Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

2/14/10

Genealogy, History and Old photos - Slektsforskning, Historie og gamle foto

En samisk gutt fra Norge på 1800-tallet. A norwegian Sami boy in the 1800's. Photo: F. Beyer, Bergen.

En samisk gutt og to jenter fra Norge på 1800-tallet. A norwegian Sami boy and two girls in the 1800's. Photo: F. Beyer, Bergen.

My great-grand parents, Berit Pedersdatter and Ole Eliassen. Mine oldeforeldre, Berit Pedersdatter og Ole Eliassen. Photo by Schrøder, Trondheim, 1944. Used with permission by Riddo Duottar Museat - Porsanger Museum.
This is the ancestral maternal line of five generations in my family with the population genetic haplogroup U5b1. Berit Pedersdatter is the one in the photo. Morslinjen for fem generasjoner formødre med den populasjonsgenetiske haplogruppen U5b1 i min familie. Berit Pedersdatter er den samme som i foto over.

1) Berit (Beret) Pedersdatter født/born, 1884 i Kistrand. Norge. Ektefelle/spouse: Ole Eliassen født/born in 1882, Finnmark, Norway.

2) Anna (evt. Anne) Grethe Hansdatter født / born 1851, Kistrand Finmark. Norge. Ektefelle/spouse: Peder Eliassen, Finnmark, Norway.

3) Valborg Josephsdatter født/born, 1829 i Kistrand. Norge. Ektefelle/spouse Hans Danielsen født/born in 1829, Kistrand. Norway.

4) Kirsten Larsdatter Utsi, født/born, 1803 i Porsanger. Norge. Ektefelle/spouse: Joseph Isaksen født/born 1808, Kjelvik, Finnmark. Norway.

5) Kirsten Andersdatter Joks (evt. Jogs) døpt/christianised, 1776 i Karasjok. Død/ dead, 1854, Kolvik. Norge. Ektefelle/Spouse: Lars Larsen Utsi født/born, 1770, Kautokeino. Norway. Død /dead, Porsanger, 1840. Norway.

My Sami family in the late 1930's from Porsanger in Finnmark, Norway. My mother's father Aslak and mother Margrethe are seen as the third and fourth adult from the left. Min samiske familie sent på 1930-tallet fra Porsanger i Finnmark. Min morfar Aslak og min mormor Margrethe er den tredje og fjerde voksne fra venstre.
Dette er noen få av de foto som var igjen av min familie etter 2. verdenskrig. Fotografiene ble gravd ned, men dessverre ble de fleste helt ødelagt eller vannskadet under evakueringstiden fra Porsanger på 1940-tallet.

These are a few of the photos that are left of my family after the second World War. The photos were dug down, but unfortunately most were completely demolished or water damaged during the evacuation time from Porsanger, Norway in the 1940's.My Sami family in the late 1930's: Olaug, Astrid, Erling and their aunt Ragnhild. Min samiske familie på slutten av 1930-tallet: Olaug, Astrid, Erling og deres tante Ragnhild.

The Swedish Catholic archbishop Olaus Magnus wrote that there were four spoken languages in the Nordic areas in the early 1500's: Russian, Swedish, Lappish, and Gothic. Magnus made the following illustration: From the left a Russian Muscovite, a Swede, a Laplander and a Goth (with the crossbow). Den svenske katolske erkebiskopen Olaus Magnus skreiv at det var fire talespråk i de Nordiske områdene tidlig på 1500-tallet: Russisk, Svensk, Lappisk og Gøtisk. Magnus laget følgende illustrasjon: Fra venstre en Russisk moskovitt, en svenske, en Lapp og en Göte (med armbrøstet).
Illustration by Olaus Magnus "Historia de Gentibus Septentrionalibus" (History of the Nordic Peoples), published in Rome 1555. Olaus Magnus was archbishop in Uppsala, Sweden.This particular picture is from the collection of Lars Henriksson.


Sami people and their oppressed history – The people with marginalized history.
When we grew up we never learned about Sami history, and it was and still is impossible for me to accept or digest the negative information that so often have been communicated about the Sami people. As with many other Sami people my family did not know much about their own history. The Sami population was and still is excluded from the general ancient history in the Nordic, despite the fact that they are indigenous people in the Nordic areas. The Nordic areas has been colonized by the protestant Christians since the early 1500’s. During the protestant (Lutheran) reformation in the early 1500's the kings of Denmark and Sweden were supported from Germany. The colonization is a stain on the colonizers history so it is not very well known; about the theft of land, the slaughtering of people and the displacements of the ancient peoples. For example the Swedish king Christian II attacked and killed people in Uppsala and Stockholm (Stockholm Bloodbath) in 1520, and these attacks marked the end of the Catholic and ancient pagan religious practices era. They slaughtered the monks in the Catholic monasteries, for instance in Nydala. The same happened in Norway, to such an extent that there are no remains after some of these monasteries: Pay attention to the period of time when the monasteries in Norway where shut down: Catholic monasteries in Norway.
This is a tiny part of the happenings that explains how the Sami people lost the connection to the ancient history of the Nordic.
The Sami people are likely the same as the indigenous Laplanders and a merge of the Laplanders (lapps) and the first "pre-Christian Romans" i.e. the first Nordic Goths or Göter [the Göter people are likely the same as "Aser" (Ases) that from early on merged with the people of origin according the Nordic Saga's, and likely they are also related to the Kven people because the old Nordic people were also displaced to Finland after 1500]. These people (the Lapps and the ancient Goths) have been closely connected for thousands of years, therefore this distinction is only of interest for the sake of history. The colonizing of the Nordic and the displacement of the people of origin started after the reformation. The new colonizers redefined the ownership of history and started a severe oppression of the Sami using many different kinds of tools to enhance oppression, such as e.g. divide the people so that they could conquer their land, history and resources. Unfortunately the colonizing is still going on and the Sami people are still suffering from its ill effects. The Sami are still not included in the general and official ancient history of the Nordic.

In the book “Fortsättning af Journalen öfver Missions-resor i Lappmarken innbefattende årene 1822 – 1832” P. Læstadius writes on page 491: It is incomprehensible how the Kven people could have been replaced from Upland to Torneå without any known battles and without any traces. They might have merged with Swedes and Lapps before they disappeared. The text by Læstadius indicates that this history has been oppressed for a long time and that the Kven people have something to do with the ancient Scandinavian Goths. Read here: Forsättning af journalen öfver missions-resor i Lappmarken, innefattande ... (1833) av Petrus Læstadius. Downloadable.
Samisk lærer i Arvidsjaur, Västerbotten i Sverige. Sami School teacher in Arvidsjaur, Västerbotten in Sweden. Foto av Axel Calleberg tilhører Murberget, Länsmuseet Västernorrland. Photo is used with permission.
Sami family and slaughtered reindeers in front of their store houses, Sweden. Samisk familie med slaktede reinsdyr foran sine stabbur, Sverige. Foto av Axel Calleberg tilhører Murberget, Länsmuseet Västernorrland. Photo is used with permission.

Sami man and boy with a traditional ski pole in Sweden. They are likely Sami farmers. Foto av Axel Calleberg tilhører Murberget, Länsmuseet Västernorrland. Photo is used with permission.

Samene og deres undertrykte historie – Folket med en marginalisert historie.
Når jeg vokste opp så lærte vi aldri om samenes historie, og for meg var det og fremdeles er det umulig å akseptere eller fordøye den negative informasjonen som så ofte er blitt kommunisert om det samiske folket. Som så mange andre så kjente ikke min familie mye til sin historie og den samiske befolkningen var og er fremdeles ekskludert fra den generelle eldgamle historien i Norden, trass i at de er opprinnelsesbefolkning. Kristne protestanter startet koloniseringen Norden fra tidlig på 1500-tallet. Tidlig i den protestantiske Lutheranske koloniseringen av Norden på 1500-tallet så var kongene i Danmark og Sverige støttet fra Tyskland. Det som utfoldet seg på den tiden er et skammens kapittel i kolonistenes historie og derfor er denne historien ikke så godt kjent; om tyveriet av land, om nedslaktningene av folk og fordrivingene av de gamle folkene. For eksempel angrep og drepte den svenske kongen Christian II folk i Uppsala og Stockholm (Blodbadet i Stockholm) på 1520-tallet, og disse angrepene markerte slutten på den katolske epoke og praktiseringen av den eldgamle førkristne religionen. De slaktet ned munkene i de katolske klostrene, for eksempel i Nydala. Det samme skjedde i Norge, til en slik grad at det ikke er noen spor igjen av enkelte av disse klostrene. Legg merke til hvilken tidsfestet periode de fleste av disse klostrene ble stengt: Katolske klostre i Norge.
Dette er en liten flik av den historien som vi ikke har hørt så mye om, men som er med på å forklare hvorfor samene mistet sin gamle historie her i Norden.

P. Læstadius skriver på side 491 i boken “Fortsättning af Journalen öfver Missions-resor i Lappmarken innbefattende årene 1822 – 1832” at det ikke begripelig hvordan kvenene kunne ha blitt fordrevet fra Uppland til Torneå uten kjente slag og uten spor. De kunne ha blandet seg med svenskene og lappene før de forsvant. Teksten til Læstadius indikerer at denne historien har vært undertrykt svært lenge og at Kven folkene har noe å gjøre med de første skandinaviske gøtene. Forsättning af journalen öfver missions-resor i Lappmarken, innefattande ... (1833) av Petrus Læstadius. Boken kan lasted ned.

Samene er sannsynligvis de opprinnelige folkene som før ble kalt "Lappene" og en sammensmelting av Lappene og de første førkristne romerne dvs. de første nordiske Göter. [Götene var sannsynligvis "Asene", de blandet seg fra tidlig av med opprinnelsesbefolkningen i følge den gamle nordiske sagalitteraturen og har sannsynligvis også noe med Kvenene å gjøre fordi de gamle nordiske folkene også ble fordrevet til Finland after 1500]. Disse folkene (Lappene og Gøtene) har smeltet sammen over flere tusen år, derfor er dette skillet interessant kun for å forstå historien. Koloniseringen av Norden og forflyttningene av opprinnelsesfolket startet etter reformasjonen og de nye kolonistene redefinerte eierskapet til historien og startet med en alvorlig undertrykking av samene ved bruk av mange ulike typer hersketeknikker for å lette undertrykkingen, for eksempel ved å splitte folket og herske så overtok de land, historie og ressurser. Uheldigvis så pågår koloniseringen fremdeles og samene erfarer fremdeles de negative effektene av dette. Fremdeles i dag, så er ikke samene inkludert i den generelle og offisielle eldgamle historien i Norden.

Dette er en svensk samisk skoleklasse med lærer tidlig på 1930-tallet. This is a Sami school class with teacher in the early 1930’s. Stensele, Västerbotten County in Sweden.

Sami girl and dog in Vemdalen, Härjedalen in Sweden. En samisk jente med hund i Vemdalen, Härjedalen i Sverige. Photo card by Einar Montén.

Two Sami girls in Vemdalen, Härjedalen in Sweden. To samiske jenter i Vemdalen, Härjedalen i Sverige. Photo card by Einar Montén.

Den samiske kunstneren Nils Nilsson Skum med mor Elli. The Sami artist Nils Nilsson Skum with mother Elli. Photo card by Carl Wennberg, Kiruna, Sweden.

Samiske barn fra tidlig 1900-tall, Sverige. Sami children from early 1900, Sweden.


A very old Sami man from Sweden. En svært gammel samisk mann fra Sverige. Photo card by Axel Eliasson, Stockholm.

Samisk mann i Sverige med hunder foran en gamme. Legg merke til hans tradisjonelle hatt og drakt. A Swedish Sami man with dogs in front of a turf hut. Pay attention to his traditional hat and costume.

Swedish Sami girl Dagny Marsja from Ratejokk. Svensk samisk jente Dagny Marsja fra Ratejokk. Photo card by Algård.


Slektsgranskning (genealogi) – Genealogical (Genealogy) Resources

NORWAY / NORGE

Slekter i Indre Finnmark II. De eldste generasjoner av Alf Strømstad.

Lenker for Slektsgranskning - Links to genealogical resources

Publikasjoner-Kilder til samisk historie

Norwegian genealogical sites

Norwegian genealogy (Rootsweb)

The Norwegian Historical Data Centre (UiT - digital)

Digital Registreringssentral for historiske data (UiT)

Digitalarkivet(Norge): Folketellinger /Census for 1801, 1865, 1875, 1900 og skannede kirkebøker(Scanned Church archives) - Also in English

Slektsdata (Sapmi Norge) – Sapmi Norway

Troms KVEN slekt - Find KVEN Family in Troms Norway

Finn Troms slekt - Find family in Troms Norway

Slektsforskning i Troms

DIS forum Norge - DIS forum Norway

Norway (General) in Family Search

Kautokeino Finnmark Norway 1676 – 1916 in Family Search

Finnmark Norway in Family Search

Troms Norway in Family Search

Nordland Norway in Family Search

Nord-Trøndelag (Nord-Trondelag) Norway in Family Search

Sør-Trøndelag (Sor-Trondelag) Norway in Family Search

Oppland Norway in Family Search

Hedemark Norway in Family Search

”Østsamene i Neiden” av Enbusk, R., Lakselv 1984

”Sør-Varanger – en kommune på skoltesamisk jord” av Gorter Grønvik, W.T.:i Sør-Varanger – en samisk kommune? Kirkenes 1981.

”Sør-Varanger 1960-2005: Fra Malm til Mangfold” (Vol. 5 av Sør-Varangers historie] / Sør-Varanger historielag. - [Kirkenes] : Historielaget, 1997-2005. - 5 b.,441 s., ISBN 82-997145-0-8 (ib.)

”Porsangerfolket”, Utg. Porsanger historie- og museumslag. Red. Kari Mohn Andersen ofl. 2003. 83 s. ISBN 82–91278–07–5. Henv. Porsanger historie- og museumslag v/Arvid Petterson, Brennelv, 9700 Lakselv.

”Nesseby- og Polmakslekter” av Erik Schytte Blix, Oslo : Norsk folkemuseum, 1967.

”Åårjel-saemieh : samer i sør” av Saemien Sijte, 1991.

”Samer vest for Femund omkring år 1800 : Nils og Jonas Anderssøner” / Anders Løøv.

"Befolkningen i Indre Finnmark på 1700-tallet " av Alf Strømstad og Kristian Fors, 2003.

"Slekter i Indre Finnmark : de eldste generasjoner" av Alf Strømstad og Kristian Fors, 2006.

"BEFOLKNINGEN I INDRE FINNMARK PÅ 1700-TALLET. NAVN OG TALL", kan kjøpes fra forfatterne Alf Strømstad og Kristian Fors

NICs SLEKTSFORSKERTIPS

Genealogy / Slekt in Finnmark and Troms Norway

Norsk Lokalhistorisk Institutt

Slektshistorie - introduksjon

Bygdebøker - introduksjon

J.A. Friis (1861): Etnografisk kart over Finnmark med tegnforklaringer og befolkningstabell. Boplasser er merket med Finner, Samer, Norske, eller Gammer og Hus

Porsangerslekter

Genealogiske ressurser Sør-Varangerslekter og Sør-Varangers historie

Forfedrene til Anders Andersen Smuk

Karasjokslekter av Erik Schytte-Blix

Erik Schytte-Blix

”Tanadalen - slekter, historie” av
Aage Solbakk.


About Aage Solbakk

”Kautokeinoslekter” av Adolf Steen, 1. utg. 1952, 2. utg. / revidert og utvidet av Ola Aarseth, 1986, ISBN: 82-90036-26-4, Ovdasánit ja goargguid vuoddu ja historjá máiddái sámegillii.

”Sør-Varanger slekter” av Erik Schytte Blix ; utg. av Norsk folkemuseum, Oslo : Universitetsforlaget, 1971

Folketellingene 1845 og 1855 for Sør-Varanger. Originallister STATØ

Folketellingen 1835 for Kautokeino. Originallister STATØ.

Jordoppmålingsprotokoll fra Sør-Varanger; forretninger 1903-04. Sør-Varanger kommunes arkiv (fotokopi av sider tilsendt).

Lunde, Aa.: Sør-Varangers historie. Vadsø 1979.

St. Georgs kapell og den russisk-ortodokse kirkens historie i Neidenområdet, i Nordisk østforum 1988

”Befolkningen i Sør-Varanger efter 1870” / Wessel, A.B., 1928, Tromsø Museums skrifter, Årg. 2, Festskrift til rektor Just Qvigstad, 1853-4.

Nesseby kirke

Historikk fra Varanger

”Optegnelser fra Sør-Varanger” / Wessel, A.B, 1977.

Kart over reinbeite distriktene I norden / Map over reindeer herding districts in the Nordic countries, 1996

Tysfjords lokalnemnd for gårds- og slektshistorie


FINLAND

The Genealogical Society of Finland (Hiski)

Finnish genealogical sites

Finland (General) in Family Search

Lapinlahti – Kuopio (Finland) in Family Search

Lapinjärvi - Uusimaa (Finland) in Family Search

Lapin Kirjasto

”Inarin lappalaiset sukunimet ja suvut” by Ilmari Itkonen, Helsinki : Pohjois-Pohjalainen osakunta, 1914

”Morottajan suku” by A. Akujärvi, 1998

“Me Sompiosta”, T. Alaluusua, 2002] (Helsinki : Edita)

ANARŠ 1994. Vol. 7, Feeilâgeh já lasattâsah Sarre-suuvâ „allui (‚aalâ „ujoot Anarâš-loostâ elomáánu 1993-numerân) / Ilmari Mattus

ANARŠ 1993. Vol. 6 Sare suuhâ / Ilmari Mattus

ANARŠ 1992. Vol. 5- Mattus suuhâ / Ilmari Mattus- Feeilâgeh já lasattâsâh Mattus suuhâ nommâsii „allui / Ilmari Mattus

