Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

6/22/07

First step of the Journey: Nature and People from Africa to the Black Sea / Første steg på reisen: Natur og mennesker fra Afrika til Svartehavet


Photo: Africa "Courtesy NASA/JPL-Caltech".

The lines in the map are illustrations like the ones described by The Genographic Project, of the migration routes that the ancestors of mtDNA U5 took from Africa to the Middle East and then to Caucasus and the Black Sea areas. I will address the rest of the journey into Europe (mtDNA R - U - U5) in a later posting. The haplogroups marked on this map are from Eve - L1 -L2 -L3- N - R.

Linjene på kartet er illustrasjoner lik de som er beskrevet at ”The Genographic Project”, av migrasjonsrutene som formødrene til mtDNA U5 tok fra Afrika til Midtøsten og så til Kaukasus og områdene rundt Svartehavet. Jeg vil ta for meg resten av denne migrasjonen til Europe (mtDNA R – U – U5) i en senere blog. Haplogruppene som er merket på kartet er fra Eva – L1 – L2 – L3 – N – R.

Inside Africa these migrations started 150.000 to 170.000 years “Before Present time” (BP), and out of Africa about 60.000 –75.000 years BP and from the Middle East to the rest of the world from that period on. Since my focus is on the Saami people I will take a look at some of the paths the ancestors of the Saami must have taken on their way to the northwestern areas of Europe via Iberia. Because the migrations of the first hunter and gatherers from Africa to Europe happened about 60.000 to 50.000 years ago (see illustration in my last blog) there were as far as we know no establised civilizations yet. I therefore show photos of people and pictures that will give us clues about the landscapes and animals the first people have experienced on their migrations.

Jeg har funnet frem kart og foto som kan gi oss en viss ide av de landskap og den naturen de første mennesker må ha erfart på sine langvarige migrasjoner fra Afrika via Midtøsten og til resten av verden. Innad i Afrika startet migrasjonene for mellom 150.000 og 170.000 år siden, ut av Afrika fra omtrent mellom 60.000 og 75.000 år siden og fra Midt Østen til resten av verden fra omtrent den samme tidsperioden. Fordi jeg fokuserer på det samiske folket vil jeg se nærmere på noen av de rutene samenes forfedre må ha tatt på deres vei mot nordvest Europa via Iberia. Fordi migrasjonene til de første jegere og samlere fra Afrika til Europa skjedde for omtrent mellom 50.000 og 60.000 år siden (se illustrasjon i min forrige blog) så var det så vidt vi vet ingen etablerte sivilisasjoner å finne på deres vei.See full sized slide show here (Wonderful and much larger images)


From Chobe National Park in Botswana. Fra Chobe nasjonalpark. Photo by Boaz Rottem.


This story about mtDNA migrations builds on what can be called “Single-origin-theory” or “Out-of-Africa-Theory” that has much support in newer genetic research. I recommend you to read the additions (in italics) made in my previous blog about the studies of genes, and about places and timing of happenings.

A PowerPoint representation and short lecture by Adrian Padilla at the University of Indiana about “Out-of-Africa Theory: The Origin Of Modern Humans


New Research Confirms 'Out Of Africa' Theory Of Human Evolution

Genetic support for the out-of-Africa theory of human evolution (1995)

Denne fortellingen om vandringen til mtDNA bygger på hva man kan kalle ”en-felles-opprinnelses-teori” eller ”Ut-av-Afrika-teorien” som har mye støtte i nyere genetisk forskning. Jeg ber deg å lese et tillegg i den forrige bloggen (i skråskrift) om studier av gener innen dette feltet og om stedsangivelser og tidfesting av hendelser. Så langt har jeg ikke funnet gode artikler online om dette tema på norsk, men legger ved en svensk artikkel som sier noe om denne teorien. Ut av Afrika - langs kysten? og så følgende fra svensk Wikipedia:
Mitokondrisk Eva og
Y-kromosoms Adam.

The photos shows smoke over Toba at Sumatra in Indonesia - "Courtesy NASA/JPL-Caltech".

It all seems to have started with a very few survivors after a severe natural volcanic catastrophe on the island of Toba in the area that at the present is called Sumatra (Indonesia). It is estimated that about 1.000 to 10.000 of modern humans (homo sapiens sapiens) survived in Africa in addition to Neanderthal man in other areas. Modern man developed in Africa between 200.000 to 100.000 years ago, but the Toba volcano catastrophe happened about 75.000 to 70.000 years ago.

Dagens menneskehet ser ut til å stamme fra noen svært få overlevende etter en alvorlig vulkanisk naturkatastrofe på øya Toba i de områdene som i dag kalles Sumatra (Indonesia). Det er beregnet at bortimot 1.000 til 10.000 moderne mennesker (homo sapiens sapiens) overlevde i Afrika i tillegg til Neandertalerne i andre områder. Moderne mennesker utviklet seg i Afrika for mellom 200.000 og 100.000 år siden., mens den vulkaniske katastrofen skjedde for omtrent 75.000 til 70.000 år siden.

In my last blog I mentioned Mitochondrial Eve that all present women and men descend from, she was in Africa for about 140.000 - 170.000 years ago, and among those few thousands survivors her genes have survived those of other women at that time. All present men today come from one man that most probably lived in Africa about 60.000 years ago, this man is called “Y-chromosomal Adam”. The genes of other women and men died out due to founder-effects.

I den forrige bloggen nevnte jeg mitokondrisk Eva som alle nåtidige kvinner og menn stammer fra, hun var i Afrika for omtrent 140.000 år siden og blant de få tusen overlevende var det hennes gener som overlevde genene til andre samtidige kvinner. Alle dagens menn kommer fra en mann som mest sannsynlig levde i Afrika for omtrent 60.000 år siden, denne mannen kalles for ”Y- kromosomal Adam”. Genene til andre kvinner og menn døde ut på grunn av founder-effekter.

Founder effekt: En liten gruppe individer atskilles fra en stor populasjon og har liten populasjonsstørrelse i mange generasjoner. Genetisk variasjon vil være redusert fordi 1) ikke all variasjon fra stor populasjon er overført ved founding, og 2) noen av de introduserte variantene vil lettere kunne tapes pga. begrenset populasjonsstørrelse. Eks. innfødte nordamerikanere mangler blodtype B. Gjengitt fra et Kompendium i Populasjonsgenetikk av Hans K. Stenløien.

Founder effect (freely translated): A small group of individuals separates from larger populations and have a small population size for many generations. Genetic variation is reduced because 1) not all variation from the larger population is transmitted via founding, and 2) some of the introduced variants will easier be lost because of the restricted population size. For instance Native Americans lack bloodtype B. (Source see the norwegian text over).


From Chobe National Park in Botswana. Fra Chobe nasjonalpark i Botswana. Photos from "Boaz Images" are used with permission by Boaz Rottem.ETHIOPIA

As already mentioned the roots of mankind are found to be in present areas of Ethiopia both for genetic Eve and Adam. Ethiopia is a country with a very diverse ethnical composition, about 80 ethnical groups. From Eva mitochondrial DNA (MtDNA) developed two parallel groups called L0 and L1 and these later spread all over the African continent. All of us carry these extremely old L1 or L0 genes. During thousands of years the group of mtDNA L1 mutated to L2 within Africa.

You can read more about these genes and see migration maps in the following URL’s from the Genographic Project and as you can see haplogroups L0, L1 and L2 are most frequent in sub-Sahara:

1) MtDNA L1 (Developed 150.000 and 170.000 years ago).

2) MtDNA L0 (Developed about 100.000 years ago).

3) MtDNA L2 (Developed 78.000 and 59.000 years ago).

Røttene til menneskeheten er som allerede nevnt funnet å være i de nåværende områdene av Etiopia for både genetisk Eva og Adam. Etiopia er et et land med over 80 etniske grupper. Fra Eva utviklet mitokondrie DNA (mtDNA) L0 og L1 seg i disse områdene og har senere spredt seg til hele det afrikanske kontinentet. Vi er alle bærere av disse ekstremt gamle L1 eller L0 genene. I løpet av tusener av år muterte mtDNA L1 til L2 innen Afrika. I lenkene over som er fra “The Genographic Project” kan du lese mer om disse genene på engelsk og se migrasjonskartene. Som du ser er L0, L1 og L2 mest frekvente sør for Sahara.

