Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

1/30/11

Lexicon Lapponicum (1780): "Saiwa Muora" - Yggdrasil & Nordisk Mytologi / Nordic Mythology

Yggdrasil. Et hellig tre i Nordisk mytologi. The mundane tree or a holy tree in Nordic mythology.

"Saiwa Moura" (Sámi) = "Holy tree" (English) is a tree that has been cultivated. Saiwa muora is historically a holy tree of the Sami people and another mythological tree in the Nordic is called "Yggdrasil. Is Saiwa Muora and Yggdrasil the same tree or are there several similar ancient mythologies in the Nordic?

"Saiwa Muora" (Sámi) = "Hellig tre" (norsk), det er et tre som er dyrket. Saiwa Muora er tilbake i historien et hellig tre for det samiske folket og et annet mytologisk tre i norden kalles "Yggdrasil". Er Saiwa Muora og Yggdrasil det samme treet eller er det flere liknende eldgamle mytologier i Norden?
"Saiw and Saiwa" means "Holy": Lexicon Lapponicum by Erico Lindahl and Johanne Öhrling, 1780.

Page 477. “Saiw” or “Saiwa” means “holy”. "Saiwa ware" means "Holy Mountain". "Saiwa kedke" means "Holy stone". "Saiwa jaure" means "holy lake". "Saiwa muora" means "Holy tree" or "a tree that has been cultivated". "Saiwa quele" means "a holy fish" or "a fish that has a religious meaning". All meaning of "Saiwa kedke" is not translated from Latin. The last word mentioned on this page is "Saka".

The meaning of these Sami words have changed over time and in the most frequently spoken dialect (i.e. Northern Sami) at present time, the old meanings are more or less lost. However, the word "holy" is still somewhat similar i.e. between the Lule Sami dialect as it is spoken at present and the word "Saiwa" as it is written in Lexicon Lapponicum (1780). According to an informant Mikko Korhonen have written that the presently used word "Sájvva" in the Lulesami dialect means "Holy lake or holy mountain" (only for places related to religious offerings).

Side 477: “Saiw” eller “Saiwa” betyr “hellig”. Saiwa ware" betyr "Hellig fjell". "Saiwa kedke" betyr "Hellig stein". "Saiwa jaure" betyr "Hellig innsjø". "Saiwa muora" betyr "Hellig tre" eller "et tre som er kulivert". "Saiwa quele" betyr "en hellig fisk" eller “en fisk som har religiøs betydning". Hele betydningen av "Saiwa kedke" er ikke oversatt fra Latin. Det sist nevnte ordet på denne siden er “Saka”.

Betydningen av disse samiske ordene har endret seg over tid og i den mest talte dialekten på samisk (dvs. nordsamisk) så er den gamle betydningen mer eller mindre gått tapt. Men i følge en kontakt så er betydningen "hellig" nokså lik mellom nåtidens Lulesamiske dialekt og ordet "Saiwa" slik det nevnes i Lexicon Lapponicum (1780). I følge denne informanten så skriver Mikko Korhonen at det Lulesamiske ordet "Sájvva" også i dag betyr "Hellig innsjø eller hellig fjell", men da kun i forhold til plasser som er tilknyttet religiøse ofringer.

Related to Yggdrasil is the worshipping of reptiles, the depicted reptile is called Nidhogg Nagar. It is observed that the Sami people were reptile worshippers. Old texts and parts of the depicted cosmology on the Sami Noaide drums show that the Sami people worshipped repitiles (e.g. crocodiles and snakes) until the 19th century. The picture shows the dragon Niðhöggr Nagar gnawing the roots of Yggdrasil. From 17th century Icelandic manuscript AM 738 4to, now in the care of the Árni Magnússon Institute in Iceland.

Relatert til Yggdrasil er tilbedelsen av reptiler, reptilen i bildet kalles Nidhogg Nagar. Det er observert at samene var tilbedere av reptiler til det 19. århundre. I gamle tekster og som en del av kosmologien slik den er avbildet på samenes Noaide trommer viser at de tilba reptiler (for eksempel krokodiller og slanger). Bildet viser Nidhogg Nagar som gnager på roten til Yggdrasil, bildet er fra et Islands manuskript fra 1600-tallet AM 738 4to som nå eies av Árni Magnússon Instituttet.
A Crocodile and a snake on a Sami drum from Russian Lapland, published by E. Rae in the late 1800's (click on the picture). There are similar symbols on other Old Sami drums in the link. The generalization in this site of northern drums not having sun-crosses as the central symbol of the drum head is erroneous. The Priest and author Knud Leem in the early 1700’s depicted several northern Sami drums with sun-crosses in Finnmark, Norway and there is additional one drum with a sun-cross exhibited at the Museum in Rovaniemi in Finland.

En krokodille og en slange på en samisk tromme fra Russisk Lapland som ble publisert av E. Rae på slutten av 1800-tallet (klikk på bildet). Man kan se liknende symboler på flere andre gamle samiske trommer i lenken. Generaliseringen som gjøres på dette nettstedet om at nordsamiske trommer (runebommer) ikke har solkors som det sentrale symbolet på trommeskinnet er feilaktig. For eksempel så har Knud Leem på begynnelsen av 1700-tallet avbildet flere nordsamiske trommer med solkors fra Finnmark og det finnes også en med solkors på museum i Rovaniemi, Finland.

Lexicon Lapponicum by Erico Lindahl and Johanne Öhrling, 1780."Lapp" = "Lap" = "Lapa"= "Fenn"

Pontoppidan (1753) and Part of the Book: "The History of Lapland" by Johannes Scheffer, 1674

Link til Nasjonalbiblioteket, Norge /Link to the National Library of Norway: The history of Lapland. First published in Latin with the
title “Lapponia” by Johannes Schefferus.

Denne boken er oversatt fra latin til svensk av Henrik Sundin i 1956, tittelen er: "Johannes Schefferus Lappland". Utgiver er Ernst Manker. Den finnes online også i en fransk utgave, men den svenske er såvidt jeg vet kun i papirutgave.

The book "Lapponica" was published in 1673, more than 100 years after the Christian Lutheran Reformation, which was the start of the colonization and the long lasting oppression of the Nordic Sami people. In this book on page 23 Scheffer for instance tells how the Swedish king Charles IX with his ax personally had cut the head of a Sami God. Some of the information in the book is of great value, it is written after and during the period of "Witch-burning- processes" and persecution of the Sami pagan priests. At that time the redefinition of the ownership of the ancient Sami history in the Nordic had already started. It is an interesting fact that this history has still not been reattributed & handed back to the Sami people, nor has the history been reclaimed. The Sami people is a merge between the indigenous people of the Nordic and the later arriving "first Nordic Goths" [i.e. Ases or Asians, ref. 1] that likely came to these areas during the Roman Iron Age. These Ases were likely the pre-christian Romans who where Indo-Europeans, i.e. partly had some Asian and some European origins.

Boken "Lapponica" ble først publisert på Latin i 1673, mer enn 100 år etter den kristne lutheranske reformasjonen, som markerer starten på koloniseringen og den langvarige undertrykkingen av det samiske folket i Norden. På side 23 i denne boken forteller Scheffer for eksempel om hvordan svenskekongen Charles IX med sin øks personlig kuttet hodet av en av samenes guder. Noe av informasjonen i denne boken har stor verdi, den er skrevet etter og under en periode av “hekse-brenningsprosesser” og forfølgelse av de samiske hedenske prestene. På den tiden hadde omdefineringen av den gamle samiske historien i Norden allerede startet. Et interessant faktum er at denne gamle historien ennå ikke er tilbakeført til samene. Samene i Norden er en fusjon av opprinnelsesbefolkningen i Norden og senere migrasjoner av "de første nordiske Gøter" [dvs. Aser eller Asiater. Ref. 1] som sannsynligvis kom til Norden i løpet av Romersk jernalder. Jeg vil legge til at disse "Aser" mest sannsynlig var de før-kristne Romerne, de var Indo-Europeere, dvs. hadde noe asiatisk og noe europeisk opprinnelse.

[Ref. 1]: Pontoppidan, Erich: "Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie." Kiøbenhavn, 1753 (page 356 -357). Roughly translated: The old Northmen was according to the author descendants of the ancient Celts or of Scythian people, people whom at the start of the common era merged with Ases or Asians that had Othin (i.e. Odin) as the highest god, these became the Lapps, Finns or the Finlapps (page 356 - 357). “Lapps, Finns and Finlapps” are all denominations of the Sami people.

[Ref. 1]: Pontoppidan, Erich: "Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie." Kiøbenhavn, 1753. Fra boken: De gamle nordmenn som han beskriver dem, var ifølge forfatteren enten etterkommere av de gamle Kelter eller Skytiske folk som etter omkring år null blandet seg med Aser eller Asiater som hadde Othin (dvs. Odin) som høyeste gud og disse folkene ble til Lapper, Finner eller Findlapper (s. 356 -357). "Lapper, Finner og Findlapper" er alle gamle benevnelser brukt om samene.
Samer tilber en av sine før-kristne guddommer, en som sitter på trone med krone på hodet og med en amulett - Mene (Månen) - rundt halsen. Denne illustrasjonen ble også brukt av Johannes Scheffer i 1673, men akkurat denne versjonen ble publisert i et verk om verdens religioner og religiøse skikker i 1724-26. Bernard Picart: “The ceremonies and religious customs of the various nations” (1726). Sami people are worshipping a pagan god with a crown on his head and a amulet called "Mene" (Moon) around his neck. This version of the illustration was published in the referred book by Bernard Picart, however the same illustration was used by Johannes Scheffer in 1673.

Read more about the Ancient Time Romans in the linked blog. * The pre-christian Roman Empire = Archaic Roman Empire (earlier than 79 CE).

I den nettopp oppgitte lenken kan du blant annet lese en artikkel fra 1895 av historikeren Tenney Frank: Historikere i det før-kristne Romerriket rapporterte at over 90 % av de frie borgere i byen Roma (Italia) hadde mer eller mindre orientalsk dvs. Asiatisk opprinnelse. At de var frie vil si at de hadde stemmerett og ikke var slaver. Tenney hadde grundig kjennskap til historien i det arkaiske eller antikkens Roma, Italia. I den refererte artikkelen som omhandler raseblanding i antikkens Romerrike skriver han blant annet om studier med utgangspunkt i flere tusen familienavn som ble brukt av ulike sosiale grupper. "Det arkaiske Romerriket" er det samme som det før-kristne Romerriket før 79 CE. Artikkelen er kun på engelsk.

THE IRON AGE ASES, People from the pre-christian Roman Empire to the Nordic - Jernalderens Nordiske Aser var folk fra det før-kristne Romerriket
Photos:
1) Danmark - Iron Age Silver valkyrie with Asian slanted eyes found in Denmark. Photo by :bloodofox, 2008. The objects are exhibited at the National Museum of Denmark. Valkyrie i sølv med asiatisk utseende funnet i Danmark og den er datert til Nordisk jernalder. Utstilt på nasjonalmuseet i Danmark.
2) Grauballemannen. Denmark (likely an Ancient Göte) Iron Age Bog man with Asian features. Grauballe is dated to the period between 290 BCE - 50 BCE. Grauballemannen var sannsynligvis en av de gamle Göter i Norden og er funnet i en myr i Danmark. Han er datert til Nordisk jernalder.
3) Indo Greek Gandharan style Buddha found at Helgö in Sweden, date: Nordic Iron Age. Detail from a Photo by Berig, 2008. Denne Indoeuropeiske eller Indo-Greske Buddha er i Gandhara stil og er funnet på Helgö i Sverige. Datert til Nordisk jernalder.


Erich Pontoppidan


Credits to: Norges Nasjonalbiblotek Del 2. Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie: forestillende dette Kongeriges Luft Erich Pontoppidan, 1753. The book is downloadable and no longer copyrighted. Det er mulig å laste ned denne boken i PDF format, den er ikke lengre kopibeskyttet.


Roughly translated from the book by Pontoppidan between pages 356 - 358, my comments are added in brackets:
The first people in Norway were Celtic or Scythian people [Celtic is most likely in the perspective of recent knowledge]. Pontoppidan writes that Snorre Sturlasson, Thormodus Torfæus and Jonas Ramus have provided information about the people of origin in the Norwegian nation. He sums up that the first and oldest population of Norway was a people that since a long time ago had been displaced and had retreated and also merged with the many Aser (Ases) or Asians that since the start of the Common Era migrated to Norway. Pontoppidan refers to these first groups of people and the merged people and writes that they without doubt are the same as "the Lapps, Finner and Finlapper" [within Norway these are all old names of the Sami people. Pay attention to the fact that many old sources, including the text of Pontoppidan tells that these first groups of people had partly merged, i.e. the very first Celtic or Scythians, and the later arriving people called Aser or Asians].


Pontoppidan writes that these first people retreated further north, to the mountains, to the mountain range “Kjølen“ [a mountain range between Norway and Sweden] where there are "Lap or Finmarke” on each side [not the same as the present county called Finnmark, but additionally places in southern areas] .

[Pontoppidan fails to explain why and by whom these oldest populations were displaced northwards and to the mountainous areas]. He continues: The children of the first Norwegians still lives in the same ways as their ancient ancestor’s e.g. hunting, reindeer herders, in tents etc. About the Ases or Asians he tells that they were displaced from “Pompejum Magnum” [i.e. Pompeii in Italy, an ancient city that drowned is volcanic ash in 79 CE]. Pontoppidan also addresses the people of Finland and Qvænske [Kvener or Kvens] people. He tells that king Nor gave Norway its name and his father “Thore” was the king of Gotland, Finland and Kvenland.
In other chapters of this old book Pontoppidan writes about the new populations of Norway.


Swedish Goth Sami people. Svenske Gøte samiske folk
Photos shared by Nordiska Museet, Stockholm. Photographs by Lotten von Düben on an ethnological expedition to Swedish Lapland lead by Gustaf von Düben, 1868. Foto delt av Nordiska Museet i Stockholm. Bildene er tatt av Lotten von Düben i 1868 på en etnologisk ekspedisjon i Svensk Lappland som ble ledet av Gustaf von Düben.

The ancient Northern Sami people - De gamle Nord-Samiske folkene

The first five photos are taken by Prince Roland Bonaparte in the northern parts of the Sami areas in 1884. The last one is a photo postcard of a Sami man from 1939. De første fem fotografiene er tatt av prins Roland Bonaparte i de nordlige samiske områdene i 1884. Det siste bilde er et fotokort fra 1939 av en samisk mann.Omtrentlig oversatt fra boken til Pontoppidan fra sidene 356 – 358, mine kommentarer er lagt til i klammeparentesene:
De første folkene i Norge var Kelter eller Skytere [ut fra dagens kunnskaper så er tilknytning til Keltene mest sannsynlig]. Pontoppidan skriver at Snorre Sturlasson, Thormodus Torfæus og Jonas Ramus har gitt informasjon om opprinnelsen til de folk med eldst opprinnelse i den norske nasjon. Han summerer opp at den første og eldste befolkningen i Norge for lenge siden var blitt fortrengt og har trukket seg tilbake, samt også blandet seg med de mange Aser eller Asiater som siden starten av vanlig tidsregning kom til Norge. Pontoppidan refererer til disse første to gruppene av folk og hevder at de uten tvil er “Lapper, Finner og Finlapper” [i Norge har alle disse navnene vært brukt om den samiske befolkingen. Legg merke til at mange gamle kilder, inkludert denne teksten av Pontoppidan skriver at de gamle befolkningene til en viss grad hadde blandet seg, dvs. de aller første Keltiske eller Skytiske folkene, og de senere ankomne Aser eller Asiater].

Pontoppidan skriver at disse tidligste folkene trakk seg stadig lengre nordover, opp i fjellene, og til Kjølen [mellom Norge og Sverige] hvor det er "Lap eller Finmarke" [må ikke forveksles med fylket som har samme navn, det dreier seg også om mer sørlige områder] hvor de holder til på begge sider.

[Pontoppidan unnlater å fortelle hvorfor og av hvem disse første norske folkene er fortrengt, har trukket seg nordover eller til fjellområdene]. Pontoppidan fortsetter: Barna av de første nordmenn lever fremdeles på de samme måter som deres tidligste forfedre og formødre, dvs. som jegere, med reinsdyrhold, i telt etc. Om Asene eller Asiatene forteller han at de var fortrengt fra "Pompejum Magnum" [dvs. Pompeii i dagens Italia, den er jo stort sett bevart i sin opprinnelige form fra gammelt av på grunn av vulkanutbruddet som druknet den i aske 79 CE]. Pontoppidan tar også opp folket i Finland og det Kvenske folket. Han forteller at kong Nor ga navnet til Norge, og hans far Thore var konge i Gotland, Finland og Kvenland.

I etterfølgende kapitler skriver Pontoppidan om de nye befolkningene i Norge og hvor de kom fra.