Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

6/10/08

Sami history and some old Images - Samisk historie og noen gamle bilder

Saami Family from Finland about, published in 1936 by Jäljennös Kielletty, Helsingfors. Samisk familie fra Finland.Music is by Mari Boine: "I come from the other side" / Boadan Nuppi Bealde

Search: Sámi, Sami, Samisk, Samiske, Samer, Samer, Finn, Finnr, Finnar, Skridfinnar, Lapland, Laplander, Laplanders, Lapplander, Lapplanders, Lappland, Lapon, Lapons, Laponie, Samiska, Saamelaiset, Saamelainen, Samiid, Saamid, Saamide, Sapmi, Cаамы, Саамские, Cаамов, Nordic, Norden, Scandinavia, Scandinavian, Scandinavians, Kola Peninsula, Norway, Norge, Sweden, Sverige, Finland, Finnland, Suomi, Russia, Russland

Sami history - Samisk historie

Några ord om Lapplands Kolonisation, från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten, Luleå stifts julbok, 1915.

Veklagan öfver det lappska folkets nöd av den portugisiske riddaren Damianus à Goes, 1540. En forklaring på hvorfor samene betalte så høye skatter.

Runde tufter i Hallingdal – en indikasjon på samisk bosetning? av Gjerde, 2008

Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark av Bergstøl, 2008

Elgsamer i Østerdalen forsker Jostein Bergstøl.

”Man har tidligere trodd at folk bosatt i Østerdalen i yngre jernalder hadde germansk opprinnelse – enten de har drevet fangst eller en form for jordbruk. Nyere forskning indikerer imidlertid at gravene representerer en tidlig sørsamisk befolkning.” (sitat slutt fra følgende kilde:
”People who settled in Østerdalen in early Iron Age, either they were hunters or engaged in some variety of agriculture, were believed to be of Germanic descent. However, new research indicates that the graves represent an early Southern Saami population (free translation from the following source:
XII – Gravplass. Åmot Kommune).

Colonialism in the Margins: Cultural Encounters in New Sweden and Lapland

Samer i Sør-Trøndelag og Hedmark i førhistorisk tid An article from the Norweagian Government about the Sami people in southern areas of Norway from early stone age.

Samer i Valdres for 1000 år siden - gammetufter funnet News 2008: Archaeologists found 1000 year old Sami settlements in Valdres, South Western Norway.

Ohtsedäjjah: Förening for samisk arkeologi och historie

Samenes dunkle fortid i norske arkeologiske tekster

”Finnjaging” og Fremrykningsteori i Trøndelags historie.

Just Knud Qvigstad, 1853-1957

Kulturminner og kulturmiljøer i Finnmark

The vegetation history of a coastal stone-age and iron-age settlement at 70°N, Norway” by Cristin Jensen (2003)

”The Stone Age of northern Scandinavia: A review” by Signe E. Nygaard (2005)

“PEOPLE, MATERIAL CULTURE AND ENVIRONMENT IN THE NORTH” Edited by Vesa-Pekka Herva (2006)

Kulturminner i Ferskvann

Finnmark: Rundt seksti meter over havet kan man finne svaret på gåten om steinaldermenneskene som levde for 10 000 år siden

Med båt över land– ed och båtdrag i historien

Rester etter gammelt samisk sentrum funnet i Finnmark

Samer Dalarnas urinvånare :
Ny bok lyfter fram eftersatt folkgrupp ur historiens glömska

Etnisk rensning av samer i Dalarna

Om den Gropkeramiska kulturen och Skandinaviens kolonisering

“Ancient DNA as a Means to Investigate the European Neolithic” by Helena Malmström

The Prehistory of the Indigenous Saami in Northern Coastal Sweden

The Pioneers: Elsa Laula And Karin Stenberg, The First Sámi Woman Writers

Elsa Laula Renberg - et kvinneliv

"Prehistory, Identity, and Archaeological Representation in Nordic Museums" by Janet E. Levy (2006)

Page 358: "The representation of Sámi cultural identity in the cultural landscapes of northern Sweden: the use and misuse of archaeological knowledge" by Inga-Maria Mulk and Tim Bayliss-Smith (1999)

The Unfinished Journey of Carl Linnaeus

Samisk og norsk historie – noen historiske momenter

Important years in Sami history

Førhistorisk tid i Grenseland - Norge keramikk fra Finnmark

Kamkeramikk Found in Pasvik, Finnmark in Norway

Svensk keramik fra Grammahagen i Mjällbysocken i Blekinge (se keramikk i lenken over)

“Ahrensburgian sites are found in large expanses throughout North Europe and even in the northern part of the Scandinavian peninsula, beyond the Arctic circle.”

Samiske kulturminner og landskap

Nord-Troms Museum: Sjøsamene

Bokanmeldelse: Samenes historie fram til 1750

Sapmi: Web utstilling om samenes historie etter krigen

Gigantisk urfolkprosjekt om boformer i arktiske strøk

"Rødt, hvitt og bløff" av Stein Sneve

Samisk forhistorie i norsk arkeologi 1900 - 2000

Flyttefolk og bofast - samisk bosetting i Sør-Troms og Nordre Nordland

Саамские святилища (Sanctuaries of the Saami people)

Саамские святилища (Sanctuaries of the Saami people) 2

Саамы россии (Karelia Saami stoneage Archaeology)

Material Culture in Eastern Central Sweden at the End of the Middle Neolithic

Secondary Burial Practices in the Middle Neolithic

Keramiska traditioner och strategier vid slutet av mellanneolitikum

Etnografisk kart over Finnmark Friis, 1861 med tegnforklaringer og befolkningstabell (Tegnforklaringer. Boplasser merket Finner, Lapper, Nordmænd: Bor i Gammer eller Hus: Språk)