”Enontekiön vanhoja sukuja 1800-luvun lopulle” /Salme & Toivo Tuominen, 2000

FINLAND & SWEDEN
Länker til slektsforskning i Finland og Sverige – Genealogical links Sweden and Finland


SWEDEN / SVERIGE

Swedish Department of National Archives (SVAR)

Sveriges Riksarkiv SVAR

Sverige Anbytarforum - Swedish genealogical forum

Samefynd i Sverige - Some Finds of Saami families in Sweden

Swedish genealogical sites

Sweden (General) in Family Search

Jämtland (Sverige) in Family Search

Västerbotten (Sverige) in Family Search

Norrbotten (Sverige) in Family Search

Skelleftebygdens Släktforskare

”Samer & Nybyggare i inlandet och fjällvärlden” / Kjell-Åke Lundström

”Sorsele: Släkter från nutid till 1600-talet” Thea Hälleberg, Föreningen DIS, 2000.

Ljungs Familjeregister för Kareduando (Enontekis) Församling 1720-1923 2 bind, registrert av Lenvik Bygdemuseum 1995.

Karesuando samesläkter: Johannes Marainen. Sámiid Riikasearvi Umeå.

”Karesuando samesläkter” / Johannes MarainenUmeå : Svenska samernas riksförbund (SSR), [1997]ISBN: 91-88204-04-9

”De gamla kyrkoböckerna och pastorsexpeditionerna i Jukkasjärvi, Vittangi, Karesuando församlingar” / Jan-Erik Johansson (red.), Kiruna kyrkliga samfällighet, 1999.

Lappmarkens Släkt och Bygdeforskare


RUSSIA - RUSSLAND - Кострома́

Doukhobor Genealogy Website Russia

Russia (General) in Family Search


GENERAL

1 Family Search (Internet Genealogy Service)

2 Family Search (Internet Genealogy Service)

3 Family Search (Internet Genealogy Service)

Free PAF (Family History Software) found in this page

The Sami people: genealogy site by Johan I. Borgos

Släktforskning från öst till väst

Publikasjoner: Kilder til Samisk historie

Slekt & Historie

EMIGRATION
Saami in Alaska and Canada

Sami immigrants to America

"Samer, rein og gull i Alaska" av Ørnulv Vorren, 1989.
"Saami, reindeer, and gold in Alaska : the emigration of Saami from Norway to Alaska" , Prospect Heights, Ill. : Waveland Press, 1994.

”Far Northern Connections: Researching Your Sami (and other) Ancestors in Northern Norway, Sweden, Finland and Russia” by Virginia Mattson-Schultz

Saami family from Tromso, Norway, Teller, Alaska, 1898

Alaska, Fairbanks, Sami Reindeer Herders, Group Portrait

Saami couple , Nome, Alaska

AV SÁPMIS ÆTT: Solveig og Rudolph Johnsons slektshistorie
"A History of the Norwegians in Illinois" (Chicago: J. Anderson Publishing Co.), 1905 by Algot E. Strand.
Algot E. Strand: A History of the Swedish-Americans of Minnesota. Chicago: The Lewis Publishing Co. 1910.
On Norwegian Settlement in the United States

The Promise of America
"My Minneapolis: a Chronicle of What Has Been Learned and Observed About the Norwegians in Minneapolis Through One Hundred Years" (1956) by Carl G. Hanson.
"A Century of Urban Life: the Norwegians in Chicago Before 1930" (1988) by Odd Lovoll.

ILLINOIS NORWEGIAN TRI-COUNTY/TRI-TOWNSHIP GENEALOGY GUILD HOME PAGE
The Ellis Island Records

Noen sentrale samiske sokn og lokale arkivnavn / Some Saami Nordic parishes and local archive names:

Sweden, County (Län) and Parish (Socken): e.g. Norrbotten, Church Registers (Kyrkoböker) and Swedish Church (Svenska kyrkan).
Norway County (Fylke) and Parish (Sokn): e.g. Finnmark Kautokeino, Church Registers (Kirkebøker) and Norwegian Church (Den norske kirke).
Norway Finnmark Porsanger, old name of the Parish is Kjelvik.
Finland County (Lääni) and Parish (Seurakunta): e.g. Lappi Enontekiö, Church Registers (Kirkonkirjat) and Finnish Church (Suomen kirkko).
Finland Lappi Kittilä.
Finland Lappi Utsjoki.
Finland Lappi Inari.


1 comment:

OLO said...

Nice photo in the Header (Title)! You see I was right, as always ?

Sjukuss
(Afro Danish Safety Dance System)