Here you can see a few but very beautiful images of the present Ethiopian population, and also photos of landscapes and nature in Africa.

Her kan du se noen få, men utrolig vakre bilder av folk fra den nåværende Etiopiske befolkningen og også av landskap og natur i Afrika.

..
The woman is from the Bana tribe, and the man from the Hamer tribe in Ethiopia. Kvinnen er fra Bana stammen, og mannen fra Hama stammen. Photos: Boaz Rottem.

............

The Mursi man is from Omer Valley and the woman is from the Arabore tribe, both in Ethiopia. Mannen fra Mursi stammen i Omer dalen og kvinnen er fra Arabore stammen, begge fra Etiopia. Photos: Boaz Rottem.


............
The woman is from the Omo Valley, and the smiling children also from Ethiopia. Kvinnen er fra Omo dalen og de smilende barna er også fra Etiopia. Photos: Boaz Rottem.

.............
The woman is from East Ethiopia, and the man from the Hamer tribe. Kvinnen er fra øst Etiopia og mannen er fra Hamer stammen. Photos: Boaz Rottem.


............
The first girl is East Ethiopia, and the other is from the Bodi tribe in Ethiopia. Den første jenta er fra øst Etiopia og den andre fra Bodi stammen. Photos: Boaz Rottem.
Village hut in the Omo Region of Ethiopia. Landsby hytte i Omo-regionen av Etiopia. Photo by Boaz Rottem.

Gambela Children from Ethiopia. Barn fra Gambela Etiopia. Photo by Boaz Rottem.

Women from the Omo Valley in Ethiopia. Kvinner fra Omo dalen. Photo by Boaz Rottem.

People from the Bodi Tribe in Ethiopia. Folk fra Bodi stammen i Etiopia. Photo by Boaz Rottem.

Tana Lake in Ethiopia. Photo: "Courtesy NASA/JPL-Caltech".


THE WHITE AND THE BLUE NILE

Photo: "Courtesy NASA/JPL-Caltech".

Map borrowed from nrp.org

It is very possible that many of the migrations northwards have followed the White and Blue Nile River. While L1 is estimated to be about 150.000 to 170.000 years old, mtDNA L3 was developed for about 80.000 years ago inside Africa. L3 are found all over Africa and particularly high frequencies in North African populations. People with mtDNA L3 are the ones that moved out of Africa and into the Middle East.

MtDNA L3 (click on the text to see map and text about this haplogroup)

Det er svært sannsynlig at mange av de genetiske migrasjonene nordover må ha fulgt den Hvite Nilen og den Blå Nilen. Mens L1 er beregnet til å være mellom 150.000 og 170.000 år gammel, så utviklet mtDNA L3 seg for bortimot 80.000 år siden innen Afrika. L3 finnes i hele Afrika og spesielt i nordafrikanske befolkninger er det høye frekvenser av denne haplogruppen. Folk med mtDNA L3 er de som migrerte ut av Afrika og inn i Midtøsten. I følgende lenke kan du se et høytoppløselig kart over fordelingen av mtDNA haplogrupper i dagens Afrika.

Map over African mtDNA (the article can be found as number 4 in the references at the end of this blog).

In the URL over you can see a high-resolution map over the mtDNA within present Africa.The Nile River is 6695 km long and in the south it is divided in the Blue and the White Nile. The Blue Nile starts in the Tana Lake in Ethiopia and flows northwards and into the Mediterranean Sea. The White Nile starts in southern Rwanda and flows northwards via Tanzania, Uganda and Sudan. The White and the Blue Nile rivers meet in Sudan where they merge into one river.

Nilen er 6695 kilometer lang og lengst i sør er den delt i den blå og den hvite Nilen. Den blå Nilen starter i Tana innsjøen i Etiopia og flyter nordover og inn i Middelhavet. Den Hvite Nilen starter i sørlige Rwanda og flyter nordover via Tanzania, Uganda og Sudan. Den Hvite Nilen og den Blå Nilen møtes i Sudan hvor de blir til en elv.


You can see more photos of the Blue Nile in Ethiopia in the URL under, and read more about the Tana Lake and the White Nile that goes into Sudan.