Förfädernas land: En arkeologisk studie av rituella lämninger i Sapmi 300 f.Kr - 1600 e.Kr

Sørsamiske kystområder. Tolking av fortidig samisk tilstedeværelse i Ytre Namdal

Tromsø kommune: Samisk historie

Historie: Samene i Norge

Samers historiske ressursutnytting

Vottovaara - an ancient Saami worship complex in Karelia

Saami Sacred Stones in Karelia

The Historia Norwegiae as a Shamanic Source

Sea Saami outfit Norway - Sjøsamisk kofte Norge

Samisk bosetting i Lesja (Dovre)

Förfädernas land: en arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr-1600 e. Kr (Fulltekst kan downloades)

Skinnskodd skida (svensk)

Småskrifter om sydsamer i Norge

4000 år gamla hällristningar från samer i Västerås

Bortglömd samisk historia i Mellansverige

Samerna har en egen historia i Västmanland

Litterature references to Saami history

"Mitt Forskningsarbete för Samerettsutvalget" av Inger Zachrisson

Samer vid Svärdsjö-Sundbornsskogarna med litteraturliste

Skogsamerna i Dalarne Sverige

Mortensnes Cultural Site Area

På Gotland vid Högvide i Lärbro

Magic stones of Lapland

Sami seidas - megaliths in north Russia, Karelia and Kola peninsula

Research Seitas in Karelia and Kola Peninsula (English text)

Sea Saami Seita in Kolowari by the White Sea - Se seita steiner nær Vita havet

Photos of Saami Seita stones near Onega lake - Se samiske seita stein nær Onega innsjøen

Photos of Sami Seit Stones in Russia (White Sea) - Samiske Seita steiner i Russland (Hvitehavet)

Samer, skogssamer och sockenlappar i Mellansverige och Mälardalen

Archaeology: People, Material culture and environment in the north

Video om historie - Saami Videoblog

Samisk arkeologi i Sør

Samer i Susendal, Nordland

Historier fra Pitesamisk område

Fornorskinga av samene - hvorfor, hvordan og hvilke følger?

Definisjon av Skridfinner

Fra fornorskning til samisk bevegelse - nyere historie (Youtube Video)

Det skigående folket - Eldre historie (Youtube Video)

Samedraktens historie

Samenes dunkle fortid

Samisk skolehistorie

Samer i Ytter-Namdalen

Sørsamiske kystområder

Sør-Samisk historie av Else Mundal

Sørsamisk historie - arkeologi

History Articles Saami Culture: University of Texas

Saami prehistory, identity and rights in Sweden

Framskritt og fortielse av Sør-Samene i Trøndelag

Perspektiver på landskap og hvordan det kan anvendes i Sørsamisk sammenheng

”Sørsamer. Den sørligste samiske bosetningen i landet finner vi i dag ved Femunden i Engerdal. Her er det fremdeles flere familier som lever av reindrift og viderefører samiske kulturtradisjoner”

Samiska lämningar i Västmanland

Samisk bosetting i Lesjafjellet

Samer i Østerdalen fra før steinalderen

The Early Period of Sámi History, from the Beginnings to the 16th Century

Alta-aksjonen

Sami history and culture

Coexistence of Saami and Norse culture

Samer i Ytter-Namdalen

”Samane kom fyrst i heile Norden” av Leiv Olsen

"These Stories Will Not Lead You to Heaven": An Encounter with Two Sami Narrators” by Ann Helene Bolstad Skjelbred

Hellige Trifon Skita: Et Ortodokst kloster I Norge

Helleristningene i Vingen i Bremanger, Sogn og Fjordane

Bildene forteller - sjamanistiske element i veideristningene fra Vingen og Ausevik?

Helleristningene ved Florø

Unto Salos viser til arkeologiske funn etter samisk svedjebruk i Tavastaland (Finland) på 400 – 500 tallet etter kr. / Unto Salos refers to archeological findings showing that forest Saami used shifting cultivation form of ”agriculture” in Tavastaland (Finland) 400 – 500 AD.

”HEIMOVAELLUKSISTA JATKUVUUTEEN – suomalaisen väestöhistorian tutkimuksen pirstoutuminen” by Ante Aikio ja Aslak Aikio

Salo, U. 1969: Itämerensuomalaisten kielten varhaisimmat germaaniset lainasanat esihistorian näkökulmasta. – Kalevalaseuran vuosikirja 49, s. 219–227.

Salo, U. 1984: Esihistoriallisen asutuksen jatkuvuudesta Suomen rannikolla. – Gallén (toim.), Suomen väestön esihistorialliset juuret. Tvärminnen symposiumi 17. –
19.1.1980. Bidrag till kännedom av Finnlands natur och folk 131. s. 175–190.

Salo, U. 2000: Suomi ja Häme, Häme ja Satakunta. – Jukka Peltovirta (toim.), Hämeen Käräjät I, Hämeenlinna, s. 18–231.

"Ein stat - to folk – i 1905 og 2005" av Svein Lund

“Elveland” – Irony and laughter as power media in sea Sámi folk-song tradition by Lill Tove Fredriksen

Lars Levi Læstadius og Kautokeino opprøret

Samisk historia inom Saarivuoma sameby före andra världskriget

Fremkomst- og transportmidler

Klesdrakt med tilbehør

Om Jonas Åhrén (1881 -1966)

A brief History of the Circumpolar North by Amanda Graham, Yukon College

Karl Tirén

Resa igenom Wäster-Norrland til Åsehle lappmark

”Carl von Linnés ungdomsskrifter” Av Carl von Linné

Nationalstaten och arkeologin av Håkan Petersson, 2005

Samernas sedvanemarker Statens Offentliga Utredningar, 2006

Arkeologiska och historiska nyheter om samer

No comments: