en aanmerkenswaardige historie van Lapland en Finland

These photos are shared via Europeana Cultural share. The first is of a Sami priest in trance, engraving and the next photo is of a Sami priest with a horned hat. Engravings made by Luyken, Jan (1649-1712), the engraving was produced in 1682. Det første bildet er av en Noaide prest i transe, laget av Jan Luyken i 1682. Det neste bildet viser en Noaide prest med en spesiell hatt med horn. Bildet er laget av Jan Luyken i 1682.Tegning av sjamankjede
Sami Noita Priest Chain. This drawing of a neck-chain shared by Europeana cultural collections. Halsekjedet til en samisk Noaide prest. Dette er en tegning av sjamankjede. Fra Chapell Brooke: A Winter in Lapland and Sweden.

Video from Lappland in Finland - Video fra finsk Lappland


Sompio - Life in Lapland 1962

Dette er en video fra 1962 om finsk Lappland med tekst laget av det Nasjonale Museum i Finland. Det blir fortalt at folk fra sørlige Finland fikk tillatelse til å flytte til Lappland etter at de eldgamle beskyttende lovene ble avskrevet i det 17ende århundret og blodet mellom samene og folkene fra sør ble blandet. Fire landsbyer i reinsdyras og samenes land er ennå igjen. Dette var også hjemlandet til de eldgamle gudene som våre forfedre ofret til og i Hietaoja-brook kan man kan finne graven til den kjente sjamanen Akmeel. Det er sagt at sjamanen Akmeel reiste rundt i Lappland i mange former: for eksempel som fisk, fugl, og vind.

Foto: Toivo Immanuel Itkonen. Museiverkets bildarkiv Helsingfors. Press photo from Murberget, Länsmuseet i Västernorrland

An Exhibit by Murberget Museum in Sweden.
Länsmuseet Västernorrland has made an exhibit about prejudiced pictures of the Sami people and this photo is part of this exhibit. A Saami family with traditional costumes and a group of road workers in Sodankylä, Finland.

En utstilling av Murberget Museum, Sverige.
Länsmuseet Västernorrland har laget utstillinger om fordomsfulle bilder av samer, dette er et av fotoene som inngår i denne utstillingen. En samisk familie med tradisjonelle drakter og en gruppe finske veiarbeidere fotografert i Iisakki Hettas storstuge, Sodankylä, Finnland i 1914.

The same photo as over, cropped.

This is a video from 1962 about Finnish Lappland with text from the National Museum of Finland: It is told that the people southern Finland were allowed to move to the previously protected areas of Lapland when the ancient protective laws were abolished in the 17th century and blood of the Sami and the southern peoples were mixed. Four villages are still left in the land of the reindeer and the Sami. This was also the home of the ancient Gods to whom our ancestors sacrificed and in Hietaoja-brook one can find the grave of the famous shaman Akmeel. Akmeel is said to have traveled around in Lapland in many forms: for example as fish, bird and breeze.

Source: Historia de Gentibus Septentrionalibus. Olaus Magnus, 1555. People in Arctic Scandinavia praying around a religious pole. Animal bones of burnt offerings, the moon and the sun, fish and animals is pictured. It seems like it is the oldest religion of the Sami people that are reflected in the picture, the one that is related to the same belief system as shamanism. Folk i arktisk Skandinavia ber til en religiøs påle. Brente bein etter offerdyr, samt månen, solen, fisk og dyr er inkludert i illustrasjonen. Dette ser ut til å være en illustrasjon som reflekterer den eldste religionen til samene, den som var knyttet til samme trossystem som sjamanismen.

Two holy Stones: An Old Belief System and a Newer Belief System? To hellige steiner: Et gammelt trossystem og et nyere trossystem?

These copper engravings illustrates a few objects related to early Sami Pre-Christian Religious practices, the illustration is published by Henry A. Chatelain about 1714: "Representations des Lapons". Disse kopperstikkene viser noen få gjenstander knyttet til tidlig førkristen religiøs praksis hos samene, illustrasjonen er publisert omtrent 1714. Credits to: Billedsamlingen Nasjonalbiblioteket Norge Brukt med tillatelse / Used with permission. Click the picture / Klikk på bildet.

I have made this slideshow about holy or sacred stones found in Norway, these stones have some similarity to the stones worshipped by the Saami (ref. illustration over). The two stone statues in the slideshow are dated to pre-Christian time about 200-600 CE.

Jeg har laget dette lysbildeshowet om to hellige steiner som er funnet i Norge, disse likner noe på steinene som samene tilba (refererer til illustrasjonen over). De to steinstatuene i lysbildeshowet er datert til førkristen tid, omtrent 200-600 CE (vanlig tidsregning - "Common Era).
Sacred Stone Statues, Norway View Photo Slideshow


References - Referanser:

Text about Sami Religion from Lapponia by Scheffer, 1774

"Lapp Life and Customs: A Survey” by Ørnulv Vorren and Ernst Manker, Oxford, 1962

"Historia Norwegie" edited by Inger Ekrem and Lars Boie Mortensen. Translated by Peter Fisher. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2003.

Sámi drums in Historia Norwegiae

"Archaeological and Ethnographic Approaches to Interpreting Finnish Rock Paintings" by Antti Lahelma (2008)

Between the Worlds: Rock Art, Landscape and Shamanism in Subneolithic Finland” by Lahelma
(2005). Norwegian Archaeological Review 38 (1): 29-47.