Blue Nile

I lenken over kan du se flere foto av den blå Nilen i Etiopia og av den hvite Nilen som går inn i Sudan.


In the following slide show you can see photos of the White Nile and Blue Nile rivers. I det følgende lysbilde show kan du se foto av den Hvite Nilen og den Blå Nilen.

EGYPT
Egypt and Middle East areas. Photo: "Courtesy NASA/JPL-Caltech".

A Nubian Man, Abu Simbel 2006. Photo: Efrat Nakash


Sand dune in Wadi El Rayan Protected Area, Egypt © Photographer:Mostafa Moftah Agency: Dreamstime.com

White Desert in Egypt. Photo: © World2C ™ Multimedia -Travel Pictures Gallery 2007

Sand stone in White Desert, Egypt. Photo: © World2C ™ Multimedia -Travel Pictures Gallery 2007
Desert Hurgada © Photographer:Alexander Ivanov Agency: Dreamstime.com
Oasis by the Nile Riverbanks. En oase langs Nilen. © Photographer:Irina Efremova Agency: Dreamstime.com

Egyptian girls: Photo used with permission from Bible Society in N. Ireland

Smiling Camel © Photographer:Eric Gevaert Agency: Dreamstime.com


THE MIDDLE EASTERN AREAS

Photo: "Courtesy NASA/JPL-Caltech".

Panoramic view of Wadi Rum Desert Mountains in Jordan. sigle tree and road © Photographer:Grauzikas Agency: Dreamstime.com

Jordanian boy in the entrance to Wadi el karak, 2007. Photo: Efrat Nakash
Females with mtDNA L3 migrated early from Africa into the Middle Eastern areas, according to genetic mtDNA research probably about 70.000 years BP. Haplogroup L3 that had come with two different migrations mutated into two new super-haplogroups after thousands of years in the Middle East. One is super-haplogroup N that is found on the European - Eurasian continent for example in India, and on both the southern and northern American continent. In the west mtDNA N is frequently found in Turkey, Caucasus and in eastern Mediterranean. The other super-haplogroup M is found in southern and eastern Asia and in Australia. I do not deal with mtDNA M here, but for those with a special interest in M you can read this short article " ”Humans turned south out of Africa” by Judy Skatssoon ".


A genetic map over mtDNA N and I can be seen here.

Kvinner med mtDNA L3 migrerte tidlig fra Afrika til områdene i Midtøsten, i følge genetisk forskning på mtDNA skjedde dette sannsynligvis for omtrent 70.000 år siden. Etter noen tusen år i Midtøsten muterte L3 som hadde kommet med to ulike migrasjoner til nye superhaplogrupper, en av disse er N som finnes på det Europeisk - Eurasiske kontinent for eksempel i India, og på både det sør og det nord Amerikanske kontinent. I vest er mtDNA N ofte funnet i Tyrkia, Kaukasus og i det østlige middelhavsområdet. Den andre super- haplogruppen kalles M og finnes i sør og øst Asia og i Australia. Jeg skal ikke for meg M haplogruppen her, men for de som er spesielt interessert i M kan lese artikkelen " ”Humans turned south out of Africa” by Judy Skatssoon".


Et kart over mtDNA N og I kan du se here.

Haplogroup N went out of the northern part of Africa and spread in different directions, and later formed another super haplogroup R.

Haplogruppe N kom ut i nordlige Afrika spredte seg i mange retninger, og formet senere super-haplogruppen R.

You can read more about and see the map of N migrations / Du kan lese mer om og se kartet over N migrasjoner:MtDNA N

In this study they observed mtDNA N in India: “Phylogeny of Mitochondrial DNA Macrohaplogroup N in India, Based on Complete Sequencing: Implications for the Peopling of South Asia” by Malliyagounder Palanichamy et.al. 2004.

The age of mtDNA N is not determined and there still seem to be a lot to find out about this female haplogroup. Alderen til mtDNA N er ikke bestemt og det ser fremdeles ut til å være mye å lære om denne haplogruppen.