Förfädernas land: en arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr-1600 e. Kr av Birgitta Fossum (2007)

Sami shamanism

Rock Carvings in Alta, Norway

Front Sami Shaman drum Fronten på samisk sjaman tromme. Source: British Museum.

Base of Sami Shaman drum Bunnen på en samisk sjaman tromme. Source: British Museum

The Shaman’s Journey to the underworld by Marko Nenonen

The Archaeology of Seidr: Circumpolar Traditions in Viking Pre-Christian Religion by Dr. Neil Price (2004).

Sjamantrommen

Sámi drums Kommentar: Det er funnet samiske runebommer i Sør-Norge (Sør-samiske sjamantrommer) i de seneste år. Comment: Sami Shaman drums have been found in Southern Norway. her ser du kart over slike funn av Gievrieh i Ytre Namdal

Extracts of John Scheffer, History of Lapland

Finsk og samisk mytologi

Sáivu

Salten Museum:Gudene

Trumman och nåjden

Lapptrummor och Runmagi av Sigurd Agrell, 1826

When the Thieves Became Masters in the Land of the Shamans by Gaski and Weinstock. University of Texas

Sámi Drums – Then and Now By Gusto (Ken Emerson Jr.) University of Texas

Hellige hvite steiner – fallossteiner

Runebomme

Forestillinger om samisk trolldomskunst

Elgsamer i Østerdalen for 2500 år siden I denne artikkelen kan du se en sjaman hammer som er tolket som en hybrid mellom samisk og norsk kultur i Østerdalen. Det er også funnet et skjellett fra ca. år 500 ved en samisk boplass. In this article a researcher tells about archaeological findings of Elk (Moose) hunting Sami in Østerdalen, in southeastern Norway. A photo shows a shaman hammer that is interpreted as a hybrid between Norse and Sami culture in Østerdalen. There is found a skeleton from about year 500 in connection to the Sami settlement site.

Blain, J. & Wallis, R J. 2000. The ‘ergi’ seidman: contestations of gender, shamanism and sexuality in northern religion past and present. Journal of Contemporary Religion 15(3): 395-411.

THE NATIVE POET AS SHAMAN by Kathleen Osgood Dana

Shamans, stones, authenticity and appropriation:contestations of invention and meaning by Jenny Blain

Shamanism Словари и энциклопедии на Академике

Historia Norwegiæ

Sami Shamanism from a Diachronic Point of View by Erich Kasten, 1989

Kritik troll, shaman, trolltrumma av Bengt Hemtun.
Min kommentar: Jeg er enig, "Trollet sitter i vissa betraktares öga". I Mankers (1956) utgivelse av boken ”Lappland” av Johannes Schefferus (oversatt av Henrik Sundin) så er ”demons” (eng. utgave fra 1774) oversatt som ”troll”. Side 130 refererer til en tekst av Samuel Rheen om guden Thor: ”Thordöns ämbete håøøa the wara, att döda och dräpa alla troll”. Det er fra denne teksten klart at det ikke kan være en parallell mellom samene og hva som betegnes som ”troll”. Troll blir sett på noen overnaturlige vesen som kan forstyrre hverdagen for samene for eksempel jakt og fiske. Thor eller Tiermes hadde ulike metoder for å drepe disse ”troll”. Hvorfor svenskene benevner samiske religiøse gjenstander med prefiks som ”troll” (trolltrumma, trollmössa, etc.) skyldes enten uvitenhet eller kan være rester av kristen og statsmaktspropaganda mot det samiske, den har jo vært omfattede og langvarig.

Critic shaman, noide, magic drum by Bengt Hemtun


Religion: Jubmel og Berkel
Sáivu
Sáivu (in English)
Sami faith and mythology
Offer och offrande i samernas religion
Trollheksenes djevelarbeid. Kvinneskjebner fra hekseforfølgelsens tidsalder i nord
Trollkvinnenes hemmelige rike
„Begegnungen besonderer Art“ by Armin Krause, Leipzig
Kildeskrifter og kildekritikk
Samisk religion : En kortfattet oversikt
Litteratur til fordypning i samisk religion
Hva kan boken Beskrivelse over Finmarkens Lapper, både boken i seg selv og dens tilblivelseshistorie, fortelle oss om 1700-tallets syn på trolldom i Danmark-Norge?
Norges Samemisjon - en kortfattet historisk oversikt
Christianity in Sápmi - University of Texas
Lapponia (1663): History of Lapland, its description, the origin, manners, the manner of living of its Inhabitants, their Religion, their Magic and...
Saami Pagan Religion immortalised by Henry A. Chatelain (1684-1743):"Representations des Lapons" Paris about 1714
Samisk førkristen religion
Samisk Mytologi og sjamanen
About Saami religion (Youtube Video language Saami)
Vottovaara - Saami worship complex in Karelia - Russia
Saami Sacred Stones in Karelia
The Historia Norwegiae as a Shamanic Source
“The seið-workers of the sagas were, in contrast, generally female and we have speculated that there may be a connection with Norse women training as 'assistants' to Sámi, but practising in their own right and their own way (Blain and Wallis, 2000).”
Sámi Drums – Then and Now
Trolldomsprosessen mot samen Anders Poulsen i 1692
Rune Hagen hjemmeside (del 2)
Sámi drums
The Finno-Ugric Shaman and the West European Magician - Carla Corradi Musi
Sami Shamanism: Variations of a Religious Concept under the Impact of Cultural Contact - Erich Kasten
Den magiska bilden som scriptoid visualisering av ritualerna narrariva talakt