Gorge in mountains to Petra, Jordan © Photographer:Grauzikas Agency: Dreamstime.com


Jordanian girl. Photo: © World2C ™ Multimedia -Travel Pictures Gallery 2007


Bedouin from Jordan. Photo: © World2C ™ Multimedia -Travel Pictures Gallery 2007

Salt towers in the cleft terra Einot Zukim nature reserve, north of the Dead Sea, 2003. Photo: Efrat Nakash


TURKEYPhoto: "Courtesy NASA/JPL-Caltech".


Turkish woman by the Kapuzbasi Falls at the bottom of the Ala mountains, 2002. Photo: Efrat Nakash


The coast of Lake Egirdir, North of Anatolia. Photo: © World2C ™ Multimedia -Travel Pictures Gallery 2007


Turkey - Göreme, An elderly man. Photo: © World2C ™ Multimedia -Travel Pictures Gallery 2007

Ancient stone houses, Cappadocia, Turkey © Photographer:Richard Connors Agency: Dreamstime.com

Stone chimneys with artificial caves near Goreme in Cappadocia, Turkey © Photographer:Vova Pomortzeff Agency: Dreamstime.com


Fairy Chimneys in TurkeyVideo with the story of this place in Turkey can be seen by CLICKING HERE

CAUCASUS


Tusheti Landscapes in Caucasus (Georgia)
Mountains in Caucasus © Photographer:Vadym Nechyporenko Agency: Dreamstime.com


THE BLACK SEA

Photo: "Courtesy NASA/JPL-Caltech".
Little Boy on the beach, Black Sea © Photographer:Liubov Grigoryeva Agency: Dreamstime.com

Rock sail in the Black Sea © Photographer:Olga Gromova Agency: Dreamstime.com

I hope you enjoyed the trip. I will in a later blog show photos and write about the migration and development of mtDNA R, U and U5 from the Caucasus to North Western Europe, via Iberia.


Jeg håper at du likte reisen. I en etterfølgende blogg skal jeg vise foto og skrive om migrasjon og utviklingen av mtDNA R, U og U5 fra Kaukasus til det nordvest Europa, via Iberia. De følgende lenkene er mest artikler fra genetisk forskning og aller er skrevet på engelsk.Interesting reading:
1)
The Cambridge Reference Sequence is a not a recording of the earliest DNA but a sequence used as a comparison reference in genetic research, it is used as a reference of understanding and report of differences from this sequence, not necessarily mutations. You can read more about it You can read more about it here
Cambridge Referanse sekvensen er ikke en opptegnelse av det tidligste DNA, men en sekvens som brukes som en sammenlikningsstandard innen genetisk forskning, den er brukt som en referanse for å forstå og rapportere forskjeller som ikke nødvendigvis er mutasjoner. Du kan lese mer om den på engelsk i lenken over.

2) A research article ”Reanalysis and revision of the Cambridge reference sequence for human mitochondrial DNA” by Richard M. Andrews et.al.(1999)

3) Here you can see a map of the human mitochondial haplogorups made by Vincent Macaulay

Over kan du se et kart over menneskets mitokondriske haplogrupper laget av Vincent Macaulay.

4) “ The Making of the African mtDNA Landscape ” by Antonio Salas et.al. 2001

5)“mtDNA Variation in North Cameroon: Lack of Asian Lineages and Implications for Back Migration From Asia to Sub-Saharan Africa ” by Valentina Coia et.al. 2005

6) “Ethiopian Mitochondrial DNA Heritage: Tracking Gene Flow Across and Around the Gate of Tears” by Toomas Kivisild et.al. 2004

7) In this document you can see the migration of haplogroup A, from Eve in Africa to America and the story behind

8) “MtDNA Profile of West Africa Guineans: Towards a Better Understanding of the Senegambia Region” by Alexandra Rosa et.al. (2004)

9)MtDNA Haplogroup Analysis of Black Brazilian and Sub-Saharan Populations: Implications for the Atlantic Slave Trade” by Juliana Alves-Silva et.al. 2000.

10) This is an interesting article about This is an interesting article about “Genetics and linguistics in sub-Saharan Africa” from 2004

2 comments:

RennyBA said...

This is an amazing post about these peoples migration. You've collected the whole story and so well documented with pics and slide show. Really readable. Have you consider to provide this stuff into wikipedia?

Anonymous said...

You have sure put an incredible amount of work into this! It's an amazing post and very interesting, well documented too.